Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 26, item 6

6 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 5 april 2016: 

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging, alsmede het voorkomen van faillissementsfraude (herziening strafbaarstelling faillissementsfraude) ()33994); 

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) (34011); 

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK (34203); 

b. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en voor Koninkrijksrelaties te doen plaatsvinden op 5 april 2016: 

Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet) (34009 (R2035)); 

c. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel incl. eventuele stemming te doen plaatsvinden op 12 april 2016: 

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015) (34373); 

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 12 april 2016: 

Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten in verband met verbetering van de hybride markt van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wet verbetering hybride markt WGA) (34336); 

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Economische Zaken te doen plaatsvinden op 19 april 2016: 

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU (34329). 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: 

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK (34203); 

Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen voor de jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht en de handhaving hiervan door de inspectie jeugdzorg (34238); 

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU (34329); 

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van de strafmaxima voor mensensmokkel (34345). 

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld bij de desbetreffende commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 12 april 2012 tussen het Koninkrijk der Nederlandsen en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen; Berlijn, 11 januari 2016 (griffienr. 159017); 

een, van alsvoren, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling Strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag (griffienr. 159008); 

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake Inspectie rapport "SUWI dienstverlening en de governance SVB" (griffienr. 159009). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. de volgende missives: 

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Eindverantwoording van de hulpgelden 2010-2014 voor Haïti (griffienr. 159025); 

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport Monitoring beleid voor ontwikkelingssamenwerking: het financieringskanaal bedrijfsleven; Stand van zaken 2014 (griffienr. 159026). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

4. de volgende geschriften: 

een, van N.C., inzake spreekrecht van (kind)slachtoffers ter terechtzitting in Nederland (griffienr. 157384.05). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Veiligheid en Justitie; 

een, van T.V., inzake verzoekschriften Wabo (griffienr. 159010). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening; 

een, van W.v.d.B., inzake informatie bulletin 04/2016 PA afd. AFMP &MARVER Kempen/De Peel inzake greep in de kas van het ABP door de kabinetten Lubbers III en Kok (griffienr. 158783.11). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.