Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 20, item 6

6 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel) ( 35219 );

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..) ( 35320 ).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heet de minister voor Milieu en Wonen, die namens de regering aanwezig is bij de stemmingen, nogmaals van harte welkom in de Eerste Kamer.

Ik heb begrepen dat er van de kant van de Kamer een ordevoorstel wordt ingebracht. Ik geef daartoe het woord aan mevrouw Kluit.

Mevrouw Kluit (GroenLinks):

Voorzitter. Ik zou willen voorstellen dat we de behandeling van de Invoeringswet Omgevingswet uitstellen en dat we volgende week een vierde termijn hebben, om daarin de situatie te kunnen bespreken die is ontstaan naar aanleiding van het artikel in de NRC over het ILT-rapport over hoe nationale doelen in het ruimtelijk beleid doorwerken op decentraal niveau. We willen vragen of de minister het oorspronkelijke rapport aan de Kamer kan toezenden, zodat we dat goed kunnen bespreken met haar. Er schijnt een brief gekomen te zijn, die ik nog niet heb kunnen bekijken. Ik vraag dus om een vierde termijn, volgende week.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Kluit. Mevrouw Kluit doet een ordevoorstel, inhoudende een verzoek tot uitstel van de stemmingen met één week en tevens een verzoek voor een vierde termijn, in één ordevoorstel.

Mevrouw Klip-Martin (VVD):

De VVD-fractie kan zich voorstellen dat er uitstel nodig is om de brief rustig te lezen. Een aantal van ons heeft hem wel gelezen, maar misschien niet iedereen. Dus wij kunnen ons iets voorstellen bij het begrip "uitstel", maar niet tot volgende week. Dus wij stellen voor om de stemming een aantal uren uit te stellen tot aan het eind van de middag.

De voorzitter:

Mevrouw Klip doet eigenlijk een iets minder verstrekkend voorstel en dat is om de stemmingen vooralsnog uit te stellen tot later vandaag. Dat laat natuurlijk nog alle ruimte om dan alsnog weer te stemmen over het ordevoorstel van mevrouw Kluit. Het een sluit het ander dus niet uit.

De heer Rietkerk (CDA):

De CDA-fractie zou graag met dezelfde argumenten als de VVD-fractie dat tegenvoorstel willen steunen. Dus eind van de middag stemmingen en wellicht daarvoor nog vragen en antwoorden.

De voorzitter:

Met dien verstande dat op het moment dat die stemmingen aanbreken, mevrouw Kluit alsnog haar ordevoorstel altijd weer in stemming kan brengen, gesteld dat de stemmingen tot later vandaag worden uitgesteld.

De heer Nicolaï (PvdD):

Voorzitter. Ik denk dat het oorspronkelijke voorstel van mevrouw Kluit heel zinvol is. Het is best een zwaar onderwerp, dat gaat over of de gemeenten eigenlijk wel voldoende geëquipeerd zijn om zo meteen het hele stelsel van de Omgevingswet uit te voeren. Daar hebben we het uitvoerig met de minister over gehad. Er is nu nieuwe informatie. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar in rust en goed naar kunnen kijken. Ik stel namens mijn fractie voor om het voorstel te steunen en het een week te verschuiven. Ik ben ook bereid om dan het verzoek om hoofdelijke stemming voor volgende week in ieder geval niet te handhaven, zodat we met z'n allen, ook uit hoffelijkheid, voldoende respect kunnen opbrengen voor minderheden die erg veel moeite hebben met de situatie en die dan hun debat kunnen voeren met de minister. Ik zou heel blij zijn als dit huis, dat toch altijd met dat respect gewerkt heeft, daaraan tegemoet kan komen. Vanuit die gedachte hoeft die hoofdelijke stemming van mij ook niet meer, want dan hebben we alles echt tot het laatste naadje uitgediscussieerd.

De voorzitter:

Dank u wel. Die hoofdelijke stemming parkeer ik even, want daar kunnen we altijd nog van afzien. Dat is wat de Kamer op dat moment wil. Nu ligt het voorstel van mevrouw Kluit voor, en u steunt dat namens uw fractie, meneer Nicolaï.

De heer Janssen (SP):

Voorstel vanuit de SP: vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid steun voor het voorstel van mevrouw Kluit.

De voorzitter:

De SP-fractie steunt dat.

De heer Dessing (FvD):

De fractie van Forum voor Democratie steunt het tegenvoorstel van de VVD, zoals verwoord met de argumenten.

