Nadere regel subsidie pilot isolatieaanpak kleine vve’s gemeente Utrecht

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

 

Gezien:

de gemeenteraad 16 juni 2022 het Programma energie besparen in de gebouwde omgeving heeft vastgesteld en het college op 12 december 2023 het bijbehorende geactualiseerde uitvoeringsplan, onderdeel wonen heeft vastgesteld;

 

Overwegende dat:

gelet op de Regeling specifieke Uitkering verduurzaming slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en woningen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties in het kader van het Nationaal-Isolatieprogramma voor Utrecht, hierna te noemen SpUk-regeling Lokale Aanpak Isolatie en de daarvoor ontvangen middelen door de gemeente Utrecht;

de provincie Utrecht gaat middelen ter beschikking stellen voor energieadvies en procesondersteuning bij de verduurzaming van kleine vve’s;

de verduurzaming van woningen van vve’s achterloopt ten opzichte van andere particuliere woningen. En dat daarom eigenaar-bewoners van vve’s ondersteund moeten worden om samen met de vve energiebesparende isolatiemaatregelen te treffen.

 

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie pilot isolatieaanpak kleine vve’s gemeente Utrecht

 

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Actieve vve: een vve die minimaal aan de wettelijke verplichtingen voor een vve voldoet zoals een KVK inschrijving en een bankrekening op naam van de vve.

   

 • b.

  Direct beschikbare middelen: een totaalbedrag dat bestaat uit een optelsom van de banktegoeden en beschikbare contanten.

   

 • c.

  Energieadvies: een onderzoek door een energieadviseur waarin verschillende scenario’s met energiebesparende isolatiemaatregelen wordt doorgerekend op woonlastenniveau per appartement, waarbij rekening wordt gehouden met de indicatieve energiebesparing, onderhoudskosten, subsidies en leningen. (Zie stap 2, artikel 6.)

 

 • d.

  Energieadviseur: door de gemeente geselecteerde adviseurs.Het is de vve niet toegestaan om zelf een adviseur te kiezen.

 

 • e.

  Energiebesparende isolatiemaatregelen:

  • i.

   dakisolatie (dan wel zolder- of vlieringisolatie)

  • ii.

   vloerisolatie dan wel bodemisolatie

  • iii.

   spouwmuurisolatie

  • iv.

   gevelisolatie

  • v.

   Hr++-glas-/tripleglas, geïsoleerd kozijnpaneel- of een geïsoleerde deur

  • vi.

   aangebrachte CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning

 •  

 • Burgermeesters en wethouders hanteren hierbij de definities uit de RVO Subsidie voor verduurzamingsmaatregelen (SVVE) bij vve's.

   

 • f.

  Financieel advies voor eigenaar-bewoners met zorgen over of zij de verduurzaming kunnen betalen: een adviseur ondersteunt de eigenaar bij het verkennen van mogelijkheden om betaalbaar te kunnen verduurzamen. (Zie stap 4, artikel 6.)

 •  

 • g.

  Kleine vve's (vereniging van eigenaars): een kleine vve is een vereniging van eigenaars bestaande uit maximaal 7 appartementen, waarvan tenminste één woning in eigendom is van een eigenaar-bewoner.

 •  

 • h.

  Procesondersteuning: ondersteuning van een energieadviseur bij het proces om te komen tot de realisatie van het door de vve gekozen voorkeursscenario voor de verduurzaming, waaronder het aanvragen van offertes bij aannemers. De ondersteuning loopt tot aan het moment dat de vve definitief besluit het scenario wel of niet uit te gaan voeren. (Zie stap 3, artikel 6.)

 •  

 • i.

  Een slecht geïsoleerde woning: een woning met een energielabelklasse D, E, F, G of een met die labelklassen vergelijkbare energetische staat, waaronder wordt verstaan een woning waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn:

  • i.

   de vloer en de bodem

  • ii.

   de gevel, waaronder de spouwmuur

  • iii.

   het dak en de zolder/vlieringvloer

  • iv.

   de ramen

 • Zie bijlage 1 voor de nadere toelichting.

 •  

 • j.

  Voorwaarden SpUk-regeling Lokale Aanpak Isolatie: er kan subsidie worden vergeven voor de uitvoering van energiebesparende isolatiemaatregelen indien het een slecht geïsoleerde woning betreft, de woning een WOZ-waarde heeft die gelijk of lager is dan de op moment van aanvraag geldende gemiddelde WOZ-waarde koopwoning in Utrecht, zoals is genoemd in de landelijke SpUk-regeling Lokale Aanpak Isolatie. De gemiddelde WOZ-waarde koopwoning bij inwerkingtreding bedraagt € 488.000 voor 2022. Met uitzondering van de mogelijkheid dat voor 20% van de woningen een hogere WOZ-waarde mag zijn vastgesteld. (Prijspeil WOZ-waarde 2022.) Zie verder Nationaal Isolatieprogramma dd april 2022: SpUk-regeling Lokale Aanpak Isolatie.

 

 • k.

  Voorwaarden provincie Utrecht: de provincie heeft middelen ter beschikking gesteld voor de clustergerichte procesondersteuning van kleine vve’s voor het uitvoeren van informatievonden, energieadvies, procesondersteuning, en financieel advies (zie stap 1 t/m 4, artikel 6). De voorwaarden hierbij is dat een clustergerichte aanpak bestaat uit tenminste 20 deelnemende eigenaar-bewoners. Zie de regeling voor de complete voorwaarden die de provincie Utrecht stelt: Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie Provincie Utrecht 2021.

   

 • l.

  Waardering onroerende zaken (WOZ)-waarde: de WOZ-waarde is de waarde van een woning zoals die volgens de wet WOZ is vastgesteld. Deze WOZ-waarde staat in de meest recente aanslag gemeentelijke belastingen en het www.woz-waardeloket.nl.

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doel om de pilot isolatieaanpak kleine vve's mogelijk te maken. Op basis van de pilot trekt de gemeente Utrecht lessen voor opschaling van de ondersteuning voor de verduurzaming van kleine vve's.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

Voor deze pilot isolatieaanpak kleine vve’s zijn twee clusters van vve’s geselecteerd op basis van lage energielabels, lage WOZ-waarde, besparingspotentie en/of een natuurlijk verbetermoment. Hierbij is gekeken naar clusters van bouwkundig gelijkende kleine vve’s die in aanmerking komen voor energieadvies en procesondersteuning. Slecht geïsoleerde particuliere woningen komen vanuit de SpUk-regeling Lokale Aanpak Isolatie in aanmerking voor subsidie voor de uitvoering van energiebesparende isolatiemaatregelen.

De aanvrager moet eigenaar zijn van een van de door de gemeente geselecteerde clusters van kleine vve’s, zie bijlage 2.

De adressen zijn gebaseerd op een aantal woningtypen van kleine vve's die op basis van een bouwtype zijn geselecteerd. Het kan voorkomen dat databestanden onvolledig blijken waardoor een kleine vve die grote gelijkenis toont met de geselecteerde bouwtypen, niet in de adressenlijst voorkomt. Als blijkt dat de vve grote gelijkenis toont aan de geselecteerde bouwtypen kan ook deze vve aan de pilot deelnemen en de desbetreffende eigenaar-bewoners een subsidieaanvraag indienen.

