Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 17, item 9

9 Stemmingen moties Wet studievoorschot hoger onderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs), 

te weten: 

  • -de motie-Essers c.s. over de verlichting van de aflossingsverplichting (34035, letter H); 

  • -de motie-Essers c.s. over de toepassing van de overgangsregeling op huidige bachelorstudenten (34035, letter I); 

  • -de motie-Essers c.s. over het deels kwijtschelden van studieschulden (34035, letter J). 

De voorzitter:

Zoals afgesproken, stemmen wij eerst over de ingediende moties. Ik praat nu wat langzaam, om de fractie van de SP de gelegenheid te geven om binnen te komen. 

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Essers c.s. (34035, letter H). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de PvdD en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP en D66 ertegen, zodat zij is verworpen. 

De fracties van 50PLUS en de SGP zijn afwezig. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

Mevrouw Gerkens (SP):

Als u mij dat permitteert, voorzitter, neem ik in mijn stemverklaring meteen de laatste motie mee. 

Wij staan sympathiek tegenover beide moties, maar de moties zijn dusdanig onduidelijk geformuleerd dat wij niet precies kunnen zien waar de voordelen voor de studenten zullen liggen. Bijvoorbeeld in de nu voorliggende motie wordt alleen gesproken over het nogmaals kunnen doen van een master, maar er staat niets over een vierde jaar bachelor. Ook zien wij niet duidelijk op welke wijze men een deel van de schuld kwijt zou kunnen raken bij het volgen van een bètastudie. Op grond van het voorgaande zullen wij tegen beide moties stemmen. 

In stemming komt de motie-Essers c.s. (34035, letter I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de PvdD en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP en D66 ertegen, zodat zij is verworpen. 

De fracties van 50PLUS en de SGP zijn afwezig. 

In stemming komt de motie-Essers c.s. (34035, letter J). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de PvdD en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA, GroenLinks, de SP en D66 ertegen, zodat zij is verworpen. 

De fracties van 50PLUS en de SGP zijn afwezig.