Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 8, item 7

7 Stemming Personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de mogelijkheid te komen tot meertalige buitenschoolse opvang (34195). 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Don (SP):

Voorzitter. De fractie van de SP heeft een gemengd gevoel over het in stemming te brengen wetsontwerp. Er is niets mis mee om de veiligheid van kinderen binnen de kinderopvang te vergroten. Het instellen van een register als basis voor een screening van het personeel draagt hiertoe bij. De SP-fractie is het oneens met de mogelijkheid van 50% meertalige buitenschoolse opvang. Frans, Duits en Engels kun je binnenkort al op de basisschool leren. In het middelbaar onderwijs gebeurt dat al veel langer. Kinderen dienen gewoon ook goed Nederlands te leren, zeker kinderen bij wie thuis geen goed Nederlands wordt gesproken. Het voorbereiden van kinderen op hun toekomst is een zeer groot goed, maar kinderen mogen ook gewoon spelen. De SP zal tegen dit wetsvoorstel stemmen. 

De voorzitter:

Zijn er nog andere leden die een stemverklaring wensen af te leggen? Ik zie dat dit niet het geval is. Ik stel voor te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat het is aangenomen.