Voor Elinkwijk en Julianapark zijn alleen kleine vve's geselecteerd met een schuindak en een zadeldak. In de Watervogelbuurt zijn kleine vve's geselecteerd bestaande uit twee appartementen met een schuindak en vve's bestaande uit 3 bouwlagen met een platdak. Voor beide clusters geldt dat kleine vve's met een bedrijfsruimte of garage zijn uitgesloten.

 • a.

  Wanneer in één van deze of beiden clusters onvoldoende animo bestaat voor de aanpak (i.c. minder dan 20 eigenaren die bereid zijn om mee te doen, zie lid b), besluit de gemeente de aanpak te vervolgen in andere clusters welke later worden aangevuld aan de regeling.

   

 • b.

  De isolatieaanpak in een cluster kan conform de voorwaarden van de provincie Utrecht starten wanneer minimaal 20 eigenaar-bewoners zich hebben aangemeld bij het Utrechtse VVE-Loket voor het energieadvies. Hiervoor dienen de volgende aanvullende voorwaarden:

 • i.

  De aangemelde eigenaar-bewoner neemt deel aan een door de energieadviseur georganiseerde startbijeenkomst waarbij alle processtappen van de aanpak worden toegelicht zodat de deelnemer goed is voorbereid op het proces.

 • ii.

  De vve dient actief te zijn of aan te geven zichzelf te gaan activeren.

 

 • c.

  De subsidie kan worden aangevraagd door particuliere eigenaren van kleine vve's met slecht geïsoleerde woningen die voldoet aan de voorwaarden van de SpUk-regeling Lokale Aanpak Isolatie.

Artikel 4 Vaststellen subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Voor alle subsidiabele activiteiten geldt dat het moet gaan om particuliere woningen in een kleine vve die slecht zijn geïsoleerd en voldoen aan de voorwaarden van de SpUk-regeling Lokale Aanpak Isolatie. Subsidie activiteit 2 en 3 is alleen beschikbaar voor eigenaar-bewoners.

Er zijn drie categorieën waarbij per categorie de subsidieactiviteit staat beschreven; isolatievergoeding, hoger isolatievergoeding en volledige isolatievergoeding.

1. Isolatievergoeding

Een eigenaar kan per energiebesparende isolatiemaatregel maximaal €750 aan subsidie ontvangen, met een totaal van maximaal €1.500 per woning voor twee isolatiemaatregelen.

2. Hogere isolatievergoeding voor eigenaar-bewoners

Deze subsidie is beschikbaar voor eigenaar-bewoners die in aanmerking komen voor de energievergoeding 2022 of 2023. Per woning kan een eigenaar-bewoner €4.000 subsidie ontvangen per energiebesparende isolatiemaatregel, totaal €8.000 voor twee isolatiemaatregelen.

Het subsidiebedrag per energiebesparende isolatiemaatregel kan worden aangevuld tot maximaal de volledige investeringskosten van twee isolatiemaatregelen. Dit wordt bepaald op basis van de hoogte van het direct beschikbare middelen. Als de middelen lager zijn dan de vermogensgrens, zoals beschreven in artikel 34 lid 3 van de Participatiewet, worden de volledige investeringskosten gesubsidieerd. Indien de middelen hoger zijn dan de vermogensgrens, wordt het meerdere in aftrek gebracht van de aanvullende subsidie op de investeringskosten.

3. Volledige isolatievergoeding voor eigenaar-bewoners

Deze subsidie is beschikbaar voor eigenaar-bewoners die in aanmerking komen voor de aanvullende energievergoeding als onderdeel van de Bijzondere bijstand, of die in een schuldsaneringsregeling zitten als bedoeld in artikel 284, eerste lid, van de Faillissementswet (Wsnp) of middels een beschikking zijn toegelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Zij kunnen maximaal subsidie ontvangen voor twee energiebesparende isolatiemaatregelen, waarbij de volledige investeringskosten van de isolatiemaatregelen worden gesubsidieerd.

Artikel 6 Eisen aan de aanvraag De kleine vve’s doorlopen in de verduurzaming de volgende stappen.Stap 1: Informatiebijeenkomst: minimaal 20 eigenaar-bewoners moeten zich aanmelden voor de isolatieaanpakDe isolatieaanpak per cluster, kan vanwege de subsidievoorwaarden van de provincie, starten wanneer 20 eigenaar-bewoners zich bij het Utrechtse VVE-Loket voor deelname hebben aangemeld. Aanmelden kan via de website: www.utrecht.nl/isolatieaanpak-kleinevve.

Stap 2: Energieadvies

De haalbaarheidsonderzoeken voor de soorten bouwstijlen in het cluster worden kosteloos door een energieadviseur opgesteld indien de vve's aan de volgende eisen voldoen:

 • Vve's die voldoen aan de voorwaarden van artikel 3.

 • Minimaal één bewoner van de vve neemt deel aan de informatieavond over de aanpak (zie stap 1, artikel 6).

 • Indien het geen actieve vve is dient de vve toe te zeggen zich te activeren.

Stap 3: Procesondersteuning (tot aan het besluit om tot uitvoering over te gaan)

De procesondersteuning door een energieadviseur wordt door de gemeente beschikbaar gesteld indien de vve aan de volgende eisen voldoet:

 • De vve heeft op de ALV een voorkeursscenario geselecteerd voor de verduurzaming.

 • De vve betaalt een eigenbijdrage van € 250 euro aan de energieadviseur.

 • De vve meldt zich direct bij de energieadviseur aan.

 • Per cluster komen minimaal 20 kleine vve's, en maximaal 39 kleine vve's in aanmerking voor procesondersteuning afhankelijk van het beschikbare budget.

Stap 4: Financieel advies

Een eigenaar-bewoner komt in aanmerking voor extra financiële ondersteuning, welke door een door de gemeente aangewezen adviseur wordt uitgevoerd, indien die aan de volgende eisen voldoet:

 • De eigenaar-bewoner maakt zich zorgen over betaalbaar verduurzamen.

 • De eigenaar-bewoner woont in een kleine vve waarvoor energieadvies is opgesteld of die gebruik maakt van procesondersteuning (stap 2 en 3).

Bekijk voor een beschrijving van het financieel advies op de website van het VVE-Loket (www.utrecht.nl/isolatieaanpak-kleinevve).

Eisen aan de subsidiabele activiteit (zie artikel 5):

1. Isolatievergoeding voor twee energiebesparende isolatiemaatregelen:

 • I.

  De offertes of facturen van de uit te voeren energiebesparende isolatiemaatregel(-en). Hierop staan de minimale isolatiewaarde en het oppervlak per maatregel.

 • II.

  Een verklaring dat de vve stap 2 en 3 (het energieadvies en de procesondersteuning) goed heeft afgerond. Deze verklaring geeft onze energieadviseur of een medewerker van het VVE-Loket af.  

