Gemeente Leiden, verkeersbesluit ‘Verkeersmaatregelen Lammenschansweg, Plantijnstraat, Omegaweg, Jotapad, Omnikronpad’

 

Situatietekening: Z/24/3675700-5276508

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden,

Gelet op hoofdstuk II van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990), de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens en de Bevoegdhedenregeling gemeente Leiden, waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten is voorbehouden aan de managers van het cluster Stedelijke ontwikkeling,

 

Overwegende dat:

ten aanzien van de belangenafweging;

 • de Lammenschansweg in zijn geheel in de top 10 van wegen in Leiden met de meeste ongevallen staat;

 • in de verkeersveiligheidsmonitor 2022 de kruispunten Lammenschansweg-Tomatenstraat en de Lammenschansweg-Koninginnelaan op de lijst met aandachtlocaties staan;

 • bewoners met de buurtactie ‘Lammenschansweg Veilig!’ en een handtekeningenactie gevraagd hebben om een verkeersveiligheidsonderzoek uit te voeren en de verkeersveiligheid op de Lammenschansweg te verbeteren;

 • DTV Consultants in 2023 een verkeersveiligheidsonderzoek heeft uitgevoerd met duidelijke aanbevelingen om de verkeersveiligheid te verbeteren;

 • het project voor de totale herinrichting van de Lammenschansweg in voorbereiding is, maar dat de uitvoering hiervan nog meerdere jaren op zich zal laten wachten;

 • het uit oogpunt van het zwaarwegende belang van verkeersveiligheid gewenst is om de aanbevolen maatregelen waar mogelijk vooruitlopend op de totale herinrichting van de Lammenschansweg uit te voeren om de verkeersveiligheid op de Lammenschansweg op korte termijn te verbeteren;

 • het verkeersbesluit aansluit op het reeds in 2021 voor de realisatie van het project Annanas inclusief herinrichting van de openbare ruimte genomen verkeersbesluit voor de Mangoweg;

 • de in dit verkeersbesluit opgenomen maatregelen in nauw overleg met de klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van wijkverenigingen en buurtorganisaties besproken zijn;

 • de maatregelen tevens besproken zijn in het politie- en hulpdienstenoverleg van 17-10-2023 waarbij ook Arriva (busvervoerder) aanwezig was en aanvullend hierop in het politie- en hulpdienstenoverleg van 23-01-2024 waarbij de aanvullende maatregelen t.b.v. het instellen van 30km/uur op de ventwegen besproken zijn;

 • op basis hiervan een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden;

 • het algemeen belang van het op zo kort mogelijke termijn verbeteren van de verkeersveiligheid zwaarder weegt dan eventuele nadelen zoals bijvoorbeeld een kleine toename van de reistijd en/of andere individuele beperkte nadelen;

 • het gelet op het zorgvuldig doorlopen proces en belangenafweging afgezien wordt van een uitgebreide voorbereidingsprocedure;

 

ten aanzien van de ventwegen;

 • alle ventwegen in de Mobiliteitsnota Leiden 2020-2030 zijn aangewezen als verblijfsgebied;

 • op wegen binnen verblijfsgebieden binnen de bebouwde kom de snelheidslimiet 30 km/uur hoort te zijn;

 • de ventwegen geen ontsluitende functie van betekenis hebben;

 • op de ventwegen gemengd gebruik van gemotoriseerd verkeer en fietsers aanwezig is;

 • de gemeente Leiden in het “Beleidsprogramma Fiets 2020 – 2030” alle ventwegen van de Lammenschansweg heeft aangewezen als fietsstraat;

 • de herinrichting van de ventwegen tot fietsstraat meegenomen zal worden bij de totale herinrichting van de Lammenschansweg;

 • het uit oogpunt van de verkeersveiligheid op de ventwegen belangrijk is dat nu reeds de maximum snelheid naar 30km/uur verlaagd zal worden;

 • de zijstraten in de huidige situatie door middel van uitritten op de ventwegen zijn aangesloten;

 • het bij fietsstraten gebruikelijk is dat deze in de voorrang liggen;

 • om deze reden de kruispunten met de zijstraten van de ventwegen niet worden aangepast omdat deze aansluiten bij de beoogde toekomstige inrichting als fietsstraat;

 • de huidige inrichting van de ventwegen met klinkers en parkeren aan één of twee zijden van de ventweg qua inrichting reeds een duidelijk herkenbaar verblijfskarakter heeft;

