Verkeersbesluit voor het instellen van een tijdelijke snelheidsbeperking op de Zuidelijke Rondweg, van de Beijerincklaan tot de spoorbaan Alphen/Gouda voor de periode van 1 jaar

College van burgemeester en wethouders gemeente Waddinxveen,

Gelet op,

 • Artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • Artikel 15 lid 1 van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen (hierna: BABW) inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • Artikel 15 lid 2 van de WVW 1994 moeten maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden op grond van een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

Grondslag

Overeenkomstig artikel 2 lid 1 onder a t/m d van de WVW 1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

 • a.

  Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • c.

  Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • d.

  Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van:

 • uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • Op grond van de Mandaten- en volmachtenlijst 20 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer.

Overwegende dat,

 • de Zuidelijke Rondweg, van de Beijerincklaan tot aan de spoorbaan Gouda-Alphen, hierna te noemen het ‘betreffende weggedeelte’, in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente Waddinxveen;

 • het betreffende weggedeelte in de bebouwde kom ligt van de gemeente Waddinxveen en op deze weg een maximum snelheid geldt van 50 km/h;

 • er op het betreffende weggedeelte een rijbaanscheiding moet worden gerealiseerd door het aanbrengen van een middenberm;

 • als gevolg daarvan het wegprofiel van de Zuidelijke Rondweg aan beide zijden van de weg verbreed moet worden;

 • het noodzakelijk is om de huidige bermen direct aan beide zijden van de Zuidelijke Rondweg eerst een jaar lang voor te belasten door middel van het plaatsen van zogenaamde big bags, om te voorkomen dat toekomstige scheurvorming in het asfalt gaat ontstaan;

 • door het plaatsen van big bags er een jaar lang geen functionele bermen langs de weg beschikbaar zijn;

 • dit tot gevolg heeft dat de weg door het plaatsen van big bags direct langs de bestaande asfaltverharding een jaar lang optisch gezien smaller lijkt;

 • het uit oogpunt van verkeersveiligheid wenselijk is om de maximum snelheid op het betreffende weggedeelte, zolang de voorbelasting nodig is, te verlagen naar 30 km/h;

 • er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Mede gelet op

Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie over de handhaafbaarheid;

Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt op de wijze die in de artikelen 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet is bepaald.

Besluit

Op grond van voorgaande overwegingen besluiten:

 • 1.

  Tot het instellen van een tijdelijke snelheidsbeperking van 30 km per uur op de Zuidelijke Rondweg, het gedeelte tussen de Beijerincklaan en de spoorbaan Alphen/Gouda voor de periode van 1 jaar;

 • 2.

  Het plaatsen van verkeersborden A01-30 van bijlage 1 van het RVV 1990 op diverse locaties op de Zuidelijke Rondweg, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage;

 • 3.

  Uitvoering geschiedt volgens Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, hoofdstuk 4, paragraaf 2, sub 2.

Waddinxveen, 7 december 2023

Namens het College van Burgemeester en Wethouders

De beleidsadviseur Verkeer

B. Smid

N.B.:

Bent u het niet eens met het besluit in deze brief? Dan kunt u bezwaar maken

Stuur binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief uw schriftelijke bezwaar op. Schrijf een gemotiveerd bezwaarschrift en stuur deze naar:

 • Gemeente Waddinxveen

  College van burgemeester en wethouders

  t.a.v. de commissie bezwaarschriften

  Postbus 400

  2740 AK Waddinxveen

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift binnen zes weken na de verzenddatum van deze beslissing opstuurt. Daarmee voorkomt u dat uw bezwaarschrift niet meer in behandeling genomen wordt, omdat het te laat is.

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen. Stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift.

In het bezwaarschrift zet u:

 • Uw naam en adres;

 • De datum van uw bezwaarschrift;

 • Een omschrijving van de beslissing van de gemeente, waartegen u bezwaar maakt;

 • Waarom u het niet met de beslissing eens bent.

Deze gegevens zijn bepaald in artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen. Stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift.

Hebt u een bezwaarschrift ingediend? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen

Het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is.

Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Naar boven