 • III.

  De isolatiemaatregelen zijn of worden uitgevoerd na 1 maart 2024.

 

2. Hogere isolatievergoeding voor eigenaar-bewoners:

 • i.

  De offertes of facturen van de uit te voeren energiebesparende isolatiemaatregel(-en). Hierop staan de minimale isolatiewaarde en het oppervlak per maatregel.

 • ii.

  Een verklaring dat de vve stap 2 en 3 (het energieadvies en de procesondersteuning) goed heeft afgerond. Deze verklaring geeft onze energieadviseur of een medewerker van het VVE-Loket af.

 • iii.

  Een bewijsstuk waaruit blijkt dat de eigenaar-bewoner in aanmerking is gekomen voor de energievergoeding 2022 of 2023.

 • iv.

  Indien aanvullende vergoeding gewenst: de laatste bankafschriften van alle rekeningen, met daarop het saldo. En geef aan hoeveel geld de aanvrager contant ter beschikking heeft.

 • v.

  De isolatiemaatregelen zijn of worden uitgevoerd na 1 maart 2024.

 

3. Volledige isolatievergoeding voor eigenaar-bewoners:

 • I.

  De offertes of facturen van de uit te voeren energiebesparende isolatiemaatregel(-en). Hierop staan de minimale isolatiewaarde en het oppervlak per maatregel.

 • II.

  Een verklaring dat de vve stap 2 en 3 (het energieadvies en de procesondersteuning) goed heeft afgerond. Deze verklaring geeft onze energieadviseur of een medewerker van het VVE-Loket af. 

 • III.

  Een bewijsstuk waaruit blijkt dat de eigenaar-bewoner in aanmerking komt voor de aanvullende energievergoeding als onderdeel van de Bijzondere bijstand, of in een schuldsaneringsregeling zit als bedoeld in artikel 284, eerste lid, van de Faillissementswet (Wsnp), of middels een beschikking is toegelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening.

 • IV.

  De isolatiemaatregelen zijn of worden uitgevoerd na 1 maart 2024.

Artikel 7 Indieningstermijn aanvraag

De subsidieaanvraag kan vanaf 1 maart 2024 tot 31 december 2026 worden ingediend met Digi-D via  bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend worden niet in behandeling genomen. De subsidie kan het hele jaar door worden aangevraagd. Eigenaar-bewoners die in aanmerking komen voor de hogere en volledige isolatievergoeding kunnen ervoor kiezen om de subsidie direct te laten storten op rekening van de vve. In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente de subsidie direct aan de aannemer overmaken.

Artikel 8 Maximale subsidie

 • 1.

  Isolatievergoeding voor particuliere eigenaren van een kleine vve in de vorm van een eenmalige tegemoetkoming in de kosten voor energiebesparende isolatiemaatregelen van € 750 per energiebesparende maatregel met een maximum van tweemaatregelen (€ 1.500) per woning.

 • 2.

  Hogere isolatievergoeding voor eigenaar-bewoners van € 4.000 per energiebesparende isolatiemaatregel met een maximum van € 8.000 voor twee maatregelen. In bepaalde gevallen kan de isolatievergoeding worden verhoogd tot maximaal de volledige investeringskosten (zie artikel 5).

 • 3.

  Volledige vergoeding voor eigenaar-bewoners per energiebesparende isolatiemaatregel, tot maximaal twee maatregelen (zie artikel 5).

Artikel 9 Verdeling subsidie

 • 1.

  De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag.

 • 2.

  Bij het indienen van de aanvraag wordt beoordeeld of de aanvraag voldoet aan de eisen van artikel 6.

Artikel 10 Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen binnen 13 weken over de aanvraag.

Artikel 11 Verplichtingen

De aanvrager is verplicht om de gemeente de mogelijkheid te geven om de uitgevoerde werkzaamheden te inspecteren.

Artikel 12 Evaluatie

 • 1.

  Het beleid programma energiebesparen in de gebouwde omgeving waarvoor de subsidie pilot isolatieaanpak kleine vve’s wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd.

 • 2.

  De evaluatie kan leiden tot aanpassing van deze nadere regel.

 • 3.

  De evaluatie bestaat uit gesprekken met de door de gemeente ingehuurde adviseurs voor de uitvoering van de pilot aanpak.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze nadere regel geldt van 1 maart 2024 tot 1 maart 2027.

Artikel 14 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie pilot isolatieaanpak kleine vve’s.

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 13 februari 2024.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Michiel J. Ruis

Bijlage 1: Slechte isolatie en minimaal te isoleren

Onderdeel

Kwalificatie slecht geïsoleerd

Definitie slecht geïsoleerd

Isolatiemaatregel

Minimale waarde maatregelen

Minimaal oppervlakte maatregelen

Hellend/plat dak

Geen, slechte of matige isolatie

Minder dan 9cm / Rc ≤ 2,0

Dak- zolder of vlieringvloerisolatie

Rd ≥ 3,5 m²K/W

20 m²

Gevel

Geen isolatie

Rc ≤ 1,1

Gevelisolatie

Rd ≥3,5 m²K/W

10 m²

Spouw

 

 

Spouwmuurisolatie

Rd ≥1,1 m²K/W

20 m²

Vloer-/ bodemisolatie

Geen of slechte isolatie

Minder dan 5cm / Rc ≤1,3

Vloer- of bodemisolatie

Rd > 3,5 m²K/W

20 m²

 

Glas

Enkel, oud dubbel of HR -glas

Ug waarde ≥ 1,6

Vervanging door HR++

HR++ glas

8 m²

 

 

 

 

Kozijnpanelen of deuren Ud: <1,5 W/m²K

 

 

 

 

Vervanging door triple

Triple glas

8 m²

 

 

 

 

Kozijn Uf : <1,5 W/m²K

 

 

 

 

 

Kozijnpanelen of deuren Ud: <1,0 W/m²

 

 

 

Bijlage 2: adressenlijst geselecteerde vve's

Cluster 1 van 202 kleine vve’s in Elinkwijk en Julianapark met de hierna genoemde adressen:

 

Straatnaam:

Huisnummer:

 

Toevoeging:

 

Straatnaam:

Huisnummer:

 

Toevoeging:

Amperestraat

1

 

BS

 

De Lessepsstraat

67

 

 

Amperestraat

1

 

 

 

Edisonstraat

123

 

BS

Amperestraat

2

 

BS

 

Edisonstraat

123

 

 

Amperestraat

2

 

 

 

Edisonstraat

119

 

BS

Amperestraat

3

 

BS

 

Edisonstraat

119

 

 

Amperestraat

3

 

 

 

Edisonstraat

117

 

BS

Amperestraat

7

 

BS

 

Edisonstraat

117

 

 

Amperestraat

7

 

 

 

Edisonstraat

115

 

BS

Amperestraat

9

 

BS

 

Edisonstraat

115

 

 

Amperestraat

9

 

 

 

Edisonstraat

113

 

BS

Amperestraat

11

 

BS

 

