Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 24, pagina 1032-1033

Aan de orde zijn de stemmingen over het voorstel van wet van het lid Van Dijken houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met een vrijstelling van parkeerbelastingen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart (30879), over:

- de motie-Putters c.s. over het met de VNG bespreken van de gevolgen van het wetsvoorstel voor de gemeentelijke autonomie (30879, letter F).

(Zie vergadering van 23 maart 2010.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Schaap (VVD):

Mijnheer de voorzitter. Bij afwezigheid van de woordvoerder van mijn fractie op dit onderwerp, mevrouw Huijbrechts, leg ik namens de VVD-fractie de volgende stemverklaring af.

De VVD-fractie wil met nadruk gesteld hebben, veel oog te hebben voor de positie en het maatschappelijk functioneren van gehandicapten. Het voorliggende wetsvoorstel beweegt zich echter geheel binnen het domein van de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Wij willen regelingen zoals in dit voorstel beoogd, dan ook aan de gemeenten laten. De VVD-fractie zal daarom tegen het wetsvoorstel stemmen.

Mevrouw Van Bijsterveld (CDA):

Voorzitter. De CDA-fractie vindt het vanzelfsprekend om op te komen voor gehandicapten. De CDA-fractie is voorstander van het wegnemen van zo veel mogelijk obstakels die gehandicapten belemmeren in het normale verkeer. Mijn fractie staat daarom ook positief tegenover het doel dat met het voorstel wordt beoogd. De CDA-fractie hecht ook veel waarde aan de lokale democratie en heeft groot vertrouwen in de werking daarvan. Voor het overrulen van de lokale democratie moeten er daarom ook heel sterke argumenten zijn. Circa 80% van de gemeenten heeft zelf de stap gezet, gehandicapten vrijstelling van parkeerbelasting te geven wanneer die in de gemeente geheven wordt. Om die trend te bevorderen, heeft de CDA-fractie geestverwante raadsfracties per brief opgeroepen, dit voorbeeld te volgen waar dit nog niet gebeurd is. Bovendien heeft de staatssecretaris vorige week uitdrukkelijk toegezegd, met de VNG – en ook met afzonderlijke gemeenten – in overleg te treden over vrijstelling van parkeerbelasting voor gehandicapten. De CDA-fractie vindt het doel van het voorstel positief te waarderen, maar vindt een regeling op centraal niveau niet nodig en zal daarom tegen het voorstel stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Er is hoofdelijke stemming gevraagd.

Vóór stemmen de leden: Kox, Laurier, Leijnse, Linthorst, Meulenbelt, Meurs, Noten, Peters, Putters, Quik-Schuijt, Reuten, Slager, Slagter-Roukema, Smaling, Strik, Sylvester, Tan, Thissen, Vliegenthart, De Vries, Westerveld, Yildirim, Van Driel, Elzinga, Hamel en Ten Horn.

Tegen stemmen de leden: Kneppers-Heijnert, Kuiper, Leunissen, Van der Linden, Rosenthal, Schaap, Swenker, Terpstra, Tiesinga, Vedder-Wubben, De Vries-Leggedoor, Werner, Willems, Asscher, Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Benedictus, Van den Berg, Van Bijsterveld, De Boer, Broekers-Knol, Doek, Dölle, Dupuis, Duthler, Engels, Essers, Flierman, Goyert, De Graaf, Hendrikx, Hermans, Hillen, Hofstra, Holdijk, Janse de Jonge en Van Kappen.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met 37 tegen 26 stemmen is verworpen.

In stemming komt de motie-Putters c.s. (30879, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de SP, GroenLinks en de Fractie-Yildirim voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Sluiting 13.43 uur