Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Wabo (inclusief afwijking bestemmingsplan), herbouw schuur en wijzigen toegangsweg Schapenweg 40 te Zeddam

Burgemeester en wethouders van Montferland maken bekend dat met ingang van 10 maart 2022 gedurende 6 weken (tot en met 20 april 2022) ter inzage ligt het ontwerpbesluit op de aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van een schuur en het wijzigen van de toegangsweg op de locatie Schapenweg 40 te Zeddam. Een en ander met de aanvraag en de daarbij behorende stukken.

Het ontwerpbesluit voorziet in het voornemen om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van de regels van het geldende bestemmingsplan “Ettemastraat 21 in Zeddam” door medewerking te verlenen aan de ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten:

- Bouwen;

- Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening (bestemmingsplan).

Voor het project is een (afzonderlijke) verklaring van de gemeenteraad vereist dat zij geen bedenkingen (VVGB) heeft tegen dit voornemen. Het ontwerp hiervan is afgegeven op 24 februari 2022 en onderdeel van de stukken.

Vanaf 10 maart 2022 kunnen de stukken (waaronder de aanvraag omgevingsvergunning met bijbehorende tekeningen, ruimtelijke onderbouwing, ontwerp VVGB en ontwerp omgevingsvergunning) worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Didam. Wij adviseren hiervoor een afspraak te maken. De stukken zijn tevens te raadplegen via de website www.montferland.info.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent de voorgenomen afwijking van het bestemmingsplan schriftelijk naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Montferland, Postbus 47, 6940 BA Didam. Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze naar voren te brengen. In dat geval kan contact worden opgenomen met de afdeling Ontwikkeling via tel. 0316-291656.

Inzagetermijn/zienswijzen: van 10 maart 2022 tot en met 20 april 2022

Didam, 8 maart 2022

Burgemeester en wethouders van Montferland

Naar boven