Edisonstraat

113

 

 

Amperestraat

11

 

 

 

Edisonstraat

111

 

BS

Amperestraat

13

 

BS

 

Edisonstraat

111

 

 

Amperestraat

13

 

 

 

Edisonstraat

109

 

BS

Amperestraat

15

 

BS

 

Edisonstraat

109

 

 

Amperestraat

15

 

 

 

Edisonstraat

107

 

BS

Amperestraat

16

 

BS

 

Edisonstraat

107

 

 

Amperestraat

16

 

 

 

Edisonstraat

101

 

BS

Amperestraat

17

 

BS

 

Edisonstraat

101

 

 

Amperestraat

17

 

 

 

Edisonstraat

99

 

BS

Amperestraat

18

 

BS

 

Edisonstraat

99

 

 

Amperestraat

18

 

 

 

Edisonstraat

75

 

BS

Amperestraat

19

 

BS

 

Edisonstraat

75

 

 

Amperestraat

19

 

 

 

Edisonstraat

73

 

BS

Amperestraat

20

 

BS

 

Edisonstraat

73

 

 

Amperestraat

20

 

 

 

Edisonstraat

71

 

BS

Amperestraat

21

 

BS

 

Edisonstraat

71

 

 

Amperestraat

21

 

 

 

Edisonstraat

69

 

BS

Amperestraat

22

 

BS

 

Edisonstraat

69

 

 

Amperestraat

22

 

 

 

Edisonstraat

67

 

BS

Amperestraat

24

 

BS

 

Edisonstraat

67

 

 

Amperestraat

24

 

 

 

Edisonstraat

65

 

BS

Amperestraat

25

 

BS

 

Edisonstraat

65

 

 

Amperestraat

25

 

 

 

Edisonstraat

63

 

BS

Amperestraat

26

 

BS

 

Edisonstraat

63

 

 

Amperestraat

26

 

 

 

Edisonstraat

61

 

BS

Amperestraat

27

 

BS

 

Edisonstraat

61

 

 

Amperestraat

27

 

 

 

Edisonstraat

36

 

 

Amperestraat

28

 

BS

 

Edisonstraat

35

 

BS

Amperestraat

28

 

 

 

Edisonstraat

35

 

 

Amperestraat

29

 

BS

 

Edisonstraat

34

 

 

Amperestraat

29

 

 

 

Edisonstraat

27

 

BS

Amperestraat

30

 

BS

 

Edisonstraat

27

 

 

Amperestraat

30

 

 

 

Edisonstraat

25

 

BS

Amperestraat

31

 

BS

 

Edisonstraat

25

 

 

Amperestraat

31

 

 

 

Edisonstraat

23

 

BS

Amperestraat

32

 

BS

 

Edisonstraat

23

 

 

Amperestraat

32

 

 

 

Edisonstraat

19

 

BS

Amperestraat

34

 

BS

 

Edisonstraat

19

 

 

Amperestraat

34

 

 

 

Edisonstraat

17

 

BS

Amperestraat

36

 

BS

 

Edisonstraat

17

 

 

Amperestraat

36

 

 

 

Edisonstraat

15

 

BS

Amperestraat

38

 

BS

 

Edisonstraat

15

 

 

Amperestraat

38

 

 

 

Edisonstraat

13

 

BS

Amperestraat

40

 

BS

 

Edisonstraat

13

 

 

Amperestraat

40

 

 

 

Edisonstraat

97

 

 

Amperestraat

44

 

BS

 

Edisonstraat

97

 

 

Amperestraat

44

 

 

 

Edisonstraat

95

 

 

Amsterdamsestraatweg

545

 

BS

 

Edisonstraat

95

 

 

Amsterdamsestraatweg

545

 

 

 

Edisonstraat

32

 

 

Amsterdamsestraatweg

547

 

BS

 

Edisonstraat

38

 

 

Amsterdamsestraatweg

547

 

 

 

Galvanistraat

1

 

BS

Amsterdamsestraatweg

549

 

BS

 

Galvanistraat

1

 

 

Amsterdamsestraatweg

549

 

 

 

Galvanistraat

11

 

BS

Amsterdamsestraatweg

551

A

 

 

Galvanistraat

11

 

 

Amsterdamsestraatweg

551

B

 

 

Galvanistraat

17

 

BS

Amsterdamsestraatweg

551

C

 

 

Galvanistraat

17

 

 

Amsterdamsestraatweg

551

D

 

 

Galvanistraat

3

 

BS

Amsterdamsestraatweg

551

 

 

 

Galvanistraat

3

 

 

Amsterdamsestraatweg

553

 

BS

 

Galvanistraat

5

 

BS

Amsterdamsestraatweg

553

 

 

 

Galvanistraat

5

 

 

Amsterdamsestraatweg

555

 

BS

 

Galvanistraat

7

 

BS

Amsterdamsestraatweg

555

 

 

 

Galvanistraat

7

 

 

Burg van Tuyllkade

4

 

 

 

Galvanistraat

9

 

BS

Burg van Tuyllkade

10

B

 

 

Galvanistraat

9

 

 

Burg van Tuyllkade

10

C

 

 

Galvanistraat

13

 

BS

Burg van Tuyllkade

10

 

 

 

Galvanistraat

13

 

 

Burg van Tuyllkade

30

 

BS

 

Galvanistraat

15

 

BS

Burg van Tuyllkade

30

 

 

 

Galvanistraat

15

 

 

Burg van Tuyllkade

32

 

BS

 

Hermannus Elconiusstraat

55

 

BS

Burg van Tuyllkade

32

 

 

 

Hermannus Elconiusstraat

55

 

 

Burg van Tuyllkade

44

 

BS

 

Hermannus Elconiusstraat

57

 

BS

Burg van Tuyllkade

44

 

 

 

Hermannus Elconiusstraat

57

 

 

Burg van Tuyllkade

46

 

BS

 

Hermannus Elconiusstraat

59

A

 

Burg van Tuyllkade

46

 

 

 

Hermannus Elconiusstraat

59

B

 

Burg van Tuyllkade

48

 

BS

 

Hermannus Elconiusstraat

59

 

 

Burg van Tuyllkade

48

 

 

 

Hermannus Elconiusstraat

61

 

BS

Burg van Tuyllkade

50

 

BS

 

Hermannus Elconiusstraat

61

 

 

Burg van Tuyllkade

50

 

 

 

Hermannus Elconiusstraat

63

A

 

Burg van Tuyllkade

52

 

BS

 

Hermannus Elconiusstraat

63

 

 

Burg van Tuyllkade

52

 

 

 

Hermannus Elconiusstraat

69

 

BS

Burg van Tuyllkade

54

 

BS

 

Hermannus Elconiusstraat

69

 

 

Burg van Tuyllkade

54

 

 

 

Hermannus Elconiusstraat

71

 

BS

Burg van Tuyllkade

56

 

BS

 

Hermannus Elconiusstraat

71

 

 

Burg van Tuyllkade

56

 

 

 

Hermannus Elconiusstraat

77

 

BS

Burg van Tuyllkade

58

 

