Verkeersbesluit HOV-verbinding Rotterdam CS en Zuidplein, aansluiting op buslijn 32 en medegebruik noordzijde Maastunnel

Rotterdam , Delfshaven, Centrum en Charlois , 2 3 / 002273 - AS23/11528

 

De directeur van cluster Stadsontwikkeling,

 

Overwegende dat,

 • de gemeente Rotterdam in samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna MRDH) en de RET Hoogwaardige Openbaar Vervoer (hierna: HOV) beschikbaar stelt tussen de hoofdstations Rotterdam Centraal en Zuidplein;

 • de HOV-busverbinding een snelle, grotendeels vrij liggende busverbinding is die met een frequentie van (in beginsel) 8 keer per uur, met een gemiddelde snelheid van 25 km/uur, in beide richtingen gaat rijden op het traject Rotterdam Centraal – Weena – Henegouwerlaan - ’s Gravendijkwal- Maastunnel – Dorpsweg – Wielewaalstraat -Carnissesingel – Zuidplein;

 • het een HOV-busverbinding betreft die de huidige buslijn 44 vervangt en vanaf april 2024 geëxploiteerd zal worden met elektrische bussen zodat ook een positieve bijdrage wordt geleverd aan de luchtkwaliteit;

 • de HOV-busverbinding voor een verkorte reistijd naar diverse werklocaties en (toekomstige) onderwijsinstellingen zoals de Hogeschool Rotterdam en de Erasmus MC Campus zorgt en daarnaast ook woonlocaties waaronder Little C en het toekomstige Parkhaven ontsluit;

 • de HOV-busverbinding past in de op 18 januari 2018 vastgestelde OV-visie Rotterdam 2018-2040, waarin is aangegeven dat verstedelijking en ontwikkelingen in de stad het noodzakelijk maken om de dragende hoofdstructuur van het OV te versterken;

 • de HOV-busverbinding daarnaast past in de op 20 februari 2020 vastgestelde Rotterdamse Mobiliteitsaanpak, waarin meer ruimte voor voetgangers, fietsers en goede OV-verbindingen gecreëerd wordt om Rotterdam evenwichtig te laten groeien en ook in de toekomst bereikbaar, veilig en gezond te houden;

 • de realisatie van de versnelde busdienst ook onderdeel uitmaakt van de in de op 21 december 2021 vastgestelde Omgevingsvisie Rotterdam “De Veranderstad, werken aan een wereldstad voor iedereen”;

 • het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeente Rotterdam daarnaast in het kader van de MIRT-verkenning “Oeververbindingen regio Rotterdam” besloten hebben om fors te investeren in de bereikbaarheid van Rotterdam waarbij het voorkeursalternatief onder andere bestaat uit een frequente en snelle busverbinding van Centraal Station naar Zuidplein via de Maastunnel;

 • in het “coalitieakkoord 2022-2026 Eén Stad” ook aangegeven is dat één rijstrook van de Maastunnelcorridor definitief weggenomen zal worden en gebruikt zal worden voor HOV;

 • voor het definitief wegnemen van de rechterrijstroken van de Maastunnelcorridor een verkeersbesluit genomen is en dit verkeersbesluit is gepubliceerd op 27 januari 2023 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-37910.html);

 • vanuit de Planstudie HOV Maastunnel door de gemeente Rotterdam, MRDH en RET op 21 juni 2021 een voorkeursroute voor de HOV-busverbinding is bepaald en het college op 22 maart 2022 deze route heeft vastgesteld, waaronder het tracé van de buslijn, de infrastructurele maatregelen en de optimalisaties in het onderliggende OV-netwerk;

 • de HOV-bus beperkt zal halteren, prioriteit krijgt bij verkeerslichten en voor het grootste deel van de route over een gemarkeerde vrije lijnbusbaan rijdt zodat een snelle en betrouwbare verbinding gerealiseerd wordt;