 • het gewenst is om de overgang tussen de hoofdrijbaan (50km/uur) en de ventwegen (30km/uur) van de Lammenschansweg te voorzien van zogenoemde ‘poortconstructies’;

 • met in/uitritten duidelijke ‘poort’ ontstaat waarbij sprake is van een duidelijke snelheidsverlaging en de voorrangssituatie duidelijk is;

 • het verkeer dat de in/uitrit met de Zeemanlaan oprijdt al het verkeer inclusief overstekende (brom)fietsers en voetgangers voor moet laten gaan waardoor de voorrangskruising voor (brom)fietsers en de voetgangersoversteekplaats (zebra) overbodig worden;

 

ten aanzien van een veilige oversteekbaarheid;

 • de kruispunten met de hoofdrijbaan van de Lammenschansweg gelet op de brede middenbermen veelal zeer ruim zijn opgezet;

 • overstekende fietsers op deze kruispunten geen of weinig geleiding en/of bescherming hebben;

 • het uit oogpunt van verkeersveiligheid juist op de kruispunten gewenst is dat het langzaam verkeer een eigen plek heeft (scheiden van verschillen in richting en massa);

 • de fietsoversteken om deze reden middels tussenbermen te scheiden van het kruispuntvlak voor gemotoriseerd verkeer;

 • het ongewenst is om de aansluitingen van zijwegen die middels uitritten worden aangesloten (te weten de Omegaweg, Dahliastraat, Zeemanlaan, Leliestraat en Lorentzkade) verder te verbreden;

 • het ook hier uit oogpunt van verkeersveiligheid gewenst is om fietsers en het gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk te scheiden;

 • om deze reden de fietsoversteken met een tussenberm langs de uitritten wordt geleid;

 • de voorrang van de aansluiting van de fietspaden op de ventwegen op voorgenoemde wegen wordt geregeld met solitaire haaientanden (zonder bord B06) zodat eventuele verwarring voor het autoverkeer voorkomen wordt;

 

ten aanzien van de busbaan;

 • het voor het autoverkeer soms onduidelijk is waar de busbaan zich bevindt;

 • de doorgetrokken streep tussen de rijstrook voor het autoverkeer en de busbaan ook als kantstreep van de rijbaan aangezien kan worden;

 • het gewenst is de busbaan te voorzien van een dubbele doorgetrokken streep;

 • de busbaan uitsluitend bestemd is voor lijnbussen en niet voor andere bussen en/of touringcars welke geen onderdeel van een lijndienst uitmaken;

 • alleen ter hoogte van de opstapplaats voor reisbussen gelegen op de westelijke hoofdrijbaan van de Lammenschansweg globaal gelegen ter hoogte van de Hyacinthenstraat ook reisbussen gebruik moeten kunnen maken van de busbaan;

 • het gewenst is de “BUS”-markeringen met uitzondering van de busbaan ter hoogte van de opstapplaats voor reisbussen overal te vervangen door “LIJN BUS” en het aantal herhalingen te verdubbelen zodat de busbaan en doelgroep beter herkenbaar worden;

 • ter hoogte van de aansluiting van de ventweg op de hoofdrijbaan van de Lammenschansweg nabij het Bètaplein een onduidelijke situatie voor het overige verkeer (niet zijnde bussen) ontstaat doordat de busbaan hier in de bestaande situatie over korte afstand onderbroken wordt;

 • het door de huidige markering niet duidelijk is dat het een invoegstrook voor verkeer komend vanaf de ventweg betreft, wat ertoe leidt dat het overige verkeer (niet zijnde bussen) gelet op de verkeersregel ‘verkeer moet zoveel mogelijk rechts houden’ soms ongewenst van rijstrook wisselt, waarna het direct na de fiets/voetgangersoversteek met het Bètaplein weer opnieuw terug van rijstrook moet wisselen;

 • het uit oogpunt van veiligheid en herkenbaarheid gewenst is om de invoegstrook te laten vervallen en als busbaan voor lijnbussen te bestemmen waarbij het verkeer vanaf de ventweg direct de rijstrook voor het overige verkeer op moet rijden;

 

ten aanzien van de wettelijke procedure;

 • deze verkeersmaatregelen genomen worden met een doel als beoogd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