BS

 

Hermannus Elconiusstraat

77

 

 

Burg van Tuyllkade

58

 

 

 

Hermannus Elconiusstraat

79

 

BS

Burg van Tuyllkade

60

 

BS

 

Hermannus Elconiusstraat

79

 

 

Burg van Tuyllkade

60

 

 

 

Hermannus Elconiusstraat

81

 

BS

Burg van Tuyllkade

66

 

BS

 

Hermannus Elconiusstraat

81

 

 

Burg van Tuyllkade

66

 

 

 

Linnaeusstraat

1

 

BS

Burg van Tuyllkade

68

 

BS

 

Linnaeusstraat

1

 

 

Burg van Tuyllkade

68

 

 

 

Linnaeusstraat

2

 

BS

Burg van Tuyllkade

70

 

BS

 

Linnaeusstraat

2

 

 

Burg van Tuyllkade

70

 

 

 

Linnaeusstraat

4

 

BS

Burg van Tuyllkade

72

 

BS

 

Linnaeusstraat

4

 

 

Burg van Tuyllkade

72

 

 

 

Linnaeusstraat

6

 

BS

Burg van Tuyllkade

74

 

BS

 

Linnaeusstraat

6

 

 

Burg van Tuyllkade

74

 

 

 

Linnaeusstraat

8

 

BS

Burg van Tuyllkade

76

 

BS

 

Linnaeusstraat

8

 

 

Burg van Tuyllkade

76

 

 

 

Linnaeusstraat

10

 

BS

Burg van Tuyllkade

78

 

BS

 

Linnaeusstraat

10

 

 

Burg van Tuyllkade

78

 

 

 

Linnaeusstraat

12

 

BS

Burg van Tuyllkade

80

 

BS

 

Linnaeusstraat

12

 

 

Burg van Tuyllkade

80

 

 

 

Linnaeusstraat

14

 

BS

Burg van Tuyllkade

82

 

BS

 

Linnaeusstraat

14

 

 

Burg van Tuyllkade

82

 

 

 

Linnaeusstraat

15

 

BS

Burg van Tuyllkade

98

 

BS

 

Linnaeusstraat

15

 

 

Burg van Tuyllkade

98

 

 

 

Linnaeusstraat

16

 

BS

Burg van Tuyllkade

100

 

BS

 

Linnaeusstraat

16

 

 

Burg van Tuyllkade

100

 

 

 

Linnaeusstraat

17

 

BS

Burg van Tuyllkade

102

A

 

 

Linnaeusstraat

17

 

 

Burg van Tuyllkade

102

B

 

 

Linnaeusstraat

18

 

BS

Burg van Tuyllkade

102

 

 

 

Linnaeusstraat

18

 

 

Burg van Tuyllkade

104

 

BS

 

Linnaeusstraat

19

 

BS

Burg van Tuyllkade

104

 

 

 

Linnaeusstraat

19

 

 

Burg van Tuyllkade

106

A

 

 

Linnaeusstraat

20

 

BS

Burg van Tuyllkade

106

B

 

 

Linnaeusstraat

20

 

 

Burg van Tuyllkade

106

 

 

 

Linnaeusstraat

21

 

BS

Burg van Tuyllkade

108

 

BS

 

Linnaeusstraat

21

 

 

Burg van Tuyllkade

108

 

 

 

Linnaeusstraat

22

 

BS

Burg van Tuyllkade

110

 

BS

 

Linnaeusstraat

22

 

 

Burg van Tuyllkade

110

 

 

 

Linnaeusstraat

23

 

BS

Burg van Tuyllkade

112

 

BS

 

Linnaeusstraat

23

 

 

Burg van Tuyllkade

112

 

 

 

Linnaeusstraat

24

 

BS

Burg van Tuyllkade

114

 

BS

 

Linnaeusstraat

24

 

 

Burg van Tuyllkade

114

 

 

 

Linnaeusstraat

25

 

BS

Burg van Tuyllkade

116

 

BS

 

Linnaeusstraat

25

 

 

Burg van Tuyllkade

116

 

 

 

Linnaeusstraat

26

 

BS

Burg van Tuyllkade

118

 

BS

 

Linnaeusstraat

26

 

 

Burg van Tuyllkade

118

 

 

 

Linnaeusstraat

27

 

BS

Burg van Tuyllkade

120

 

BS

 

Linnaeusstraat

27

 

 

Burg van Tuyllkade

120

 

 

 

Linnaeusstraat

29

 

BS

Burg van Tuyllkade

122

A

 

 

Linnaeusstraat

29

 

 

Burg van Tuyllkade

122

B

 

 

Linnaeusstraat

30

 

BS

Burg van Tuyllkade

122

 

 

 

Linnaeusstraat

30

 

 

Burg van Tuyllkade

124

 

BS

 

Linnaeusstraat

31

 

BS

Burg van Tuyllkade

124

 

 

 

Linnaeusstraat

31

 

 

Burg van Tuyllkade

126

 

BS

 

Linnaeusstraat

33

 

BS

Burg van Tuyllkade

126

 

 

 

Linnaeusstraat

33

 

 

Burg van Tuyllkade

128

 

BS

 

Linnaeusstraat

34

 

BS

Burg van Tuyllkade

128

 

 

 

Linnaeusstraat

34

 

 

Burg van Tuyllkade

130

 

BS

 

Linnaeusstraat

35

 

BS

Burg van Tuyllkade

130

 

 

 

Linnaeusstraat

35

 

 

Burg van Tuyllkade

132

 

BS

 

Linnaeusstraat

36

 

BS

Burg van Tuyllkade

132

 

 

 

Linnaeusstraat

36

 

 

Burg van Tuyllkade

134

 

BS

 

Linnaeusstraat

37

 

BS

Burg van Tuyllkade

134

 

 

 

Linnaeusstraat

37

 

 

Burg van Tuyllkade

136

 

BS

 

Linnaeusstraat

38

 

BS

Burg van Tuyllkade

136

 

 

 

Linnaeusstraat

38

 

 

Burg van Tuyllkade

138

 

BS

 

Linnaeusstraat

39

 

BS

Burg van Tuyllkade

138

 

 

 

Linnaeusstraat

39

 

 

Cornelis Mertenssstraat

4

 

BS

 

Linnaeusstraat

40

 

BS

Cornelis Mertenssstraat

4

 

 

 

Linnaeusstraat

40

 

 

Cornelis Mertenssstraat

10

 

BS

 

Linnaeusstraat

41

 

BS

Cornelis Mertenssstraat

10

 

 

 

Linnaeusstraat

41

 

 

Cornelis Mertenssstraat

12

 

BS

 

Linnaeusstraat

42

 

BS

Cornelis Mertenssstraat

12

 

 

 

Linnaeusstraat

42

 

 

Cornelis Mertenssstraat

13

 

BS

 

Linnaeusstraat

43

 

BS

Cornelis Mertenssstraat

13

 

 

 

Linnaeusstraat

43

 

 

Cornelis Mertenssstraat

14

 

BS

 