 • naast de al bestaande lijnbusbanen op het HOV- traject de volgende weggedeelten tot lijnbusbaan worden bestemd:

 • het Weena in de richting van de Conradstraat;

 • de vrije rechterrijstrook van de ’s Gravendijkwal tot en vanaf de Maastunnel;

 • ter hoogte van het Maastunnelplein, de Dorpsweg in noordelijke richting tot aan de tunnelbak;

 • het deel van de Dorpsweg tussen de Katendrechtse Lagedijk en de Wielewaalstraat in zuidelijke richting;

 • er nieuwe HOV-haltes aangelegd worden aan de Henegouwerlaan nabij de kruising met het Weena en de Beukelsdijk, voor het kruispunt met de 1e Middellandstraat, op de ’s Gravendijkwal ter hoogte van het EMC;

 • de bestaande haltes op de Wielewaalstraat verplaatst en opgewaardeerd worden tot HOV-waardige haltes;

 • de bestaande haltes ter hoogte van de Katendrechtse Lagedijk, de Gruttostraat en de Carnissesingel worden opgewaardeerd tot HOV-waardige haltes;

 • een goede aansluiting op buslijn 32 en metrostation Dijkzigt van belang zijn en daarom ter hoogte van het EMC de fiets- en wandelinfrastructuur wordt aangepast en er daarnaast ten behoeve van buslijn 32 nieuwe haltes worden gerealiseerd aan de oostzijde van de kruising Rochussenstraat (2), aan de Wytemaweg (2) ter hoogte van de kruising Rochussenstraat – Mathenesserlaan (1) en op de Nieuwe Binnenweg ter hoogte vaan de ‘s Gravendijkwal;

 • bij het gros van de niet vrijliggende HOV-haltes een fietspad achterlangs wordt opgenomen, zodat fietsers de halte veilig kunnen passeren en er een goede aansluiting ontstaat op de fietspadenstructuur;

 • de kruising Henegouwerlaan – Weena - Beukelsdijk wordt aangepast waarbij de bypass vanaf de Beukelsdijk naar de ventweg van de Henegouwerlaan in zuidelijke richting zal verdwijnen;

 • op de Henegouwerlaan in zuidelijke richting een met een verkeersregelinstallatie doorsteek wordt gerealiseerd om de bus vanaf de Henegouwerlaan veilig op de ‘s Gravendijkwal te geleiden;

 • de wijkraden, omwonenden en andere stakeholders in het najaar van 2022 over de voorgenomen wijzigingen zijn geïnformeerd;

 • tijdens de participatie de bewoners van de Henegouwerlaan een alternatieve route via het Bentinckplein hebben aangedragen omdat zij van oordeel zijn dat de route via de Henegouwerlaan resulteert in toename van hinder door geluid, fijnstof en trillingen;

 • de gemeente daarom een Quick Scan heeft uitgevoerd op de alternatieve route via het Bentinckplein;

 • uit de Quick Scan is gebleken dat de alternatieve route niet haalbaar is vanwege verkeersveiligheid en verkeersmanagement door een te krappe en verkeersonveilige keerbeweging van de HOV-bus op het Bentinckplein, die leidt tot veel extra vertraging op het kruispunt;

 • ook geconcludeerd is dat het alternatief leidt tot onwenselijk reistijdverlies, waarmee minder reizigers en daarmee minder opbrengsten behaald worden, terwijl de exploitatiekosten hoger zijn;

 • ook een tweede alternatief van de bewoners waarin is voorgesteld de halte Henegouwerlaan richting centraal station te verplaatsen naar het Weena is volgens de gemeente onvoldoende inpasbaar gebleken;

 • er naar verwachting geen risico's zijn voor de stabiliteit van de bebouwing aan de Henegouwerlaan omdat de belasting van de HOV-bus lager is dan de reguliere tramlijn die daar tot 1996 gereden heeft en dit ook onderbouwd kan worden met eerder verricht funderings- en trillingsonderzoek;

