Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2016, 80395BeleidsregelsBeleidsregel Verslavingszorg en –preventie gemeente Utrecht 2017

 

(Besluit van b. en w. d.d. 14 juni 2016)

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

Gelet op:

-artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 lid 2 van de Algemene subsidieverordening 2014 (ASV 2014);

Gelet op de aan deze beleidsregel ten grondslag liggende onderstaande regelgeving en beleidskaders:

 • -

  “Bouwen aan een gezonde toekomst’, volksgezondheidsbeleid 2015-2018,

 • -

  Preventie en handhavingsplan alcohol 2015-2018;

 • -

  Specifieke uitkering heroïnebehandeling VWS;

 • -

  Ministeriele regeling heroïnebehandeling;

 • -

  Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB);

 • -

  Handboek behandeling met heroïne op medisch voorschrift;

 • -

  geldende Algemene Subsidie Verordening.

BESLUIT:

vast te stellen de volgende beleidsregel:

Verslavingszorg en –preventie, gemeente Utrecht 2017

Artikel 1 Begripsbepalingen (reikwijdte en definities)

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Gekwalificeerd; uw personeel heeft een relevante beroepsopleiding gevolgd en u bent aangesloten bij een relevante brancheorganisatie.

 • b.

  Best-practise; de methode of aanpak wordt ingezet op zo`n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Het wetenschappelijk bewijs voor het succes van de methode of aanpak is echter (nog) niet geleverd.

 • c.

  Evidence based; het toepassen en uitvoeren van een methode of aanpak door een beroepsbeoefenaar op een wijze welke wetenschappelijk bewezen doelmatig en doeltreffend is.

 • d.

  Gezonde leefstijl; min of meer stabiel patroon van verantwoorde gedragingen op het gebied van voeding, middelengebruik, relaties en recreatie.

 • e.

  Intermediair; tussenpersoon, bemiddelaar of adviseur.

 • f.

  Buurtteam sociaal; de buurtteams in Utrecht helpen volwassen inwoners op weg met vragen of problemen die ze niet (meer) goed zelf kunnen oplossen.

 • g.

  Buurtteam jeugd en gezin; de buurtteams in Utrecht helpen gezinnen met kinderen op weg met vragen of problemen die ze niet (meer) goed zelf kunnen oplossen.

 • h.

  Zorg; denk hierbij aan verslavingszorg, dag- en/of nachtopvang, voltijd-opvang, activering en re-integratie ed.

 • i.

  Zeer sociaal kwetsbaren; mensen, die bedreigd worden in het behouden van hun zelfstandige huisvesting of deze hebben verloren.

 • j.

  Peers; een peer deelt een aantal eigenschappen (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, etniciteit, cultuur, subcultuur of woonplaats), heeft gelijkaardige ervaringen (bijvoorbeeld druggerelateerde ervaringen, levensstijl of scholing) en behoort tot de doelgroep aan wie men voorlichting wil geven.

 • k.

  Voorlichting; het geven van informatie door middel van communicatie, waardoor een geïnteresseerde kan komen tot een betere afweging en tot een keuze bij het nemen van beslissingen en het vormen van meningen in een concrete situatie.

 • l.

  Educatieve activiteiten; het bewust en doelgericht scheppen van voor waarden en organiseren activiteiten en leerprocessen gedurende enige tijd met het oog op het vermeerderen van kennis, het vergroten van inzicht, het verbeteren van meningen en opinies.

 • m.

  Middelengebruik; het gebruik van tabak, alcohol en/of drugs.

 • n.

  Publieke waarde: waarden die we met elkaar als samenleving belangrijk vinden.

Artikel 2 Beleidsdoelstellingen

De beleidsregel is geënt op het huidige beleid omtrent Volksgezondheid, zoals verwoord in ‘Bouwen aan een gezonde toekomst’, Volksgezondheidsbeleid 2015-2018, waarin de gemeente Utrecht een stad wil zijn waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn en waar inwoners zelf en veel partijen in de stad aan bijdragen.

(Overmatig) gebruik van drugs, tabak en/of alcohol is één van de risico's voor de gezondheid dan wel oorzaak van gezondheidsachterstanden waar de gemeente het beleid op richt.

De gemeente Utrecht subsidieert activiteiten die bijdragen aan de vermindering van deze risico's.

Bovenstaande resulteert in twee specifieke subsidiedoelstellingen:

 • 1.

  Voorkomen van maatschappelijke- en/of gezondheidsschade door tabak, alcohol- en drugsgebruik bij jongeren onder de 18 jaar (NIX18) en jongvolwassenen (18-25 jaar), probleemgebruikers en verslaafden. Door het geven van voorlichting en educatie.

 • 2.

  Het verbeteren van de kwaliteit van leven en beperken van gezondheidsschade bij zeer sociaal kwetsbaren en OGGZ-cliënten. Door opsporing, vroegsignalering en toeleiding OGGZ.