Linnaeusstraat

44

 

BS

Cornelis Mertenssstraat

14

 

 

 

Linnaeusstraat

44

 

 

Cornelis Mertenssstraat

15

A

 

 

Linnaeusstraat

46

 

BS

Cornelis Mertenssstraat

15

B

 

 

Linnaeusstraat

46

 

 

Cornelis Mertenssstraat

15

 

 

 

Linnaeusstraat

48

 

BS

Cornelis Mertenssstraat

17

 

BS

 

Linnaeusstraat

48

 

 

Cornelis Mertenssstraat

17

 

 

 

Linnaeusstraat

50

 

BS

Cornelis Mertenssstraat

18

 

BS

 

Linnaeusstraat

50

 

 

Cornelis Mertenssstraat

18

 

 

 

Linnaeusstraat

52

 

BS

Cornelis Mertenssstraat

19

 

BS

 

Linnaeusstraat

52

 

 

Cornelis Mertenssstraat

19

 

 

 

Linnaeusstraat

54

 

BS

Cornelis Mertenssstraat

20

 

BS

 

Linnaeusstraat

54

 

 

Cornelis Mertenssstraat

20

 

 

 

Linnaeusstraat

56

 

BS

Cornelis Mertenssstraat

21

 

BS

 

Linnaeusstraat

56

 

 

Cornelis Mertenssstraat

21

 

 

 

Linnaeusstraat

58

 

BS

Cornelis Mertenssstraat

23

A

 

 

Linnaeusstraat

58

 

 

Cornelis Mertenssstraat

23

 

 

 

Linnaeusstraat

62

 

BS

Cornelis Mertenssstraat

29

 

BS

 

Linnaeusstraat

62

 

 

Cornelis Mertenssstraat

29

 

 

 

Linnaeusstraat

64

 

BS

Cornelis Mertenssstraat

31

 

BS

 

Linnaeusstraat

64

 

 

Cornelis Mertenssstraat

31

 

 

 

Nicolaas Sopingiusstraat

3

 

BS

Cornelis Mertenssstraat

33

 

BS

 

Nicolaas Sopingiusstraat

3

 

 

Cornelis Mertenssstraat

33

 

 

 

Nicolaas Sopingiusstraat

5

 

BS

Cornelis Mertenssstraat

34

 

BS

 

Nicolaas Sopingiusstraat

5

 

 

Cornelis Mertenssstraat

34

 

 

 

Nicolaas Sopingiusstraat

7

 

BS

Cornelis Mertenssstraat

36

 

BS

 

Nicolaas Sopingiusstraat

7

 

 

Cornelis Mertenssstraat

36

 

BSA

 

Nicolaas Sopingiusstraat

13

 

BS

Cornelis Mertenssstraat

37

 

BS

 

Nicolaas Sopingiusstraat

13

 

 

Cornelis Mertenssstraat

37

 

 

 

Nicolaas Sopingiusstraat

15

 

BS

Cornelis Mertenssstraat

38

 

BS

 

Nicolaas Sopingiusstraat

15

 

 

Cornelis Mertenssstraat

38

 

 

 

Nicolaas Sopingiusstraat

17

 

BS

Cornelis Mertenssstraat

41

 

BS

 

Nicolaas Sopingiusstraat

17

 

 

Cornelis Mertenssstraat

41

 

 

 

Nicolaas Sopingiusstraat

19

 

BS

Cornelis Mertenssstraat

43

 

BS

 

Nicolaas Sopingiusstraat

19

 

 

Cornelis Mertenssstraat

43

 

 

 

Nicolaas Sopingiusstraat

21

 

BS

Cornelis Mertenssstraat

45

 

BS

 

Nicolaas Sopingiusstraat

21

 

 

Cornelis Mertenssstraat

45

 

 

 

St.-Bernulfstraat

4

 

BS

Cornelis Mertenssstraat

39

 

 

 

St.-Bernulfstraat

4

 

 

Cornelis Mertenssstraat

39

 

 

 

St.-Bernulfstraat

2

 

BS

Cornelis Mertenssstraat

6

 

 

 

St.-Bernulfstraat

2

 

 

Cornelis Mertenssstraat

6

 

 

 

St.-Ludgerusstraat

321

 

 

Cornelis Mertenssstraat

8

 

 

 

St.-Ludgerusstraat

317

 

 

Cornelis Mertenssstraat

8

 

 

 

St.-Ludgerusstraat

319

 

 

De Lessepsstraat

69

 

BS

 

St.-Ludgerusstraat

323

 

 

De Lessepsstraat

69

 

 

 

Sweder van Zuylenweg

106

A

 

De Lessepsstraat

63

 

BS

 

Sweder van Zuylenweg

106

B

 

De Lessepsstraat

63

 

 

 

Sweder van Zuylenweg

106

 

 

De Lessepsstraat

65

 

BS

 

Sweder van Zuylenweg

102

 

 

De Lessepsstraat

65

 

 

 

Sweder van Zuylenweg

102

A

 

De Lessepsstraat

67

 

BS

 

Sweder van Zuylenweg

102

B

 

 

 

 

Cluster 2 van 128 kleine vve’s in de Watervogelbuurt met de hierna genoemde adressen:

Straatnaam:

Huisnummer:

 

Toevoeging:

 

Straatnaam:

Huisnummer:

 

Toevoeging:

Albatrosstraat

14

 

BS

 

Pelikaanstraat

21

 

BS

Albatrosstraat

14

 

BSA

 

Pelikaanstraat

22

 

 

Albatrosstraat

14

 

 

 

Pelikaanstraat

22

 

BS

Albatrosstraat

10

 

BS

 

Pelikaanstraat

23

 

BS

Albatrosstraat

10

 

BSA

 

Pelikaanstraat

23

 

 

Albatrosstraat

10

 

 

 

Pelikaanstraat

24

 

BS

Albatrosstraat

18

 

 

 

Pelikaanstraat

24

 

 

Albatrosstraat

18

 

BS

 

Pelikaanstraat

25

 

 

Albatrosstraat

22

 

 

 

Pelikaanstraat

25

 

BS

Albatrosstraat

22

 

BS

 

Pelikaanstraat

26

 

BS

Albatrosstraat

24

 

BS

 

Pelikaanstraat

26

 

 

Albatrosstraat

24

 

 

 

Pelikaanstraat

27

 

 

Albatrosstraat

26

 

 

 

Pelikaanstraat

27

 

BS

Albatrosstraat

26

 

BS

 

Pelikaanstraat

28

 

 

Albatrosstraat

27

 

 

 

Pelikaanstraat

28

 

BS

Albatrosstraat

27

 

BS

 

Pelikaanstraat

29

 

BS

Albatrosstraat

28

 

BS

 

Pelikaanstraat

29

 

 

Albatrosstraat

28

 

 

 

Pelikaanstraat

30

 

 

Albatrosstraat

29

 

BS

 

Pelikaanstraat

30

 

BS

Albatrosstraat

29

 

 

 

Pelikaanstraat

31

 

 

Albatrosstraat

30

 

 

 

