Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 30, item 8

8 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken.

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 22 mei 2018:

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning (34642);

Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum (34694);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake werkdruk) (34886);

b. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 22 mei 2018:

Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen) (34821);

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel e doen plaatsvinden door de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties op 22 mei 2018 in plaats van op 15 mei 2018:

Wijziging van de rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342), ter uitvoering van het op 6 april 2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 82) (34873 (R2098));

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 29 mei 2018:

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in

verband met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld) (34911);

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 29 mei 2018:

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld) (34911);

f. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning op 5 juni 2018:

Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer (34805);

Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen (34806);

Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland (34824);

Samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem (34825);

Samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen (34826);

Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer (34827);

Samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum (34828);

Samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum (34829);

Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard (34830);

Samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland (34831);

Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout (34832);

Samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen (34833);

g. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 12 juni 2018:

Instelling van een gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, het openbaar vervoer, overheidsgebouwen en de zorg (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding) (34349);

h. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 19 juni 2018:

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III) (34372).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een kopie van zijn brief d.d. 16 mei 2018 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2017 (griffienr. 163055);

een, van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 22 mei 2018 (griffienr. 163028);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda RBZ Handel op 22 mei 2018 (griffienr. 163065);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende mededeling van het op 6 februari 2018 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Kirgizische Republiek anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (Trb. 2018, 52) (griffienr. 163063);

een, van alsvoren, houdende mededeling van de wijzigingen van 6 oktober 2017 van Bijlagen I en II van het Europees Verdrag inzake hoofdwaterwegen die van internationaal belang zijn (AGN) (Trb. 2018, 47) (griffienr. 163062);

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 27 maart 2018 te Parijs tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Curaçao, en de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) betreffende de dertiende zitting van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie te Willemstad, Curaçao, van 24 tot en met 27 april 2018 (Trb. 2018, 48) (griffienr. 163061);

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 8 december 2017 te Straatsburg tot stand gekomen wijziging van Bijlage II bij het op 19 september 1979 te Bern tot stand gekomen Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa (Trb. 2018, 54) (griffienr. 163060);

een, van alsvoren, ten geleide van fiche 1: Belastingheffing in de digitale economie (griffienr. 163066);

een, van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming, ten geleide van het nader rapport advies Raad van State inzake bestuurlijke sanctiestelsels (griffienr. 158615.01);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake werkbezoek minister van JenV en staatssecretaris van BZK aan Bovenwindse eilanden (griffienr. 163033);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van de geannoteerde agenda OJCS-Raad 22 en 23 mei 2018 (griffienr. 163038);

een, van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, inzake aanwijzing onderzoek Inspectie van het Onderwijs naar Cheider (griffienr. 163040);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag eurogroep en informele Ecofin-Raad van 27 en 28 april 2018 te Sofia (griffienr. 162926.02);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda eurogroep en Ecofin-Raad 24 en 25 mei 2018 te Brussel (griffienr. 163047);

een, van alsvoren, ten geleide van het Financieel Jaarverslag Rijk 2017 (griffienr. 163059);

een, van de ministers van Economische Zaken en van Financiën, inzake kabinetsreactie startdocumenten Europees Semester 2018 (griffienr. 163019);

een, van de minister van Economische Zaken en Klimaat, ten geleide van het verslag informele Energieraad 19 april 2018 (griffienr. 162274.01);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 28 en 29 mei 2018 (griffienr. 163053);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ten geleide van het verslag Landbouw- en Visserijraad 16 april 2018 (griffienr. 162826.01);

een, van de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de SUWI-jaarverslagen 2017 (griffienr. 163032);

een, van alsvoren, inzake beantwoording SO behandelvoorbehoud Europese Arbeidsautoriteit (griffienr. 163057);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het jaarverslag 2017 (griffienr. 163046);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het CCMO jaarverslag 2017 (griffienr. 163056).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

2. de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van de Publicaties Verantwoordingsdag 2018 (griffienr. 163054).

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van V.B., inzake Onderwijsproject Sint Maarten (griffienr. 163036).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Koninkrijksrelaties en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van X.v.H., inzake wetsvoorstel 34761 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam) (griffienr. 162661.01).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Justitie en Veiligheid;

een, van J.R.L. te G., inzake gemeente Haren (34805) (griffienr. 159665.09);

een, van F.A.H.B. te A., inzake raadgevend referendum (34854) (griffienr. 162578.14);

een, van J.d.J. te S, inzake wetsvoorstel 34827 (Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer) (griffienr. 163030).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van J.d.R., inzake zorgen omtrent plannen van mevrouw Van Ark met betrekking tot mensen met een arbeidsbeperking (griffienr. 162589.01).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.