Bekendmaking uitgifte erfpacht perceel grond aan en nabij de Kanaaldijk te Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen is van plan in erfpacht uit te geven aan de vereniging: Vereniging padel- en tennispark Gouwesmash: 

  • een perceel grond, met de zich daarop bevindende opstallen en de daarin en daarop aangebrachte padelbanen, gelegen aan en nabij de Kanaaldijk 7 te Waddinxveen, plaatselijk bekend als tennispark

    Gouwesmash , kadastraal bekend Gemeente Waddinxveen, sectie D nummer 3031(ged), groot circa 75m2 en sectie F, nummer 2828 (ged), groot circa 132m2.

Voormelde percelen worden in erfpacht uitgegeven in aanvulling op dan wel in afwijking van het reeds aan de Vereniging padel- en tennispark Gouwesmash in erfpacht (inclusief een zakelijk recht van opstal) uitgegeven perceel kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie D nummer 3032.

De in erfpacht uit te geven percelen zijn aangegeven op het bij deze publicatie behorende kaartje.

De in erfpacht uit te geven percelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor de uitoefening van de tennis/padelsport, in aansluiting op het eerder in erfpacht uit gegeven perceel waarop het tennis/padelpark is gerealiseerd.

Uitleg en motivatie uitgifte in erfpacht

Gemeente is voor deze locatie (uitsluitend) bereid om betreffende grond in erfpacht uit te geven aan een aangrenzende eigenaar/gebruiker, onder de voorwaarde dat de grond aansluit op de bestaande eigendom als uitbreiding van een maatschappelijke (sport) voorziening wordt gebruikt.

Gelet op het vorenstaande is de gemeente van oordeel dat de vereniging padel- en tennispark Gouwesmash als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de uitgifte in erfpacht van voormelde percelen. De vereniging padel- en tennispark Gouwesmash gaat de percelen gebruiken voor de aanleg van padelbanen, als uitbreiding op het bestaande tennis/padelpark. De voorwaarden waaronder de erfpacht wordt overeengekomen wordt tussen de gemeente en de vereniging vastgelegd en uitgewerkt in een overeenkomst, welke overeenkomst geldt als een allonge (aanvulling) op de bestaande erfpachtovereenkomst.

Bezwaar tegen uitgifte in erfpacht

Als u het niet eens bent met de genoemde uitgifte in erfpacht, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt voor (een gedeelte van) de percelen, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van deze publicatie deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze uitgifte in erfpacht kan voldoen te sturen, per aangetekende brief, aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. de heer D. Vegter en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan d.vegter@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl.

Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de Gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Vervaltermijn

De hiervoor vermelde termijn is een vervaltermijn. Dat houdt in dat als u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de uitgifte het recht om tegen de genoemde uitgifte in erfpacht in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren vervalt. De Gemeente en de vereniging zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijn zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen uitgifte in erfpacht, dan kunt u contact opnemen de heer D. Vegter, e-mailadres: d.vegter@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “Uitgifte erfpacht Kanaaldijk te Waddinxveen”.

 

 

Naar boven