Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 16, item 7

7 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel:

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PbEU 2011, L 55) (33733).

Dit wetsvoorstel wordt in handen gesteld van de desbetreffende commissie;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief aan de voorzitter van de vaste commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het verloop en de uitkomsten van het debat op 16 december 2013 van de gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland (griffienr. 154371);

een, de minister van Buitenlandse Zaken, inzake Wijzigingen van de Bijlage bij Aanhangsel C (RID) bij het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) (Trb. 2013, 240) (griffienr. 154390);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 januari 2014 (griffienr. 154375);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake uitstel beantwoording vragen van de leden van de fracties van de SP en GroenLinks met betrekking tot de Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding (griffienr. 153925.02);

een, van alsvoren, ten geleide van het Rapport "De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2012" (griffienr. 154369);

een, van alsvoren, inzake Wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke Ordening (griffienr. 153769.01).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief d.d. 17 januari 2013 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal betreffende de start van het onderzoek HSL-Zuid (griffienr. 154398);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief d.d. 16 januari 2014 aan de Tweede Kamer betreffende het programma SFEER van het Ministerie van Defensie (griffienr. 154387).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van Stichting Behoud Industrieel Erfgoed te V., inzake verzoek aan de Tweede Kamer om de minister van Veiligheid en Justitie te bevragen over het uitblijven van antwoorden met betrekking tot curatorfraude (griffienr. 154394);

een, van H.K., inzake de alarmklok (griffienr. 154392).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van R.M., inzake Een Nederland verlost van de smorende bureaucratie (griffienr. 154357);

een, van E.F., inzake de nationale ombudsman (griffienr. 154333.01).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van C.v.d.V., inzake partnertoeslag (griffienr. 150767.40);

een, van S.E.L. te A., inzake beleid leidt tot mensonwaardigheid en onnodig lijden van kwetsbaren in de samenleving (griffienr. 154393);

een, van R.J. te H., inzake participatiewet (griffienr. 154395);

een, van L.B. te E., inzake participatiewet (griffienr. 152394.02).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.