Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 39, pagina 1253

Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet) (30523);

het wetsvoorstel Wijzigingen van wetgevingstechnische of anderszins ondergeschikte aard aan te brengen in de Wet geluidhinder en enkele andere wetten (30848);

het wetsvoorstel Regeling tot wijziging van het overgangsrecht inzake toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Aanpassing overgangsrecht Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden) (31067);

Jaarverslag en slotwet Huis der Koningin 2006 (31031 I);

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2006 (31031 IIA);

Jaarverslag en slotwet van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba 2006 (31031 IIB);

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik stel voor, de desbetreffende ministers decharge te verlenen voor het door hen gevoerde financiële beleid.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Tot slot een heuglijke mededeling.

Vanwege zijn werkzaamheden als voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa is onze collega René van der Linden benoemd tot commandeur in de Orde van Oranje Nassau, hetgeen, zo zeg ik erbij, niet mogelijk was geweest zonder het lidmaatschap van deze Kamer. Graag feliciteer ik hem van harte met deze benoeming.

(applaus)

De voorzitter:

Alvorens de vergadering te sluiten, wens ik iedereen een vruchtbare dag toe.