Aan de orde is de behandeling van de wetsvoorstellen:

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder meer de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht (25459);

Samenvoeging van de gemeenten Buren, Lienden en Maurik (25656);

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en van enige andere belastingwetten in verband met de fiscale begeleiding van de overgang van vermogen onder algemene titel bij rechtspersonen op de voet van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (25709).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Naar boven