De heer Van Dijk (SGP):

Voorzitter. De SGP vindt het voorstel van mevrouw Klip wel elegant: het biedt ruimte voor een vierde termijn voor wie daaraan behoefte heeft, en wel vandaag stemmen. Mocht de vierde termijn nog degelijke inzichten opleveren die nog meer uitstel mogelijk maken, dan kunnen we dat alsnog bekijken. In beginsel graag vandaag stemmen.

De voorzitter:

Meneer Van Dijk steunt het voorstel van mevrouw Klip om de stemming vooralsnog uit te stellen, een vierde termijn te houden en aan het eind daarvan te kijken ... Het voorstel van mevrouw Klip laat onverlet dat er dan nog wel ruimte is voor mevrouw Kluit om haar ordevoorstel alsnog ...

De heer Van Dijk (SGP):

Die ruimte is er altijd. Maar wat de SGP betreft liefst vandaag nog stemmen.

De voorzitter:

Dat begrijp ik.

Mevrouw Nooren (PvdA):

Wij steunen het voorstel van mevrouw Kluit om volgende week de vierde termijn te houden, om de tijd te hebben om het rapport te bestuderen. Maar veel belangrijker is een inhoudelijk antwoord van de minister.

De voorzitter:

De fractie van de Partij van de Arbeid steunt het voorstel van mevrouw Kluit.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Deze stemming is al een keer uitgesteld. Dit rapport is voor ons ook geen verrassing, het is vanmorgen besproken in de commissie IWO. Wij vinden de Omgevingswet een sterk staaltje slechte wetgeving. Dit rapport verandert daar wat ons betreft helemaal niks aan. Wij zien dus geen enkele reden om de stemming vandaag uit te stellen en stellen daarom voor wat mij betreft nu tot hoofdelijke stemming over te gaan, vandaag.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. U steunt dus het voorstel van mevrouw Kluit niet.

Mevrouw Moonen (D66):

Voor de fractie van D66 had er nu gestemd kunnen worden. De fractie van D66 hecht er zeer aan dat er brede steun is voor de Invoeringswet Omgevingswet. Om die reden zullen wij een verschuiving naar een stemming later vandaag of uiterlijk volgende week niet belemmeren, mits die stemmingen niet hoofdelijk zullen zijn.

Mevrouw Baay-Timmerman (50PLUS):

50PLUS steunt het voorstel van collega Kluit.

De voorzitter:

50PLUS steunt het voorstel van mevrouw Kluit.

De heer Verkerk (ChristenUnie):

Voorzitter. De fractie van de ChristenUnie steunt het minst vergaande voorstel, dus het voorstel van collega Klip, juist omdat wij ervan overtuigd zijn dat de informatie die recent boven water gekomen is niet nieuw is. Dank u wel.

De voorzitter:

Dan constateer ik dat er op dit moment geen meerderheid is voor het voorstel van mevrouw Kluit om na vandaag te stemmen. Er is een meerderheid voor om vandaag te stemmen. Dan is nog de vraag of we vandaag de vierde termijn zullen hebben, dan wel volgende week.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

De PVV geeft er de voorkeur aan om zo snel mogelijk te stemmen.

De voorzitter:

Dus u steunt ook niet het voorstel van mevrouw Kluit. Dan constateer ik dat er geen meerderheid is voor het ordevoorstel van mevrouw Kluit. Mevrouw Kluit, daar legt u zich bij neer?

Mevrouw Kluit (GroenLinks):

Als dat een open vraag is, zou ik zeggen: nee.

De voorzitter:

U heeft weinig keus, maar het leek me netjes om u nog even het woord te geven.

Mevrouw Kluit (GroenLinks):

Ik zou wel graag willen dat er gestemd wordt over het voorstel. Misschien ter toelichting: dit is voor mij een beetje nieuw en ik probeer al gaandeweg up to speed te komen. Alleen een brief en het rapport toesturen lijkt mij, hoewel belangrijk, sowieso onvoldoende. Een gesprek met de minister is wel nodig.

De voorzitter:

Dank u wel. We constateren dat er voor uw ordevoorstel geen meerderheid is in deze Kamer.

Ik kijk even naar het voorstel om een vierde termijn te openen, het voorstel van mevrouw Klip en ook het verzoek van een aantal van u. Ik kijk of de Kamer zich daarin kan vinden. Ik constateer dat dat het geval is. Dan zouden we in ieder geval vandaag een vierde termijn hebben, eventueel gevolgd door stemmingen. Ik kijk even naar een goed moment voor de vierde termijn. Is de minister bereid en in staat om direct na de stemmingen de vierde termijn in te gaan? Dat gaat te snel? Prima, dan doen we dat later vanmiddag en gaan we eerst door met het debat zoals gepland.