Pelikaanstraat

31

 

BS

Albatrosstraat

30

 

BS

 

Pelikaanstraat

32

 

 

Albatrosstraat

31

 

BS

 

Pelikaanstraat

32

 

BS

Albatrosstraat

31

 

 

 

Pelikaanstraat

33

 

 

Albatrosstraat

33

 

BS

 

Pelikaanstraat

33

 

BS

Albatrosstraat

33

 

 

 

Pelikaanstraat

34

 

 

Albatrosstraat

35

 

BS

 

Pelikaanstraat

34

 

BS

Albatrosstraat

35

 

 

 

Pelikaanstraat

35

 

 

Albatrosstraat

36

 

 

 

Pelikaanstraat

35

 

BS

Albatrosstraat

37

 

 

 

Pelikaanstraat

36

 

 

Albatrosstraat

37

 

BS

 

Pelikaanstraat

36

 

BS

Albatrosstraat

39

 

BS

 

Pelikaanstraat

37

 

BS

Albatrosstraat

39

 

 

 

Pelikaanstraat

37

 

 

Albatrosstraat

41

 

BS

 

Pelikaanstraat

38

 

 

Albatrosstraat

41

 

 

 

Pelikaanstraat

38

 

BS

Albatrosstraat

45

 

 

 

Pelikaanstraat

39

 

 

Albatrosstraat

45

 

BS

 

Pelikaanstraat

39

 

BS

Albatrosstraat

47

 

BS

 

Pelikaanstraat

40

 

BS

Albatrosstraat

47

 

 

 

Pelikaanstraat

40

 

 

Albatrosstraat

49

 

BS

 

Pelikaanstraat

41

 

 

Albatrosstraat

49

 

 

 

Pelikaanstraat

41

 

BS

Duikerstraat

2

 

 

 

Pelikaanstraat

42

 

BS

Duikerstraat

2

B

 

 

Pelikaanstraat

42

 

 

Duikerstraat

2

A

 

 

Pelikaanstraat

44

 

BS

Duikerstraat

4

A

 

 

Pelikaanstraat

44

 

 

Duikerstraat

4

B

 

 

Pelikaanstraat

45

 

 

Duikerstraat

4

 

 

 

Pelikaanstraat

45

 

BS

Duikerstraat

6

 

 

 

Pelikaanstraat

46

 

BS

Duikerstraat

6

 

BS

 

Pelikaanstraat

46

 

 

Duikerstraat

8

 

 

 

Pelikaanstraat

47

 

BS

Duikerstraat

8

 

BS

 

Pelikaanstraat

47

 

 

Duikerstraat

12

 

 

 

Pelikaanstraat

48

 

BS

Duikerstraat

12

 

BS

 

Pelikaanstraat

48

 

 

Duikerstraat

14

 

 

 

Pelikaanstraat

49

 

 

Duikerstraat

14

 

BS

 

Pelikaanstraat

49

 

BS

Duikerstraat

16

 

 

 

Roerdompstraat

1

 

 

Duikerstraat

16

C

 

 

Snipstraat

1

 

 

Duikerstraat

16

A

 

 

Snipstraat

1

 

BS

Duikerstraat

16

D

 

 

Snipstraat

2

 

 

Duikerstraat

16

B

 

 

Snipstraat

2

 

BS

Flamingostraat

12

 

BS

 

Snipstraat

3

 

 

Flamingostraat

12

 

 

 

Snipstraat

3

 

BS

Flamingostraat

12

C

 

 

Snipstraat

4

 

BS

Flamingostraat

14

B

 

 

Snipstraat

4

 

 

Flamingostraat

14

A

 

 

Snipstraat

5

 

BS

Flamingostraat

1

 

BS

 

Snipstraat

5

 

 

Flamingostraat

3

 

 

 

Snipstraat

6

 

 

Flamingostraat

3

 

BS

 

Snipstraat

6

 

BS

Flamingostraat

7

 

 

 

Snipstraat

8

 

 

Flamingostraat

7

 

BS

 

Snipstraat

8

 

BS

Flamingostraat

9

 

BS

 

Snipstraat

9

 

 

Flamingostraat

9

 

 

 

Snipstraat

9

 

BS

Flamingostraat

20

 

BS

 

Snipstraat

13

 

 

Flamingostraat

20

 

 

 

Snipstraat

13

 

BS

Flamingostraat

22

 

 

 

Snipstraat

15

 

 

Flamingostraat

22

 

BS

 

Snipstraat

15

 

BS

Flamingostraat

26

 

BS

 

Snipstraat

17

 

BS

Flamingostraat

26

 

 

 

Snipstraat

17

 

 

Flamingostraat

28

 

BS

 

Snipstraat

19

 

 

Flamingostraat

28

 

 

 

Snipstraat

19

 

BS

Flamingostraat

30

 

 

 

Lepelaarstraat

17

B

 

Flamingostraat

30

 

BS

 

Lepelaarstraat

33

 

BS

Flamingostraat

34

 

 

 

Lepelaarstraat

33

 

 

Flamingostraat

34

 

BS

 

Lepelaarstraat

35

 

 

Gruttostraat

19

 

BS

 

Lepelaarstraat

35

 

BS

Gruttostraat

19

 

 

 

Lepelaarstraat

37

 

 

Gruttostraat

4

 

BS

 

Lepelaarstraat

37

 

BS

Gruttostraat

4

 

 

 

Lepelaarstraat

39

 

 

Laan van Soestbergen

29

 

 

 

Lepelaarstraat

39

 

BS

Laan van Soestbergen

29

 

BS

 

Lepelaarstraat

41

 

 

Laan van Soestbergen

31

 

 

 

Lepelaarstraat

41

 

BS

Laan van Soestbergen

31

 

BS

 

Lepelaarstraat

43

 

 

Laan van Soestbergen

33

 

 

 

Lepelaarstraat

43

 

BS

Laan van Soestbergen

33

 

BS

 

Lepelaarstraat

45

 

 

Laan van Soestbergen

35

 

 

 

Lepelaarstraat

45

 

BS

Laan van Soestbergen

35

 

BS

 

Lepelaarstraat

47

 

BS

Laan van Soestbergen

37

 

 

 

Lepelaarstraat

47

 

 

Laan van Soestbergen

37

 

BS

 

Lepelaarstraat

49

 

 

Laan van Soestbergen

37

 

BSA

 

Lepelaarstraat

49

 

BS

Laan van Soestbergen

39

 

BS

 

Lepelaarstraat

51

 

 

Laan van Soestbergen

39

 

 

 

Lepelaarstraat

51

 

BS

Laan van Soestbergen

41

 

BS

 

Lepelaarstraat

53

 

 

Laan van Soestbergen

41

 

 

 

Lepelaarstraat

53

 

BS

Laan van Soestbergen

43

 

 

 

Pelikaanstraat

19

 

BS

Laan van Soestbergen

43

 

BS

 

Pelikaanstraat

19

 

 

Laan van Soestbergen

45

 

 

 

Pelikaanstraat

20

 

BS

Laan van Soestbergen

45

 