 • de HOV-bus voor een deel, te weten aan de noordzijde van de Maastunnel, ter hoogte van de Henegouwerlaan tot aan de Maastunnel, rijdt op het traject waar op grond van het op 27 januari 2023 gepubliceerde verkeersbesluit de rechterrijstroken van de Maastunnelcorridor definitief zijn weggenomen;

 • in dit verkeersbesluit is opgenomen dat taxi’s en een aantal concreet benoemde voertuigen met ontheffing tot 1 januari 2024 vrijgesteld zijn van de ingestelde geslotenverklaring op de Maastunnelcorridor;

 • in het derde kwartaal van 2023 is onderzocht is of dit medegebruik ook mogelijk is in combinatie met de HOV-bus die op een deel van dit traject gaat rijden;

 • uit voornoemde evaluatie naar voren is gekomen dat het medegebruik door alle taxi’s een negatief effect op de doorstroming van de HOV-bus, maar ook op het overige verkeer, zal hebben waarbij dit effect met name rondom de kruispunten met de Rochussenstraat en 1e Middellandstraat zal ontstaan;

 • het negatieve effect van het uitsluitend toestaan van nul-emissie taxi’s op de doorstroming van de HOV-bus en verkeersveiligheid naar verwachting beperkt zal zijn, gezien het huidige lage aantal nul-emissie taxi’s;

 • het aantal nul-emissie taxi’s naar verwachting wel gaat toenemen en het daarom van belang is deze toename goed te monitoren;

 • het medegebruik door nul-emissie taxi’s en een aantal concreet benoemde voertuigen met ontheffing, zoals benoemd in het op 27 januari 2023 gepubliceerde verkeersbesluit en dierenambulances, daarom tijdelijk wordt toegestaan op het HOV-traject vanaf het moment dat de HOV-bus gaat rijden tot uiterlijk 31 december 2024;

 • het medegebruik op de Maastunnelcorridor aan de zuidzijde van de Maastunnel (Pleinweg) niet raakt aan de routing van de HOV-busverbinding en daarom via een separaat verkeersbesluit geregeld zal worden;

 • het gebruik van de vrijgestelde de nul-emissie taxi’s en de overige ontheven voertuigen in Q3 van 2024 op doorstromings- en verkeersveiligheidsaspecten geëvalueerd zal worden om te onderzoeken of medegebruik op het HOV-traject ook na 1 januari 2025 nog mogelijk is;

 • afhankelijk van de uitkomsten van voornoemde evaluatie en de eisen die aan een HOV-busverbinding worden gesteld het zeer goed mogelijk is dat er per 1 januari 2025 een ander regime zal gaan gelden;

 • de verkeersmaatregelen die worden genomen voor de aanpak van de blackspot rondom de kruising met de 1e Middellandstraat en het IP Rochussenstraat buiten de scope van dit verkeersbesluit vallen;

 • dat op de verkeersmaatregelen uit dit verkeersbesluit naast fysieke handhaving ook zal worden gehandhaafd door het verwerken van kentekengegevens van voertuigen op of aan de weg met behulp van Automatic Number Plate Recognition (ANPR) camera’s, in combinatie met daartoe bevoegde buitengewoon opsporingsambtenaren;

 • dat de maatregelen, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekt tot:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg het en waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen door het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

 • dat de gemeente bovengenoemde verkeersbelangen op grond van artikel 2 van de WVW 1994 zwaarder laat wegen dan het belang van het beschikbaar houden van een deel van de weg voor het overige verkeer mede gelet op de in dit verkeersbesluit aangehaalde ambities, doelen en stedelijke opgave en de rol die HOV bij het behalen of realiseren hiervan speelt;

 • de nadelige gevolgen van deze verkeersmaatregelen daarnaast niet onevenredig zijn in verhouding tot de met dit verkeersbesluit te dienen verkeersbelangen;

 • dat het treffen van een verkeersmaatregel daarnaast een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;

 • dat in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, 460, of zoals nadien gewijzigd) overleg heeft plaatsgevonden met de Politie, eenheid Rotterdam, waarbij de Politie eenheid Rotterdam, gebied Noord en Gebied Zuid, te kennen hebben gegeven akkoord te zijn met de voorgestelde verkeersmaatregelen.

