Mandaatbesluit Omgevingsdienst Noord-Holland Noord uitvoering Subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen Uitgeest 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest;

 

 

Gelet op de artikelen 10:3, 10:9 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

 • -

  om de directeur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord het mandaat en machtiging te verlenen voor het uitvoeren van de Subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen Uitgeest 2024 inclusief het doen van betalingen voor subsidieaanvragen in de periode van 10 april 2024 t/m 31 december 2027;

 • -

  dat besluiten met gebruik van het mandaat binnen de kaders van de Subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen Uitgeest 2024 blijven;

 • -

  dat de directeur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord ondermandaat kan verlenen aan medewerkers van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;

 • -

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van de bekendmaking in het Gemeenteblad.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest in zijn vergadering van 26 maart 2024.

de secretaris,

mevr. M. (Martine) Enthoven

de burgemeester,

de heer S.M. (Sebastiaan) Nieuwland

Naar boven