BS

 

Pelikaanstraat

20

 

 

Laan van Soestbergen

49

 

 

 

Pelikaanstraat

21

 

 

Laan van Soestbergen

49

 

BSA

 

Pelikaanstraat

21

 

BS

Laan van Soestbergen

49

 

BS

 

Pelikaanstraat

22

 

 

Laan van Soestbergen

1

 

 

 

Pelikaanstraat

22

 

BS

Laan van Soestbergen

1

 

BS

 

Pelikaanstraat

23

 

BS

Laan van Soestbergen

3

 

BS

 

Pelikaanstraat

23

 

 

Laan van Soestbergen

3

 

 

 

Pelikaanstraat

24

 

BS

Laan van Soestbergen

5

 

 

 

Pelikaanstraat

24

 

 

Laan van Soestbergen

5

 

BS

 

Pelikaanstraat

25

 

 

Laan van Soestbergen

7

 

 

 

Pelikaanstraat

25

 

BS

Laan van Soestbergen

7

 

BS

 

Pelikaanstraat

26

 

BS

Laan van Soestbergen

9

 

 

 

Pelikaanstraat

26

 

 

Laan van Soestbergen

9

 

BS

 

Pelikaanstraat

27

 

 

Laan van Soestbergen

11

 

 

 

Pelikaanstraat

27

 

BS

Laan van Soestbergen

11

 

BS

 

Pelikaanstraat

28

 

 

Laan van Soestbergen

13

 

 

 

Pelikaanstraat

28

 

BS

Laan van Soestbergen

13

 

BS

 

Pelikaanstraat

29

 

BS

Laan van Soestbergen

15

 

 

 

Pelikaanstraat

29

 

 

Laan van Soestbergen

15

 

BS

 

Pelikaanstraat

30

 

 

Laan van Soestbergen

17

 

BS

 

Pelikaanstraat

30

 

BS

Laan van Soestbergen

17

 

 

 

Pelikaanstraat

31

 

 

Laan van Soestbergen

19

 

BS

 

Pelikaanstraat

31

 

BS

Laan van Soestbergen

19

 

 

 

Pelikaanstraat

32

 

 

Laan van Soestbergen

21

 

BS

 

Pelikaanstraat

32

 

BS

Laan van Soestbergen

21

 

 

 

Pelikaanstraat

33

 

 

Laan van Soestbergen

23

 

BS

 

Pelikaanstraat

33

 

BS

Laan van Soestbergen

23

 

 

 

Pelikaanstraat

34

 

 

Laan van Soestbergen

25

 

 

 

Pelikaanstraat

34

 

BS

Laan van Soestbergen

25

 

BS

 

Pelikaanstraat

35

 

 

Laan van Soestbergen

27

 

 

 

Pelikaanstraat

35

 

BS

Laan van Soestbergen

27

 

BS

 

Pelikaanstraat

36

 

 

Lepelaarstraat

3

 

 

 

Pelikaanstraat

36

 

BS

Lepelaarstraat

3

 

BS

 

Pelikaanstraat

37

 

BS

Lepelaarstraat

5

 

BS

 

Pelikaanstraat

37

 

 

Lepelaarstraat

5

 

 

 

Pelikaanstraat

38

 

 

Lepelaarstraat

6

 

 

 

Pelikaanstraat

38

 

BS

Lepelaarstraat

6

 

BS

 

Pelikaanstraat

39

 

 

Lepelaarstraat

7

 

BS

 

Pelikaanstraat

39

 

BS

Lepelaarstraat

7

 

 

 

Pelikaanstraat

40

 

BS

Lepelaarstraat

9

 

 

 

Pelikaanstraat

40

 

 

Lepelaarstraat

9

 

BS

 

Pelikaanstraat

41

 

 

Lepelaarstraat

10

 

 

 

Pelikaanstraat

41

 

BS

Lepelaarstraat

10

 

BS

 

Pelikaanstraat

42

 

BS

Lepelaarstraat

11

 

 

 

Pelikaanstraat

42

 

 

Lepelaarstraat

11

 

BS

 

Pelikaanstraat

44

 

BS

Lepelaarstraat

13

 

 

 

Pelikaanstraat

44

 

 

Lepelaarstraat

13

 

BS

 

Pelikaanstraat

45

 

 

Lepelaarstraat

15

 

 

 

Pelikaanstraat

45

 

BS

Lepelaarstraat

15

 

BS

 

Pelikaanstraat

46

 

BS

Lepelaarstraat

19

A

 

 

Pelikaanstraat

46

 

 

Lepelaarstraat

19

 

 

 

Pelikaanstraat

47

 

BS

Lepelaarstraat

17

A

 

 

Pelikaanstraat

47

 

 

Lepelaarstraat

17

 

 

 

Pelikaanstraat

48

 

BS

Lepelaarstraat

17

B

 

 

Pelikaanstraat

48

 

 

Lepelaarstraat

33

 

BS

 

Pelikaanstraat

49

 

 

Lepelaarstraat

33

 

 

 

Pelikaanstraat

49

 

BS

Lepelaarstraat

35

 

 

 

Roerdompstraat

1

 

 

Lepelaarstraat

35

 

BS

 

Snipstraat

1

 

 

Lepelaarstraat

37

 

 

 

Snipstraat

1

 

BS

Lepelaarstraat

37

 

BS

 

Snipstraat

2

 

 

Lepelaarstraat

39

 

 

 

Snipstraat

2

 

BS

Lepelaarstraat

39

 

BS

 

Snipstraat

3

 

 

Lepelaarstraat

41

 

 

 

Snipstraat

3

 

BS

Lepelaarstraat

41

 

BS

 

Snipstraat

4

 

BS

Lepelaarstraat

43

 

 

 

Snipstraat

4

 

 

Lepelaarstraat

43

 

BS

 

Snipstraat

5

 

BS

Lepelaarstraat

45

 

 

 

Snipstraat

5

 

 

Lepelaarstraat

45

 

BS

 

Snipstraat

6

 

 

Lepelaarstraat

47

 

BS

 

Snipstraat

6

 

BS

Lepelaarstraat

47

 

 

 

Snipstraat

8

 

 

Lepelaarstraat

49

 

 

 

Snipstraat

8

 

BS

Lepelaarstraat

49

 

BS

 

Snipstraat

9

 

 

Lepelaarstraat

51

 

 

 

Snipstraat

9

 

BS

Lepelaarstraat

51

 

BS

 

Snipstraat

13

 

 

Lepelaarstraat

53

 

 

 

Snipstraat

13

 

BS

Lepelaarstraat

53

 

BS

 

Snipstraat

15

 

 

Pelikaanstraat

19

 

BS

 

Snipstraat

15

 

BS

Pelikaanstraat

19

 

 

 

Snipstraat

17

 

BS

Pelikaanstraat

20

 

BS

 

Snipstraat

17

 

 

Pelikaanstraat

20

 

 

 

Snipstraat

19

 

 

Pelikaanstraat

21

 

 

 

Snipstraat

19

 

BS

 

Naar boven