Artikel 3 Definitie aanvrager subsidie

De subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het maximaal beschikbare budget per subsidiedoelstelling vast middels de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De gemeente Utrecht verwacht dat u als subsidie-aanvrager zelf bij de in de wijken actief zijnde organisaties ophaalt aan welke inzet behoefte is. Hiermee sluit u met uw aanbod zoveel als mogelijk aan op de daadwerkelijke behoefte.

Het is tevens zaak dat u uw bijdrage (zoveel als mogelijk) inbedt in de wijken zodat men de activiteit in de toekomst waar mogelijk zelfstandig kan voortzetten.

In het kader van verslavingszorg en –preventie subsidieert de gemeente de volgende activiteiten:

In het kader van subsidiedoelstelling 1.

Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs als ook het vroegtijdig signaleren van problematisch middelengebruik bij jongeren en volwassenen. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming en faciliteren van samenwerking.

In het kader van subsidiedoelstelling 2.

Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren/OGGZ, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen en het afhandelen van spuitmeldingen.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Om voor subsidieverlening in aanmerking te komen moet de aanvraag aan een aantal algemene eisen voldoen.

 • 1.

  De subsidieaanvraag geschiedt middels het daartoe door het college ter beschikking gestelde volledig ingevuld e-formulier en wordt voorzien van de op het aanvraagformulier gevraagde bescheiden.

 • 2.

  Bij uw subsidieaanvraag verwachten we een beschrijving van uw visie op de wijze waarop de activiteiten en het bereik bijdragen aan één of meerdere subsidiedoelstellingen. U laat daarin zien hoe u aansluit bij de gemeentelijke speerpunten van beleid en relevante actuele vraagstukken en maatschappelijke ontwikkelingen,

 • 3.

  Indien van toepassing verwachten wij een beschrijving van de meerwaarde die een gecombineerde uitvoering van meerdere interventies biedt.

 • 4.

  U voorziet uw subsidieaanvraag van een activiteitenplan, met daarin opgenomen een beschrijving van uw (concept)visie op verslavingszorg en – preventie, een beschrijving van uw netwerk én een begroting.

In het activiteitenplan verwachten wij verder een beschrijving van:

Voor Subsidiedoelstelling 1:

 • -

  de methoden die worden gebruikt bij de voorlichting voor de verschillende doelgroepen (jongeren en hun ouders, peers, intermediairs en professionals);

 • -

  de methoden die worden gebruikt bij de contacten met- en interventies aan risicojongeren, problematische gebruikers en verslaafden;

 • -

  het beoogde effect voor de eindgebruikers(zo concreet als mogelijk geformuleerd in bijv. het percentage verminderd middelen gebruik, de daling in het aantal risicojongeren, enzovoort);

 • -

  de samenhang met andere interventies op scholen en in wijken die zijn gericht op een gezonde leefstijl en de buurtteams sociaal en jeugd en gezin.

Voor Subsidiedoelstelling 2:

 • -

  de methoden die worden gebruikt bij de contacten met- en interventies aan zeer sociaal kwetsbaren en verslaafden;

 • -

  het beoogde effect voor de eindgebruikers (zo concreet als mogelijk geformuleerd in bijv. de daling in het aantal op straat aanwezige daklozen, de afname in het gebruik van spuiten, de daling van het aantal cliënten van de heroïnekliniek, enzovoort);

 • -

  de samenhang met andere instellingen zoals wijkbureaus, RIBW's, Bureau Dagloon, buurtbeheergroepen etc.;

 • -

  de wijze en locatie van heroïneverstrekking overeenkomstig de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

In de begroting verwachten wij dat inzichtelijk is gemaakt wat de begrote kosten per activiteit zijn. De activiteiten welke in de begroting zijn opgenomen komen 1 op 1 overeen met de activiteiten in het activiteitenplan.

Daarnaast moeten de volgende documenten worden meegezonden bij een eerste aanvraag: statuten, een uittreksel van de Kamer van Koophandel, een financiële verantwoording, een opgave van gelieerde rechtspersonen, een kopie bankafschrift.

Artikel 7 Indiening subsidieaanvraag

De aanvraag voor subsidie dient voor 1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor men subsidie aanvraagt te worden ingediend.

Alle aanvragen moeten worden ingediend bij het college va n B&W via www.utrecht.nl/subsidie door middel van een elektronisch aanvraagformulier.

Voor aanvragen in het kader van verslavingszorg –en –preventie is een apart e-formulier ontwikkeld. Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 8 Hoogte subsidie

Het college stelt jaarlijks het maximaal beschikbare budget per subsidiedoelstelling vast middels de subsidiestaat.

In het geval er meerdere aanbieders zijn worden de aanvragen op basis van prijs-kwaliteit-bereik vergeleken met andere ontvangen aanbiedingen voor dezelfde activiteit(en).