 

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2022 (gemeenteblad 2022-187, zoals nadien gewijzigd;

 

Besluit:

namens het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

 

 • Het medegebruik door nul-emissie taxi’s en een aantal concreet benoemde voertuigen met ontheffing, zoals benoemd in het op 27 januari 2023 gepubliceerde verkeersbesluit en dierenambulances, wordt tijdelijk toegestaan op het HOV-traject vanaf het moment dat de HOV-bus gaat rijden tot uiterlijk 31 december 2024.

 

Bebordingstekening Noord

 • Tot het intrekken van de eenrichtingssituatie op de westelijke parallelrijbaan Henegouwerlaan ter hoogte van de aansluiting op de hoofdrijbaan, door het verwijderen van bord C02 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 •  

 • Tot het intrekken van de voorrangsregeling op de doorsteek tussen de Beukelsdijk en de Henegouwerlaan en ter hoogte van het kruispunt Beukelsdijk-Henegouwerlaan-Weenda, door het verwijderen van 2 borden B06 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 • Tot het intrekken van de voorrangsregeling op de Rochussenstraat in oostelijke richting vanuit het kruispunt ‘s-Gravendijkwal-Rochussenstraat bij de nieuwe busbaan en nabij de nieuwe bushalte, door het verwijderen van bord B05 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 •  

 • Tot het intrekken van de verplichte fietspaden aan weerszijden ten zuiden van het kruispunt Beukelsdijk-Henegouwerlaan-Weenda vanuit oostelijke en vanuit zuidelijke richting naar het kruispunt, door het verwijderen van 2 borden G11 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 • Tot het intrekken van het verplichte fietspad op de ’s-Gravendijkwal ten noorden van het kruispunt ’s-Gravendijkwal-Rochussenstraat, door het verwijderen van bord G11 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 •  

 • Tot het intrekken van het stilstaan verbod op de ’s-Gravendijkwal bij de nieuwe bushalte ten zuiden van het kruispunt ’s-Gravendijkwal-Rochussenstraat, door het verwijderen van bord E02 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 •  

 • Tot het intrekken van verboden tot het volgen van de richting die de pijl aangeeft op het kruispunt ’s-Gravendijkwal-Rochussenstraat in de westelijke richting over de Rochussenstraat en in zuidelijke richting over de ‘s-Gravendijkwal, door het verwijderen van 2 borden D02r zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 •  

 • Tot het intrekken van een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de nieuwe busbaan op de ’s-Gravendijkwal ten noorden van het ongelijkvloerse kruispunt met de G.J. de Jonghweg-Westzeedijk-‘s-Gravendijkwal, door het verwijderen van bord C01 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 met onderbord waarop de tekst ‘uitgezonderd elektrische taxi’s en lijnbus’;

 •  

 • Tot het intrekken van de bushalte in de Mathenesserlaan nabij de Breitnerstraat door het verwijderen van bord L03b zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 • Tot het intrekken van de bushaltes in de Wytemaweg nabij de kruising met het Museumpark door het verwijderen van 2 borden L03b zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 • Tot het intrekken van de bushaltes in de Zimmermanweg nabij het Erasmus MC en metrohalte Dijkzigt door het verwijderen van 2 borden L03b zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 • Tot het intrekken van de bushaltes in de Mathenesserlaan nabij het kruispunt Mathenesserlaan-Nieuwe Binnenweg door het verwijderen van 2 borden L03b zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 aansluitend aan de rijbaan in beide richtingen;

