Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten Werkendam noord

 • 1.

  Op grond van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) de percelen, die zijn opgenomen op de bij dit besluit behorende percelenlijst en het bij dit besluit behorende kadastraal overzicht K22-113-Wvg met nummer 2023-000799 d.d. 14 november 2022, aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn;

 • 2.

  Met betrekking tot het collegebesluit op grond van artikel 4:11 sub c van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geen toepassing te geven aan artikel 4:8 Awb (zienswijzeprocedure);

 • 3.

  De gemeenteraad voor te stellen, de voorlopige aanwijzing te bestendigen door op grond van de artikelen 2 en 5 van de Wvg de onder 1. bedoelde percelen aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wvg van toepassing zijn;

 • 4.

  De raad voor te stellen om te bepalen dat aan deze gronden een andere dan een agrarische bestemming wordt toegedacht, te weten: “bedrijventerrein met bijbehorende voorzieningen, wegen, waterberging en natuurlijke inpassing”;

 • 5.

  De raad voor te stellen om de verdere uitvoering van het besluit over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders;

 • 6.

  Met betrekking tot het concept-raadsbesluit toepassing te geven aan artikel 4:8 Awb. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld gedurende de termijn van drie weken hun zienswijzen ten aanzien van het concept-raadsvoorstel naar voren te brengen;

 • 7.

  Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet en artikel 5.1, lid 2, sub b. van de Wet open overheid geheimhouding opleggen op dit collegevoorstel en alle daarbij behorende bijlagen;

 • 8.

  Het besluit tot voorlopige aanwijzing openbaar te maken één dag na bekendmaking van dit besluit in het Gemeenteblad, te weten op woensdag 25 januari 2023.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Altena maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij bij besluit van 24-01-2023 (met als kenmerk D2023-01-002319/2023-000799), op grond van artikel 6 Wvg, zesendertig (36) percelen voorlopig hebben aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. De aangewezen percelen zijn opgenomen op de bij het collegebesluit gevoegde percelenlijst en kadastrale overzicht.

De aangewezen percelen zijn gelegen in het gebied ten noorden van Werkendam, tussen de A-27, de Vijcie en de Schans.

Aan de gronden is een niet-agrarische bestemming toegedacht, te weten “bedrijventerrein met bijbehorende voorzieningen, wegen, waterberging en natuurlijke inpassing”. Het huidige gebruik van de aangewezen gronden is agrarisch en wijkt af van de toegedachte bestemming.

Het besluit van burgemeester en wethouders treedt één dag na publicatie in het Gemeenteblad in werking en geldt voor een termijn van drie maanden.

Bezwaar en beroep, voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van zes weken dat het besluit ter inzage ligt schriftelijk bezwaar maken tegen de voorlopige aanwijzing, door een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, Postbus 5, 4286 ZG Almkerk. Bezwaarden kunnen ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant (Sector bestuursrecht) te Breda, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht heeft tot gevolg dat de eigenaar van (of een beperkt gerechtigde tot) een aangewezen perceel, wanneer deze het perceel (of zijn recht) wenst te vervreemden, het perceel eerst aan de gemeente te koop moet aanbieden. De gerechtigden ontvangen een dezer dagen bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u zich op werkdagen richten tot de gemeente Altena: de heer L. Schoonen. De heer Schoonen is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente Altena (0183 - 51 61 00)

Lijst van aangewezen percelen Wvg Werkendam Noord

Aangewezen percelen in de gemeente Altena waarop de artikelen 10 tot en met 15 en 24 tot en met 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn, zoals deze voorkomen op het kadastraal overzicht d.d. 14-11-2022, behorende bij het besluit- d.d. 24-01-2023 van burgemeester en wethouders, nummer D2023-01-002319 / 2023-000799

Vastgesteld bij besluit (artikel 6 Wvg) d.d. 24-01-2022 van burgemeester en wethouders, naar de stand van de kadastrale registers per 14 november 2022.

Kadastrale gemeente Werkendam

Volgnr.

Aan te wijzen opp.

Kadastrale omschrijving

ter grootte van (m2)

sectie

nummer

recht

op naam van

1

Geheel

Terrein (grasland)

33.385

R

1949

Eigendom 1/2

A.G. den Ouden

Eigendom 1/2

Mr. Ag. Den Ouden Assurantien BV

2

Geheel

Terrein (grasland)

8.943

R

2888

Eigendom

Mr. Ag. Den Ouden Assurantien BV

Zakelijk recht art. 5, lid 3 onder b, Belemmeringenwet Privaatrecht

Brabant Water N.V.

Zakelijk recht art. 5, lid 3 onder b, Belemmeringenwet Privaatrecht

Enexis Netbeheer B.V.

3

Geheel

0

4.120

R

2770

Eigendom

Mr. Ag. Den Ouden Assurantien BV

4

Geheel

Terrein (grasland)

9.748

R

3098

Eigendom

Mr. Ag. Den Ouden Assurantien BV

5

Geheel

Terrein (grasland)

6.355

R

3037

Eigendom

Mr. Ag. Den Ouden Assurantien BV

6

Geheel

Terrein (grasland)

14.780

R

424

Eigendom

F. Laaij

7

Geheel

Terrein (akkerbouw)

16.515

R

2813

Eigendom

D. Middelkoop

Zakelijk recht art. 5, lid 3 onder b, Belemmeringenwet Privaatrecht

Enexis Netbeheer B.V.

8

Geheel

Terrein (akkerbouw)

1.235

R

2816

Eigendom

D. Middelkoop

Zakelijk recht art. 5, lid 3 onder b, Belemmeringenwet Privaatrecht

Enexis Netbeheer B.V.

Zakelijk recht art. 5, lid 3 onder b, Belemmeringenwet Privaatrecht

Waterschap Rivierenland

9

Geheel

Terrein (akkerbouw)

36.740

R

2814

Eigendom

D. Middelkoop

Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel

Enexis Netbeheer B.V.

Zakelijk recht art. 5, lid 3 onder b, Belemmeringenwet Privaatrecht

Enexis Netbeheer B.V.

10

Geheel

Terrein (akkerbouw)

5.585

R

2817

Eigendom

D. Middelkoop

Opstalrecht Nutsvoorzieningen

Enexis Netbeheer B.V.

Zakelijk recht art. 5, lid 3 onder b, Belemmeringenwet Privaatrecht

Enexis Netbeheer B.V.

Zakelijk recht art. 5, lid 3 onder b, Belemmeringenwet Privaatrecht

Waterschap Rivierenland

11

Geheel

Terrein (teelt-kweek)

21.148

R

1973

Eigendom

HP Vastgoed B.V.

Zakelijk recht art. 5, lid 3 onder b, Belemmeringenwet Privaatrecht

Enexis Netbeheer B.V.

12

Geheel

Terrein (teelt-kweek)

5.588

R

3596

Eigendom

Greenhill Sleeuwijk B.V.

13

Geheel

Terrein (teelt-kweek)

13.246

R

1983

Eigendom

Greenhill Sleeuwijk B.V.

14

Geheel

Terrein (teelt-kweek)

7.130

R

2182

Eigendom

Greenhill Sleeuwijk B.V.

15

Geheel

Terrein (grasland)

38.064

R

2183

Eigendom

Stichting het Kleinjan-Kleyburgfonds

Zakelijk recht art. 5, lid 3 onder b, Belemmeringenwet Privaatrecht

Brabant Water N.V.

16

Geheel

Terrein (grasland)

17.540

R

1759

Eigendom

D. Middelkoop

Zakelijk recht art. 5, lid 3 onder b, Belemmeringenwet Privaatrecht

Enexis Netbeheer B.V.

Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel

Waterschap Rivierenland

17

Geheel

Terrein (akkerbouw)

5.030

R

994

Eigendom

W.A. van der Meijden

18

Geheel

Terrein (akkerbouw)

8.340

R

995

Eigendom

W.A. van der Meijden

19

Geheel

Terrein (grasland)

9.840

R

427

Eigendom

A. Pellekaan

20

Geheel

Terrein (akkerbouw)

2.040

R

2184

Eigendom

A. Pellekaan

21

Geheel

Terrein (grasland)

6.763

R

3750

Eigendom

Yarra B.V.

22

Geheel

Terrein (grasland)

14.370

R

3747

Eigendom

Yarra B.V.

23

Geheel

Terrein (grasland)

17.840

R

3748

Eigendom

Stichting het Kleinjan-Kleyburgfonds

24

Geheel

Terrein (akkerbouw)

11.390

R

430

Eigendom

W.A. van der Meijden

Zakelijk recht art. 5, lid 3 onder b, Belemmeringenwet Privaatrecht

Enexis Netbeheer B.V.

25

Geheel

Terrein (grasland)

13638

R

2286

Eigendom

W.A. van der Meijden

Zakelijk recht art. 5, lid 3 onder b, Belemmeringenwet Privaatrecht

Enexis Netbeheer B.V.

26

Geheel

Terrein (akkerbouw)

17.310

R

483

Eigendom

G.M. Jagtenberg

Zakelijk recht art. 5, lid 3 onder b, Belemmeringenwet Privaatrecht

Enexis Netbeheer B.V.

27

Geheel

Terrein (akkerbouw)

32.120

R

482

Eigendom

G.M. Jagtenberg

28

Geheel

Terrein (akkerbouw)

58.195

R

2186

Eigendom

G.M. Jagtenberg

Zakelijk recht art. 5, lid 3 onder b, Belemmeringenwet Privaatrecht

Enexis Netbeheer B.V.

29

Geheel

Terrein (akkerbouw)

90.680

R

1566

Eigendom

G.M. Jagtenberg

30

Geheel

Terrein (grasland)

45.927

R

3083

Eigendom

J. Laaij

Zakelijk recht art. 5, lid 3 onder b, Belemmeringenwet Privaatrecht

Brabant Water N.V.

31

Geheel

Terrein (grasland)

13.675

R

3711

Eigendom

G.M. Jagtenberg

32

Geheel

Terrein (grasland)

8.446

R

3713

Eigendom

G.M. Jagtenberg

33

Geheel

Terrein (grasland)

8.320

R

3714

Eigendom

G.M. Jagtenberg

34

Geheel

Terrein (grasland)

15.795

R

3715

Eigendom

G.M. Jagtenberg

35

Geheel

Terrein (grasland)

10.013

R

3716

Eigendom

G.M. Jagtenberg

36

Gedeeltelijk

Terrein (teelt-kweek)

22.620

R

3721

Eigendom

G.M. Jagtenberg

Almkerk, 24-01-2023

Namens burgemeester en wethouders,

Gemeentesecretaris

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

Naar boven