Bij een gelijke prijs-kwaliteit-bereik (bijvoorbeeld wat betreft doelgroep, bereik , inzet van vergelijkbare type activiteiten) verhouding tussen verschillende aanvragers kan de beschikbare subsidie voor de activiteit over de aanvragers verdeeld worden. De subsidie kan worden gemaximeerd in relatie tot het behalen van de subsidiedoelstellingen.

Artikel 9 Verplichtingen ten aanzien van de te subsidiëren activiteiten

Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de activiteiten aan een aantal verplichtingen voldoen.

Ten aanzien van activiteiten in het kader van subsidiedoelstelling 1:

 • -

  Uw medewerkers zijn aantoonbaar gecertificeerd voor de activiteiten die zij uitvoeren.

 • -

  U voert de activiteiten uit in de stad- en regio Utrecht ten behoeve van haar inwoners.

Ten aanzien van activiteiten in het kader van subsidiedoelstelling 2:

 • -

  Uw medewerkers zijn aantoonbaar gecertificeerd voor de activiteiten die zij uitvoeren.

 • -

  U verzorgt de heroïnebehandeling vanuit de kliniek in het Stadskantoor Utrecht.

 • -

  U bezorgt en haalt spuiten op van door de gemeente aangewezen locaties.

 • -

  U draagt zelf zorg voor de in- en uitstroom van cliënten van de heroïnekliniek.

 • -

  U voert de activiteiten uit in de stad Utrecht ten behoeve van haar inwoners.

Artikel 10 Beoordelingscriteria

Inhoudelijke kwaliteit

Om de subdoelstellingen te kunnen realiseren is de behoefte welke vanuit de wijken wordt opgehaald, leidend voor de te ontplooien activiteiten en de te bereiken doelgroepen.

U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de volgende activiteiten (niet uitputtend)

Subdoelstelling 1

 • -

  Voorlichting aan jongeren en hun ouders;

 • -

  Training voor professionals (o.a. sportclubs);

 • -

  Educatieve activiteiten op scholen (VO);

 • -

  Adviesgesprekken n.a.v. uitgevoerde drugstests;

 • -

  Voorlichting op festivals door peers.

Subdoelstelling 2

 • -

  Bereiken van probleemdrinkers/alcoholisten;

 • -

  Toeleiding van verslaafden.

De aanvragen worden onderling vergeleken op de verhouding prijs-kwaliteit-bereik. De voorkeur gaat uit naar één aanvrager met een samenhangend aanbod voor meerdere interventies.

In de beoordeling van de aanvragen worden onderstaande criteria meegewogen:

 • -

  De beschrijving van de visie op de meerwaarde voor het bereiken van de doelstelling van een gecombineerde uitvoering van activiteiten of interventies en aansluiting bij Utrechtse speerpunten van beleid;

 • -

  De (mate van) samenhang van de geplande activiteiten met andere interventies op scholen en in wijken (o.a. gezonde leefstijl, jeugdgezondheidszorg, buurtteams Sociaal en Jeugd en Gezin);

 • -

  Inzet van een best practice- of evidence-based methode voor voorlichting. In de aanvraag moet worden verwezen naar de het orgaan dat de methode heeft erkend. Hiernaast geven wij u ook ruimte voor het inzetten van vernieuwende methoden;

 • -

  De beschrijving van de mate waarin, en de manier waarop uw organisatie kennis (heeft) vergaart over de specifieke problematiek rond middelengebruik in de stad Utrecht;

 • -

  De beschrijving van het relevante netwerk dat u (heeft) opbouwt ten behoeve van deze kennis en de gezamenlijke bijdrage aan de publieke waarde.

Artikel 11 Verplichtingen aan subsidieverlening

Ten behoeve van de monitoring en vaststelling kunnen in de verleningsbeschikking nadere verplichtingen worden geformuleerd aan de subsidieaanvrager over het inzichtelijk maken van en de verantwoording over de bijdrage aan de publieke waarde, samenwerking en netwerkcontacten, realisatie van bereik, budgetuitputting, trends en signalen en het inhoudelijke verloop van de activiteiten.

Artikel 12 Voorwaarde aan subsidieverlening

Ten aanzien van deze subsidie wordt een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 4:36 lid 1 Awb gesloten.

Artikel 13 Evaluatie

Eens in de vier jaar wordt het Volksgezondheidsbeleid van de gemeente vernieuwd. De voortgangsrapportages zullen worden gebruikt in de evaluatie van het huidige beleid en voor het opstellen van het nieuwe volksgezondheidsbeleid na 2018.Hier definities van gebruikte begrippen opsommen

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze Beleidsregel kan worden aangehaald als beleidsregel Verslavingszorg en –preventie gemeente Utrecht 2017 en treedt bij bekendmaking in werking.

De beleidsregel Verslavingszorg en –preventie vastgesteld op 30 juli 2014 wordt hiermee ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Utrecht, gehouden op 14 juni 2016.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. J. Manshanden Mr. J. van Zanen