 • Tot het intrekken van de bushalte in de Heemraadssingel ten zuiden van de rotonde Heemraadssingel-Beukelsdijk door het verwijderen van bord L03b zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 • Tot het intrekken van twee bushaltes in de Heemraadssingel rondom het kruispunt Heemraadssingel-Vierambachtsstraat door het verwijderen van twee borden L03b zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 • Tot het intrekken van twee bushaltes in de Heemraadssingel nabij de kruispunten met de Mathenesserlaan door het verwijderen van twee borden L03b zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 •  

 • Tot het instellen van een bushalte in de Rochussenstraat nabij het kruispunt Mathenesserlaan-Wytemaweg-Rochussenstraat door het plaatsen van bord L03b zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 • Tot het instellen van bushaltes in de Rochussenstraat aan de oostkant van het kruispunt ‘s-Gravendijkwal-Rochussenstraat, door het plaatsen van 2 borden L03b zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 • Tot het instellen van bushaltes in de Wytemaweg nabij de ingang van het Sophia Kinderziekenhuis door het plaatsen van 2 borden L03b zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 aansluitend aan de rijbaan in beide richtingen;

 • Tot het instellen van bushaltes in de Henegouwerlaan ten zuiden van het kruispunt Beukelsdijk-Henegouwerlaan-Weenda, door het plaatsen van 2 borden L03b zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 aansluitend aan beide zijden van de parallelrijbanen Henegouwerlaan;

 • Tot het instellen van bushaltes in de ’s-Gravendijkwal tussen het kruispunt ’s-Gravendijkwal- Mathenesserlaan en kruispunt ’s-Gravendijkwal-Nieuwe Binnenweg door het plaatsen van 2 borden L03b zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 aansluitend aan beide zijden van de parallelrijbanen ’s-Gravendijkwal;

 • Tot het instellen van bushaltes in de ’s-Gravendijkwal ten zuiden van het kruispunt ‘s-Gravendijkwal-Rochussenstraat, door het plaatsen van 2 borden L03b zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 • Tot het instellen van een bushalte op de westelijke parallelrijbaan Henegouwerlaan nabij het kruispunt Henegouwerlaan-’s-Gravendijkwal-1e Middellandstraat door het plaatsen van bord L03b zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 • Tot het instellen van een bushalte op de oostelijke parallelrijbaan ‘s-Gravendijkwal nabij het kruispunt Henegouwerlaan-’s-Gravendijkwal-1e Middellandstraat door het plaatsen van bord L03b zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 •  

 • Tot het instellen van een busbaan op de Rochussenstraat nabij het kruispunt Mathenesserlaan-Wytemaweg-Rochussenstraat, door het aanbrengen van de lijnbus markering op het wegdek zoals bedoeld in artikel 81 van het RVV 1990;

 • Tot het instellen van een busbaan op het Weena in de richting van de Conradstraat, door het aanbrengen van de lijnbus markering op het wegdek zoals bedoeld in artikel 81 van het RVV 1990;

 • Tot het instellen van een busbaan op de vrije rechterrijstrook van de ’s Gravendijkwal tot en vanaf de Maastunnel, door het aanbrengen van de lijnbus markering op het wegdek zoals bedoeld in artikel 81 van het RVV 1990 in beide richtingen;

 •  

 • Tot het verplaatsen van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de westelijke parallelrijbaan ’s-Gravendijkwal nabij het kruispunt ’s-Gravendijkwal-Nieuwe Binnenweg door het verplaatsen van bord E06 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 met onderbord waarop het kenteken vermeld staat en onderbord met daarop de venstertijden ’21.00 uur - 09:00 uur’;

 •  

 • Tot het verplaatsen van de taxistandplaats op de westelijke parallelrijbaan ’s-Gravendijkwal nabij het kruispunt ’s-Gravendijkwal-Nieuwe Binnenweg door het verplaatsen van bord E05 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 met onderbord waarop de tekst ’23:00 t/m 09:00 Buiten deze tijden betaald parkeren’;

