Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de voogdij en het ouderlijk gezag over de minderjarige Koning (25338);

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging (25367, R1593).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de lijst van in voorbereiding zijnde verdragen, met als peildatum 30 december 1997 (griffienr. 121299);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, inzake voorhangprocedure artikelen in Kiesbesluit met betrekking tot elektronische stemmachines (griffienr. 121307);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van het Advies van de SER bij het ontwerp-HOOP 1998 (griffienr. 121139.2);

een, van alsvoren, ten geleide van de Memoranda van Overeenstemming inzake de Nederlands-Russische samenwerking op onderwijs- en onderzoeksgebied (griffienr. 121306);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van het besluit tot deelname van het Rijk aan het openbaar lichaam genaamd "Het Utrechts Archief" (griffienr. 121274);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake melding oprichting rechtspersoon (Comptabiliteitswet artikel 29 eerste lid) (griffienr. 121289);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het verslag van de Sociale Conferentie 1997 (griffienr. 116641.4);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van de Regeling d.d. 16 januari 1998, tot wijziging van de Regeling hulpmiddelen 1996 (griffienr. 121279);

een, van alsvoren, inzake informatie voortgang standpunt op advies Gezondheidsraad "Gentherapie" (griffienr.120011.2);

een, van alsvoren, ten geleide van het advies van de Gezondheidsraad "Xenotransplantatie" (griffienr. 121302);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake klimaatbeheersing verzorgingshuizen/verpleeghuizen (griffienr. 121278);

een, van alsvoren, ten geleide van het ontwerp Besluit houdende regels met betrekking tot de taak en bevoegdheid van de cliëntenvertrouwenspersoon (Besluit cliëntenvertrouwenspersoon Wet jhv) (griffienr. 121303).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van C. Groenendijk te Rotterdam, inzake de ratificatie van de herziene Lomé IV conventie door de Staten-Generaal (25196) (griffienr. 119175.2);

een, van de voorzitter van het parlement van de republiek Zuid-Afrika, inzake alsvoren (griffienr. 119175.3).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Ontwikkelingssamenwerking;

een, van A. Sijbel te Elburg, inzake onze onbegrijpelijke rechtsstaat (griffienr. 118391.11);

een, van N. van Eijk te Petten, inzake wetsvoorstel 23714 (griffienr. 119520.14);

een, van de Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag, inzake Justitiebegroting 1998 (griffienr. 121291).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Justitie;

een, van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te Den Haag, inzake vermindering van lokale lasten (griffienr. 121281);

een, van Interprovinciaal Overleg te Den Haag, inzake wetsvoorstel 25328 (Interimwet provincie Rotterdam) (griffienr. 120582.13).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat;

een, van VNO NCW Werkgeversvereniging Noord te Haren, inzake Brede Heroverweging Loodswezen (griffienr. 121276);

een, van Belangenvereniging A4-HSL Leiderdorp, inzake verbreding A4 en het tracé van de HSL door Leiderdorp (griffienr. 121300).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat;

een, van LTO Nederland te Den Haag, inzake wetsvoorstel 25746 (Wet herstructurering varkenshouderij) (griffienr. 120624.23);

een, van familie L. Lohuis te Agelo, inzake alsvoren (griffienr. 120624.24);

een, van Zennipman HF & WM MTS te Heeten, inzake alsvoren (griffienr. 120624.25);

een, van J.A. Wichink te Heeten, inzake alsvoren (griffienr. 120624.26);

een, van J. en N. van Sterkenburg te Culemborg, inzake alsvoren (griffienr. 120624.27);

een, van Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Leiden, inzake alsvoren (griffienr. 120624.28);

een, van Vrouwengroep Toldijk te Toldijk, inzake alsvoren (griffienr. 120624.29);

een, van Werkgroep Agrarische Vrouwen gemeente Wisch te Heelweg, inzake alsvoren (griffienr. 120624.30);

een, van R.J. Kwakernaak te Zegveld, inzake alsvoren (griffienr. 120624.31);

een, van Maatschap J.T.G.J.J. Smale-Broekhuis-Foks te Bathmen, inzake alsvoren (griffienr. 120624.32);

een, van J. Platte te Doornspijk, inzake alsvoren (griffienr. 120624.33);

een, van B.G.J. Gussinklo te Harreveld, inzake alsvoren (griffienr. 120624.34);

een, van Federatief OverlegOrgaan Mengvoederindustrie-FOOM te Rotterdam, inzake alsvoren (griffienr. 120624.35);

een, van Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt te Utrecht, inzake alsvoren (griffienr. 120624.36);

een, van A.H.G. Arkink te Bornerbroek, inzake alsvoren (griffienr. 120624.37);

een, van W. Beuzel-de Wildt te Zelhem, inzake alsvoren (griffienr. 120624.38);

een, van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afd. Noordijk, inzake alsvoren (griffienr. 120624.39);

een, van M.T.S. Groote Veldman te Breklenkamp, inzake alsvoren (griffienr. 120624.40);

een, van Maatschap Hans en Hettie van Eck-Haanschoten te Lunteren, inzake alsvoren (griffienr. 120624.41);

een, van W.J.J. Bongers te Buchten, inzake alsvoren (griffienr. 120624.42);

een, van Maatschap Grijsen te Gelselaar, inzake alsvoren (griffienr. 120624.43);

een, van familie J. ten Hove te Zuna, inzake alsvoren (griffienr. 120624.44).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

een, van Woonzorg Federatie te Zeist, inzake wetsvoorstel 25263 (Flexibiliteit en zekerheid) (griffienr. 121199.1).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Justitie;

een, van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te Den Haag, inzake wetsvoorstel 25053 (Wet inkomensvoorziening kunstenaars) (griffienr. 121146.2).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Cultuur;

een, van Federatie van Ouderverenigingen te Utrecht, inzake wetsvoorstel 25478 (Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten) (griffienr. 121217.1).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van A. Engels te Roosendaal, inzake wetswijziging Van Otterloo (griffienr. 121290);

een, van VOGG te Haarlem, inzake dagbesteding van verstandelijk gehandicapten (griffienr. 121296).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een adres van G.J.C. Paymans te Drunen, inzake problemen met de belastingdienst (griffienr. 121280);

een adres van mevrouw L.A. Jonkers te Schiedam, inzake aflossing van haar belastingschuld (griffienr. 121295).

  • Deze adressen zijn in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften.

De voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven