Nadere regel subsidie Verslavingszorg gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

 • gelet op de Nota ‘Gezondheid voor iedereen. Volksgezondheidsbeleid 2019 -2023’;

 • gelet op de regeling heroïnebehandeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);

Besluiten de volgende Nadere regel subsidie Verslavingszorg gemeente Utrecht vast te stellen:

Artikel 1 Definities

 • a.

  “Erop af-team”: een uitvoeringsteam van zorgketenpartners onder regie van de gemeente (Veiligheid en Zorg) werkzaam in de openbare ruimte dat uit verschillende disciplines bestaat. Het team houdt zich bezig met zorg en veiligheid op straat.

 • b.

  Heroïnekliniek: een locatie van de gemeente in het Stadskantoor, speciaal bestemd voor de heroïnebehandeling (volgens door VWS vastgestelde protocollen).

 • c.

  Ketensamenwerking: samenwerking tussen organisaties die werken op het gebied van zorg en veiligheid.

 • d.

  Middelengebruik: het gebruik van drugs en/of alcohol.

 • e.

  Outreachend werken: het (pro)actief benaderen van de doelgroep in de openbare ruimte met als doel het terugleiden en/of toeleiden naar passende zorg.

 • f.

  Spuitomruil: gebruikte spuiten (inclusief spuitmaterialen) kunnen op een of meerdere plekken omgeruild worden voor schone spuiten.

 • g.

  Veldwerk voor volwassenen: professionals die outreachend werken. Zij richten zich specifiek op dak- en thuisloze volwassenen, veelal met verslavingsproblematiek.

 • h.

  (passende) zorg: denk hierbij aan verslavingszorg, dag- en/of nachtopvang, 24-uursopvang en geestelijke gezondheidszorg.

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel is gebaseerd op het huidige beleid van gemeente Utrecht, zoals omschreven in de Nota ‘Gezondheid voor iedereen. Volksgezondheidsbeleid 2019- 2023’.Daarin wordt ook aandacht gevraagd voor mensen in een kwetsbare positie. Doel van de nadere regel is om subsidie beschikbaar te stellen voor het leggen van contact met, en het toeleiden van dak- en thuisloze volwassenen naar passende zorg. Ook is de nadere regel gebaseerd op de actuele regeling heroïnebehandeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De beleidsdoelstelling van het ministerie van VWS is de behandeling van mensen met een therapieresistente opiaatverslaving.

Het bovenstaande resulteert in twee specifieke subsidiedoelstellingen, waarvoor apart een aanvraag ingediend kan worden:

 • 1.

  In de openbare ruimte contact leggen met en toeleiden naar passende zorg van dak- en thuisloze volwassenen die zich in een kwetsbare positie bevinden en vaak met verslavingsproblematiek te maken hebben. Dit gebeurt door outreachend werken (veldwerk). Ook het aanbieden van spuitomruil valt onder deze doelstelling.

 • 2.

  Het bieden van een behandeling voor mensen met een therapieresistente opiaatverslaving conform de Regeling heroïnebehandeling van het ministerie van VWS en conform het Uitvoeringsprotocol Opiaatonderhoudsbehandeling bij heroïneverslaving met medische heroïne, methadon en buprenorfine.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat. Voor de beschikbare middelen voor zowel doelstelling 1 als doelstelling 2 verwijzen wij naar deze subsidiestaat.

Het bedrag dat beschikbaar is voor de subsidiabele activiteiten is:

 • 1.

  Doelstelling 1: EUR 395.000 inclusief indexering voor 2024 (waarvan EUR 6.000 voor spuitomruil) en EUR 395.000 exclusief indexering voor 2025 (waarvan EUR 6.000 voor spuitomruil).

 • 2.

  Doelstelling 2: EUR 1.437.000 inclusief indexering voor 2024 en 1.437.000 exclusief indexering voor 2025.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteiten komen voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025 voor subsidie in aanmerking. Per doelstelling kan een aanvraag ingediend worden. Een aanvraag voor beide doelstellingen is ook mogelijk.

 • 1.

  Activiteiten behorend bij doelstelling 1:

  • a.

   Het uitvoeren van veldwerk in de openbare ruimte door contact te leggen met dak- en thuisloze volwassenen in een (zeer) kwetsbare positie.

  • b.

   Nagaan of de persoon waarmee contact gelegd is al in zorg is (geweest).

  • c.

   Het motiveren van deze doelgroep om (weer) zorg te accepteren.

  • d.

   Het toeleiden naar de onder b en c genoemde zorg.

  • e.

   Het bieden van de mogelijkheid om spuiten om te ruilen.

 • 2.

  Activiteiten behorend bij doelstelling 2:

  • a.

   Het leveren van behandeling aan ongeveer 45 mensen met een therapieresistente opiaatverslaving conform de Regeling heroinebehandeling van het ministerie van VWS en conform het Uitvoeringsprotocol Opiaatonderhoudsbehandeling bij heroïneverslaving met medische heroïne, methadon en buprenorfine.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • 1.

  De aanvraag van de subsidie wordt ingediend met e-herkenning via www.utrecht.nl/subsidie;

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van de onderstaande documenten:

 • Voor doelstelling 1: veldwerk en spuitomruil

  • a.

   een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   een beschrijving van de manier waarop de aanvrager veldwerk voor volwassenen inricht (ureninzet, verdeling over dag/ avond/nacht/weekend, werkwijze);

  • c.

   een beschrijving van de manier waarop de aanvrager met verschillende (doel)groepen en individuen daarbinnen contact kan leggen;

  • d.

   een beschrijving van de manier waarop de aanvrager de toeleiding naar passende zorg vormgeeft;

  • e.

   een beschrijving waaruit blijkt dat de aanvrager kennis heeft van de sociale kaart van Utrecht; uit de beschrijving moet blijken welke voorzieningen voor de personen uit de doelgroep relevant zijn en hoe de toegang tot die voorzieningen geregeld is.

  • f.

   een beschrijving van de manier waarop de aanvrager spuitomruil organiseert.

  • g.

   Een correcte, duidelijke begroting waarin opgenomen is welke middelen nodig zijn voor de uitvoering van de subsidiabele activiteiten. De aanvrager geeft in elk geval inzicht in:

   • i.

    Salariskosten op basis van in te zetten fte (met onderbouwing voor zowel uitvoering als overhead);

   • ii.

    Overige personele kosten;

   • iii.

    Materiële kosten;

   • iv.

    (eventuele) Huisvestingskosten.

 • Voor doelstelling 2: Het leveren van behandeling aan (maximaal) 45 mensen met een therapieresistente opiaatverslaving.

  • a.

   een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   een beschrijving waaruit blijkt dat de aanvrager kennis heeft van de uitvoering van de heroïnebehandeling en de daarbij horende regelgeving/protocollen;

  • c.

   Een correcte, duidelijke begroting waarin opgenomen is welke middelen nodig zijn voor de uitvoering van de subsidiabele activiteiten. De aanvrager geeft in elk geval inzicht in:

   • i.

    Salariskosten op basis van in te zetten fte (met onderbouwing voor zowel uitvoering als overhead);

   • ii.

    Overige personele kosten;

   • iii.

    Materiële kosten;

   • iv.

    Huisvestingskosten.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Alle aanvragen moeten voor 1 november 2023 worden ingediend met e-herkenning via www.utrecht.nl/subsidie bij burgemeester en wethouders.

Artikel 8 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen voor doelstelling 1 en voor doelstelling 2 die tijdig en volledig zijn ontvangen worden separaat beoordeeld. De beoordeling vindt plaats op grond van de volgende criteria. Per criterium krijgt de aanvraag een waardering met een score die maximaal het aantal punten is zoals hieronder vermeld. Op basis daarvan worden de aanvragen met elkaar vergeleken.

C riteria voor aanvraag doelstelling 1: veldwerk en spuitomruil

Criterium 1 : Invulling die gegeven wordt aan de uitvoering van de activiteiten veldwerk in de openbare ruimte; hoe contact gelegd wordt met de doelgroep en hoe dit contact onderhouden wordt (maximaal 25 punten).

De beschrijving wordt hoger gewaardeerd als deze:

 • a.

  concreter beschrijft hoe contact gelegd wordt met de doelgroep en hoe dit contact onderhouden wordt.

 • b.

  blijk geeft van cultuursensitief werken.

Criterium 2: Invulling die gegeven wordt aan motivering van de doelgroep om (weer) zorg te accepteren (maximaal 25 punten).

De beschrijving wordt hoger gewaardeerd als deze:

 • a.

  concreter beschrijft hoe de motivering van de doelgroep eruit ziet.

 • b.

  blijk geeft van cultuursensitief werken.

Criterium 3: Invulling die gegeven wordt aan het toeleiden van de doelgroep naar passende zorg (maximaal 30 punten).

De beschrijving wordt hoger gewaardeerd als hieruit:

 • a.

  kennis blijkt van de sociale kaart van Utrecht;

 • b.

  blijkt welke voorzieningen voor de personen uit deze doelgroep relevant zijn en hoe de toegang tot deze voorzieningen geregeld is.

Criterium 4: Invulling die gegeven wordt aan spuitomruil (maximaal 5 punten)

De beschrijving wordt hoger gewaardeerd als deze:

 • a.

  concreter beschrijft hoe spuitomruil wordt vormgegeven.

Criterium 5: Efficiënte en effectieve inzet van financiële middelen (maximaal 15 punten)

Het gaat hierbij om de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag en de mate waarin er een logisch verband bestaat tussen de activiteiten en de daarvoor benodigde middelen. In deze realistische begroting geeft de subsidieaanvrager inzicht in de verschillende begrotingsposten.

De efficiënte inzet van middelen/kosteneffectiviteit wordt beoordeeld op de volgende subcriteria:

 • a.

  realistische en duidelijke opbouw van de begroting

 • b.

  een directe relatie tussen de bedragen uit de begroting en de subsidiabele activiteiten.

 

Criteria voor aanvraag doelstelling 2 : Het leveren van behandeling aan ongeveer 45 mensen met een therapieresistente opiaatverslaving .

Criterium 1: de invulling die wordt gegeven aan de uitvoering van de heroinebehandeling (maximaal 75 punten).

De beschrijving wordt hoger gewaardeerd als hieruit:

 • a.

  kennis blijkt van de regeling heroinebehandeling en het Uitvoeringsprotocol Opiaatonderhoudsbehandeling bij heroineverslaving van VWS;

 • b.

  ervaring blijkt met bovengenoemde behandeling.

Criterium 2: Efficiënte en effectieve inzet van financiële middelen (maximaal 25 punten)

Het gaat hierbij om de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag en de mate waarin er een logisch verband bestaat tussen de activiteiten en de daarvoor benodigde middelen. In deze realistische begroting geeft de subsidieaanvrager inzicht in de verschillende begrotingsposten.

De efficiënte inzet van middelen/kosteneffectiviteit wordt beoordeeld op de volgende subcriteria:

 • a.

  realistische en duidelijke opbouw van de begroting

 • b.

  een directe relatie tussen de bedragen uit de begroting en de subsidiabele activiteiten.

Artikel 9 Besluitvorming

 • 1.

  Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders verlenen per doelstelling aan maximaal 1 partij subsidie.

 • 3.

  De kwalitatieve toets omvat een beoordeling van de subsidieaanvraag en alle door de subsidieaanvrager in het kader van deze regeling ingediende documenten.

 • 4.

  Voor de criteria van de kwalitatieve toets worden per doelstelling punten toegekend als genoemd in artikel 8, waarbij de maximaal totaalscore per doelstelling 100 punten is. Een aanvraag die met het hoogste aantal punten wordt gewaardeerd, en waarbij voor elk afzonderlijk criterium minimaal 60 procent van het maximaal te halen aantal punten is gescoord, komt in aanmerking voor de subsidie.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders besluiten voor 1 december 2023 over de aanvraag.

Artikel 10 Verplichtingen aan subsidieverlening

 • 1.

  De medewerkers van de subsidieontvangers beschikken aantoonbaar over een relevante opleiding in de verslavingszorg en over ervaring in outreachend werken met personen in een kwetsbare positie.

 • 2.

  Met uitzondering van de heroïnebehandeling (doelstelling 2), beschikt de aanvrager zelf over (kantoor)ruimte indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden (doelstelling 1).

 • 3.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de aanvrager zich in ieder geval vergewissen van de wet- en regelgeving en van toepassing zijnde Cao-bepalingen rondom overgang van onderneming.

 • 4.

  De subsidieaanvrager garandeert dat hij/zij voldoet aan alle eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en hieraan gerelateerde en geldende landelijke en gemeentelijke regelgeving.

Artikel 11 Evaluatie

De activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt, worden periodiek geëvalueerd.

Artikel 12 Intrekking

De Beleidsregel Verslavingszorg en –preventie gemeente Utrecht 2017 wordt ingetrokken.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 14 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie Verslavingszorg gemeente Utrecht.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 5 september 2023.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen

Naar boven