 •  

 • Tot het instellen van een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de rechterrijstrook van de Henegouwerlaan ter hoogte van Henegouwerlaan 29, door het plaatsen van bord C01 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 met onderbord waarop de tekst ‘uitgezonderd lijnbussen en nul-emissie taxi’s’;

 • Tot het instellen van een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de rechterrijstrook van de Henegouwerlaan ter hoogte van Henegouwerlaan 70-82, door het plaatsen van bord C01 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 met onderbord waarop de tekst ‘uitgezonderd lijnbussen een nul-emissie taxi’s’;

 • Tot het instellen van een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de rechterrijstrook van de ‘s-Gravendijkwal ten zuiden van het kruispunt Henegouwerlaan-’s-Gravendijkwal-1e Middellandstraat, door het plaatsen van bord C01 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 met onderbord waarop de tekst ‘uitgezonderd lijnbussen en nul-emissie taxi’s’;

 • Tot het instellen van een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de rechterrijstrook van de ‘s-Gravendijkwal ten noorden van het kruispunt Henegouwerlaan-’s-Gravendijkwal-1e Middellandstraat, door het plaatsen van bord C01 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 met onderbord waarop de tekst ‘uitgezonderd lijnbussen en nul-emissie taxi’s’;

 • Tot het instellen van een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op het Weena in de richting van de Conradstraat, door het plaatsen van bord C01 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 met onderbord waarop de tekst ‘uitgezonderd lijnbussen en nul-emissie taxi’s’;

 • Tot het instellen van een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de Statenweg in zuidelijke richting ten noorden van de Statentunnel, door het plaatsen van bord C01 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 met onderbord waarop de tekst ‘uitgezonderd lijnbussen en nul-emissie taxi’s’;

 •  

 • Tot het verplaatsen van geslotenverklaringen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de ’s-Gravendijkwal ter hoogte van het kruispunt ’s-Gravendijkwal-Rochussenstraat, door het verplaatsen van 3 borden C01 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 en het toevoegen van de onderborden waarop de tekst ‘uitgezonderd lijnbussen en nul-emissie taxi’s’ ter hoogte van het Esso tankstation en de overgang met de tunnel.

 •  

 •  

Bebordingstekening Zuid

 • Tot het opheffen van de venstertijden en uitzondering voor autobussen en taxi’s bij de verplichte rijrichting ten noorden van het kruispunt Dorpsweg-Gruttostraat, door het verwijderen van onderbord waarop de tekst ‘ma t/m vrij 16.00 – 18.00 h. uitgezonderd autobussen en nul-emissie taxi’s bij het bord D06r zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 •  

 • Tot het verplaatsen van de bushaltes in de Wielewaalstraat ter hoogte van de Lepelaarsingel, door het verplaatsen van 2 borden L03b zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 naar de Wielewaalstraat ten westen van de Tapuitstraat aansluitend aan de rijbaan in beide richtingen;

 • Tot het instellen van bushaltes in de Dorpsweg ten zuiden van het kruispunt Dorpsweg-Gruttostraat, door het plaatsen van 2 borden L03b zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 aansluitend aan de rijbaan in beide richtingen;

 •  

 • Tot het instellen van een busbaan op de Dorpsweg ter hoogte van het Maastunnelplein in noordelijke richting tot aan de tunnelbak, door het aanbrengen van de lijnbus markering op het wegdek zoals bedoeld in artikel 81 van het RVV 1990;

 • Tot het instellen van een busbaan op de Dorpsweg tussen de Katendrechtse Lagedijk en de Wielewaalstraat in zuidelijke richting, door het aanbrengen van de lijnbus markering op het wegdek zoals bedoeld in artikel 81 van het RVV 1990;

 •  

 • Tot het instellen van een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de Dorpsweg ter hoogte van de aansluiting op de Doklaan, door het plaatsen van bord C01 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 met een onderbord waarop de tekst ‘uitgezonderd lijnbussen’;