 • overleg is gepleegd met (gemachtigde van de) de korpschef van de politie, die een positief advies heeft gegeven ten aanzien van de genoemde verkeersmaatregelen met uitzondering van het instellen van 30km/u-zones op de ventwegen. Voor het instellen van 30km/u-zones adviseert politie te wachten tot de totale herinrichting van de Lammenschansweg en daarbij de inrichting van de 30km/uur-zones in overeenstemming te brengen met de hiervoor geldende richtlijnen. De gemeente Leiden wil de maximum snelheid op de ventwegen in tegenstelling tot het advies van politie reeds op korte termijn verlagen, waarbij in eerste instantie alleen zogenoemde poortconstructies (in/uitritten) worden gerealiseerd en pas in een later stadium ook de rijbaan zal worden aangepast;

 • de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in beheer zijn bij de gemeente Leiden;

 

BESLUITEN:

 • 1.

  tot het instellen van een 30km/uur-zone op alle ventwegen van de Lammenschansweg, de Plantijnstraat, Omegaweg, Jotapad en Omnikronpad door middel van:

 •  

 • a.

  het plaatsen van borden A01-30-ZB en A01-30-ZE van bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende locaties:

 • aansluiting fiets/bromfietspad hoek Lammenschansweg-Lammenschansplein;

 • aansluiting fiets/bromfietspad hoek Lammenschansweg-Plantijnstraat;

 • aansluiting oostelijke ventweg Lammenschansweg nabij de Plantijnstraat;

 • aansluiting Plantijnstraat op de Kanaalweg;

 • aansluiting westelijke ventweg Lammenschansweg ten zuiden van de Tomatenstraat;

 • aansluitingen fiets/bromfietspad op westelijke ventweg Lammenschansweg ten zuiden van de Tomatenstraat;

 • aansluiting oostelijke ventweg Lammenschansweg tegenover de Omegaweg;

 • aansluiting oostelijke ventweg Lammenschansweg nabij het Bètaplein;

 • aansluiting fiets/bromfietspad op oostelijke ventweg Lammenschansweg nabij het Bètaplein;

 • aansluiting westelijke ventweg Lammenschansweg tegenover de Dahliastraat;

 • aansluiting oostelijke ventweg Lammenschansweg op de Sitterlaan;

 • aansluiting oostelijke ventwegen Lammenschansweg ten noorden en zuiden van de Zeemanlaan;

 • aansluiting fiets/bromfietspaden op oostelijke ventweg Lammenschansweg ten noorden en zuiden van de Zeemanlaan;

 • aansluitingen fiets/bromfietspaden op Zeemanlaan ter hoogte van kruising Van der Waalsstraat;

 • aansluiting westelijke ventwegen Lammenschansweg ten noorden en zuiden van de Koninginnelaan;

 • aansluiting fiets/bromfietspaden op westelijke ventwegen ten noorden en zuiden van de Koninginnelaan;

 • aansluiting westelijke ventweg Lammenschansweg tegenover de Leliestraat;

 • aansluiting oostelijke ventweg Lammenschansweg tegenover de Lorentzkade;

 • aansluiting westelijke ventweg Lammenschansweg ten zuiden van de kruising met de Zoeterwoudsesingel;

 • aansluiting oostelijke ventweg Lammenschansweg op de Zoeterwoudsesingel;

 • aansluiting fietspad op oostelijke ventweg nabij de Zoeterwoudsesingel;

 •  

 • b.

  het verwijderen van bestaande borden A01-30-ZB en A01-30-ZE van bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende locaties:

 • aansluiting Lammenschansweg-Zoeterwoudseweg inclusief verwijderen zone-markering;

 • aansluiting westelijke ventweg Lammenschansweg op de Druivenstraat;

 • aansluiting westelijke ventweg Lammenschansweg op de Kersenstraat;

 • aansluiting westelijke ventweg Lammenschansweg op de Kastanjekade;

 • aansluiting westelijke ventweg Lammenschansweg op de Dahliastraat;

 • aansluiting westelijke ventweg Lammenschansweg op de Hyasinthenstraat;

 • aansluiting oostelijke ventweg Lammenschansweg op de Buys Ballotstraat;

 • aansluiting oostelijke ventweg Lammenschansweg op de Hugo de Vriesstraat;

 • aansluiting westelijke ventweg Lammenschansweg op de Pieter de la Courtstraat;

 • aansluiting westelijke ventweg Lammenschansweg op de Leliestraat;

 • aansluiting oostelijke ventweg Lammenschansweg op de Lorentzkade;

 • aansluiting westelijke ventweg Lammenschansweg op de Bloemistenlaan;

 •  

 • c.

  het niet plaatsen van de in het in 2021 genomen verkeersbesluit project Annanas genoemde borden A01-30-ZB en A01-30-ZE van bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende locaties:

 • vervallen (beoogde) aansluiting Mangoweg ter hoogte van inrit tankstation;

 • aansluiting Kastanjekade-Mangoweg;

 

 •  

 • 2.

  het opheffen van de bestaande voorrangssituatie door het verwijderen van de haaientanden en borden B06 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende locaties:

 • aansluiting oostelijke ventweg Lammenschansweg nabij de Plantijnstraat;

 • aansluiting westelijke ventweg Lammenschansweg ten zuiden van de Tomatenstraat;

 • aansluiting oostelijke ventweg Lammenschansweg tegenover de Omegaweg;

 • aansluiting oostelijke ventweg Lammenschansweg nabij het Bètaplein;

 • aansluiting oostelijke ventweg Lammenschansweg op de Sitterlaan;

 • aansluiting oostelijke ventwegen Lammenschansweg ten noorden en zuiden van de Zeemanlaan;

 • aansluiting Zeemanlaan op de Lammenschansweg inclusief oversteek fiets/bromfietspad;

 • aansluiting westelijke ventwegen Lammenschansweg ten noorden en zuiden van de Koninginnelaan;

 • aansluiting westelijke ventweg Lammenschansweg ten zuiden van de kruising met de Zoeterwoudsesingel;

   

 •  

 • 3.

  het regelen van de voorrang door het plaatsen van (solitaire) haaientanden op de volgende aansluitingen van (brom)fietsoversteken over de Lammenschansweg:

 • aansluitingen zuidelijke (brom)fietsoversteek Tomatenstraat op de westelijke hoofdrijbaan Lammenschansweg en de oostelijke ventweg;

 • aansluiting noordelijke (brom)fietsoversteek Tomatenstraat op de oostelijke hoofdrijbaan Lammenschansweg;

 • aansluitingen zuidelijke (brom)fietsoversteek Sitterlaan op de westelijke busbaan en hoofdrijbaan Lammenschansweg;

 • aansluitingen noordelijke (brom)fietsoversteek Sitterlaan op de westelijke busbaan en ventweg Lammenschansweg;

 • aansluitingen zuidelijke (brom)fietsoversteek Leliestraat/Lorentzkade op de hoofdrijbanen Lammenschansweg en de oostelijke ventweg;

 • aansluiting noordelijke (brom)fietsoversteek Leliestraat/Lorentzkade op de hoofdrijbanen en westelijke ventweg Lammenschansweg;

   

 •  

 • 4.

  het verwijderen van de voetgangersoversteekplaats (zebra) over de aansluiting van de Zeemanlaan door middel van het verwijderen van de zebramarkering en borden L02 van bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 5.

  het beperken van de doelgroep van de busbanen op de Lamenschansweg tot uitsluitend lijnbussen door het aanbrengen van markeringen “LIJN BUS” op de langs de westelijke en oostelijke rijbaan van de Lammenschans gelegen busbanen;

 • 6.

  het onderbreken van de busbaan ter hoogte van de opstapplaats voor reisbussen op de westelijke hoofdrijbaan van de Lammenschansweg, globaal gelegen ter hoogte van de Hyacinthenlaan;

 • 7.

  het instellen van een busbaan voor lijnbussen op de oostelijke rijbaan van de Lammenschansweg tussen de aansluiting van de oostelijke ventweg ten zuiden van het Bètaplein tot aan de bestaande busbaan ter hoogte van het spoorviaduct door het aanbrengen van markeringen “LIJN BUS” en een dubbele doorgetrokken streep tussen de busbaan en de rijstrook voor het overige verkeer;

 • 8.

  de verkeersborden en markeringen aan te brengen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening

   

 

Procedure

Het verkeersbesluit is vanaf vrijdag 31 mei 2024 te vinden in het Gemeenteblad, www.overheid.nl. Een papieren versie van het verkeersbesluit ligt van 31 mei 2024 ter inzage in het Stadskantoor (adres: Bargelaan 190, Leiden).

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van publicatie in het Gemeenteblad bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden. Dat kan via www.leiden.nl/contact of schriftelijk naar postbus 9100, 2300 PC Leiden onder vermelding van ‘bezwaar verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Lammenschansweg, Plantijnstraat, Omegaweg, Jotapad, Omnikronpad’. Bij een spoedeisend belang kan tevens bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan om het besluit te schorsen.

Leiden, 28 mei 2024

burgemeester en wethouders van Leiden

Namens dezen,

F.J.H. Douglas

Afdelingsmanager Mobiliteit

Naar boven