Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 29, item 4

4 Stemming Wijziging Tabakswet

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten (34234). 

De voorzitter:

Ik heet de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van harte welkom in de Eerste Kamer. Ik heet tegelijkertijd ook maar de minister voor Wonen en Rijksdienst van harte welkom in de Eerste Kamer ... 

(Hilariteit) 

De voorzitter:

Ik noemde de staatssecretaris eerst, omdat dit wetsvoorstel in zijn portefeuille valt. Ik hoop dat de minister daar begrip voor heeft. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Van Hattem (PVV):

Voorzitter. De PVV-fractie zal tegen dit wetsvoorstel stemmen, niet omdat wij erop tegen zijn dat ontmoedigd wordt dat jongeren beginnen met roken, maar omdat wij daar geen door Brussel opgelegde richtlijnen voor nodig hebben. Ook inhoudelijk zijn de wetsvoorstellen te verstrekkend voor legale producten. Het is tegenstrijdig dat het roken van waterpijpen wel wordt toegelaten, terwijl elektronische sigaretten, die voor vele rokers een alternatief zijn, aan banden worden gelegd. Een verplichte etikettering met een waarschuwing van 65% van de verpakking kan beter worden aangebracht op wetsvoorstellen vol Brusselse dictaten: de EU brengt uw natiestaat ernstige schade toe. 

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.