De heer Nicolaï (PvdD):

Voorzitter. Het ging even wel heel erg snel. Mevrouw Kluit heeft gezegd waarom zij en wij vinden dat er een vierde termijn nodig is, namelijk om de zaak zorgvuldig te kunnen onderzoeken, te behandelen en erover te debatteren. Ik moet eerlijk zeggen dat het voorstel van mevrouw Klip mij daar helemaal niet verder mee brengt. Dan ben ik er eerder voor dat we dan nu maar meteen gaan stemmen, en dan hoofdelijk zoals ik had aangegeven.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Of we nu gaan stemmen of later op de dag, mijn verzoek is om dat hoofdelijk te doen.

De voorzitter:

Dan constateer ik dat er geen meerderheid is voor het voorstel van mevrouw Kluit. Kan de Kamer zich daarin vinden of moeten we daarover stemmen bij zitten en opstaan? Nee, voor het voorstel van mevrouw Kluit is geen meerderheid.

Mevrouw Klip heeft een ordevoorstel gedaan om vandaag een vierde termijn te hebben, gevolgd door stemmingen. We hebben inmiddels geconstateerd dat dat later op de dag gepland kan worden. We zullen even kijken hoe laat dat precies is. Ook de minister is in staat om daar dan bij te zijn. De minister knikt ja, zo zeg ik even voor de Handelingen. Kan de Kamer zich erin vinden dat we dat zo gaan doen? Nee? Wenst iemand stemming over dat ordevoorstel?

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Als ik het goed begrijp, heeft een vierde termijn niet zo veel zin, want ze hebben toch niet genoeg tijd om het rapport tot zich te nemen. Dan kunnen we net zo goed nu gaan stemmen. En ik stel voor om over dit ordevoorstel te gaan stemmen.

De voorzitter:

Dan gaan we het in volgorde doen van de indiening van de ordevoorstellen. We gaan nu stemmen bij zitten en opstaan over het ordevoorstel van mevrouw Klip om vandaag een vierde termijn te houden, gevolgd door stemmingen. Daarna kunnen er nog andere ordevoorstellen worden ingediend, maar we gaan eerst daarnaar kijken.

Aan de orde is het ordevoorstel van mevrouw Klip.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Voorzitter. Een vierde termijn heeft geen enkele zin, want de partijen geven zelf aan dat ze niet voldoende tijd hebben om het rapport tot zich te nemen. Ik stel dus voor om het ordevoorstel in stemming te brengen dat we nu gaan stemmen, zonder een vierde termijn.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Daar sluit ik mij bij aan. Het rapport maakt naar onze indruk helemaal geen verschil voor de uitslag van de stemming. Wij sluiten ons aan bij mevrouw Faber en verzoeken om een hoofdelijke stemming, nu.

Mevrouw Nooren (PvdA):

Voor ons maakt een vierde termijn wel uit. Wij zijn blij dat de minister inhoudelijke brieven heeft gestuurd. Wij hebben even tijd nodig om die te bestuderen en te bespreken in de fractie. Ons voorstel zou zijn om het voorstel van mevrouw Klip in stemming te brengen. Dat is het meest vergaande voorstel.

De voorzitter:

Dat ga ik zo meteen ook doen.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):

Voorzitter. Mijn fractie heeft even beraad nodig in eigen kring, wellicht ook andere fracties. Mijn voorstel is om ons de gelegenheid te geven om een paar minuten beraad te hebben, dus even te schorsen.

De voorzitter:

Ik ga zo schorsen, maar ik geef eerst degenen die het woord willen voeren de kans om dat te doen voor de schorsing.

De heer Rietkerk (CDA):

Ik sluit mij aan bij de heer Rosenmöller om nu even de gedachten te ordenen en kort te schorsen.

De voorzitter:

Ik zie mevrouw Bikker nog staan, maar ze staat daar niet vanuit de wens om nog het woord te voeren.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan mevrouw Klip voor een ordevoorstel.

Mevrouw Klip-Martin (VVD):

Voorzitter. Iedereen heeft nu met iedereen overlegd. Misschien kan ik het ordevoorstel dat ik eerder deed, iets aanscherpen. Wij stellen voor om vanmiddag een vierde termijn te houden en om vandaag ook te stemmen over het voorstel. Dat zou volgens ons dan betekenen dat we de vierde termijn zo dicht mogelijk tegen de schorsing aan plannen en de stemming direct na de dinerpauze.

De voorzitter:

Dat is een helder ordevoorstel. Ik stel voor dat we daarover gaan stemmen. Dat doen we bij zitten en opstaan.