 • Tot het instellen van een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de Dorpsweg ten noorden van het kruispunt Dorpsweg-Wolphaertsbocht, door het plaatsen van bord C01 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 met een onderbord waarop de tekst ‘uitgezonderd lijnbussen’;

 • Tot het instellen van een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de Dorpsweg ten zuiden van het kruispunt Dorpsweg-Katendrechtse Lagedijk, door het plaatsen van bord C01 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 met een onderbord waarop de tekst ‘uitgezonderd lijnbussen’;

 • Tot het instellen van een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de Dorpsweg ten noorden van het kruispunt Dorpsweg-Gruttostraat, door het plaatsen van bord C01 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 met een onderbord waarop de tekst ‘uitgezonderd lijnbussen’;

 • Tot het instellen van geslotenverklaringen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de Dorpsweg ten zuiden van het kruispunt Dorpsweg-Gruttostraat, door het plaatsen van 2 borden C01 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 met onderborden waarop de tekst ‘uitgezonderd lijnbussen’ aansluitend aan de rijbaan in beide richtingen;

 • Tot het instellen van geslotenverklaringen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de Dorpsweg ten zuiden van het kruispunt Dorpsweg-Gruttostraat, door het plaatsen van 2 borden C01 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 met onderborden waarop de tekst ‘uitgezonderd lijnbussen’ aansluitend aan de rijbaan in beide richtingen;

 •  

 • Tot het instellen van een verplicht fietspad op het vrij liggende fietspad langs de Wielewaalstraat ter hoogte van de kruising met de Tapuitstraat, door het plaatsen van bord G11 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 • Tot het verplaatsen van het verplichte fietspad op het vrij liggende fietspad langs de parallelrijbaan Dorpsweg ten zuiden van het kruispunt Dorpsweg-Gruttostraat, door het verplaatsen van bord G11 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 •  

 • Tot het verplaatsen van het eenrichtingsverkeer, vanuit deze zijde verboden in te rijden, op de parallelrijbaan Dorpsweg ten zuiden van het kruispunt Dorpsweg-Gruttostraat, door het verplaatsen van bord C02 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 •  

 • Tot het verplaatsen van de 30 km/u zone en de eenrichtingssituatie op de Dorpsweg ter hoogte van het kruispunt Dorpsweg-Katendrechtse Lagedijk, door het verplaatsen van bord A01-30zb en bord C03 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 • Tot het verplaatsen van de 30 km/u zone en de eenrichtingssituatie op de Dorpsweg ter hoogte van het kruispunt Dorpsweg-Gruttostraat, door het verplaatsen van bord A01-30zb en bord C03 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 •  

 • Tot het verplaatsen van de einde 30 km/u zone op de parallelrijbaan Dorpsweg ten zuiden van het kruispunt Dorpsweg-Gruttostraat, door het verplaatsen van bord A02-30ze zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 •  

 • Tot het verplaatsen van een voorrangsregeling op de parallelrijbaan Dorpsweg ten zuiden van het kruispunt Dorpsweg-Gruttostraat, door het verplaatsen van bord B06 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990.

 

Te bepalen dat de bordenplannen van het traject Noord (HOV Maastunnel DO_MN_RVV_07122023) en traject Zuid (HOVM_DO_zuid) integraal onderdeel uitmaken van dit verkeersbesluit;

 

De directeur van Cluster Stadsbeheer wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Dit besluit wordt op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd in de digitale editie van het gemeenteblad, te zien via de website Officiële Bekendmakingen.

 

 

 

Rotterdam, 13 december 2023

Namens het college van Burgemeester en Wethouders

de directeur van het cluster Stadsontwikkeling,

voor deze, het hoofd Mobiliteit,

C.C.M. Verbruggen

Waarnemend hoofd Mobiliteit

Teamleider

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van publicatie in het Gemeenteblad , een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener

- datum bezwaarschrift

- de gronden van het bezwaar

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

 

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op: www.rotterdam.nl/bezwaar

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.

Naar boven