Subsidieregeling coronacompensatie 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân;

 

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2020 gemeente Súdwest-Fryslân;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

de Subsidieregeling coronacompensatie 2022.

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Aanvragers: maatschappelijke instellingen uit de gemeente zonder winstoogmerk die hun activiteiten richten op de gemeente en haar ingezetenen, alsmede pachters die onlosmakelijk zijn verbonden aan een maatschappelijke instelling.

 • b.

  Overheidsmaatregelen: maatregelen van de (rijks)overheid die zijn gericht op de bestrijding van corona.

 • c.

  Coronanadeel: negatief bedrijfsresultaat als gevolg van overheidsmaatregelen rondom Corona.

 

Artikel 2 Welke activiteiten

Het college kan subsidie verlenen aan aanvragers als compensatie van het coronanadeel als gevolg van overheidsmaatregelen die zijn gericht op de bestrijding van corona.

 

Artikel 3 Voorwaarden

Voor het ontvangen van de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Het coronanadeel is aantoonbaar corona gerelateerd ontstaan;

 • 2.

  Het coronanadeel is ontstaan in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022;

 • 3.

  Het coronanadeel is met financiële gegevens (terugval inkomsten, extra uitgaven, compensatie uit Rijks- en provinciale regelingen) onderbouwd;

 • 4.

  Het coronanadeel is niet op te vangen uit eigen reserves en brengt het voortbestaan van de aanvrager aantoonbaar in gevaar;

 • 5.

  De aanvrager moet bij de aanvraag aangeven welke acties zijn ondernomen om het coronanadeel zoveel mogelijk te beperken.

 

Artikel 4 Indieningstermijn aanvraag

 • 1.

  Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden beoordeeld nadat de gemeente beschikt over alle informatie die daarvoor van belang is.

 • 2.

  De indieningstermijn eindigt uiterlijk 30 juni 2023.

 

Artikel 5 Budget

Voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 is het budget € 1.000.000. Dit budget is ook het subsidieplafond.

 

Artikel 6 Verdeling

 • 1.

  De aanvragen die de gemeente als eerste ontvangt en volledig zijn, worden ook als eerste behandeld.

 • 2.

  Het coronanadeel wordt voorlopig vastgesteld.

 • 3.

  Indien het coronanadeel hoger wordt vastgesteld dan € 50.000, wordt de subsidie in termijnen naar evenredigheid uitbetaald. Het college hanteert daarbij in beginsel een termijn van 3 maanden.

 • 4.

  Van lid 3 kan in overleg met de aanvrager worden afgeweken als de behoefte aan compensatie van het coronanadeel daarvoor aantoonbaar reden geeft.

 

Artikel 7 Aanvullende weigeringsgronden

 • 1.

  Het college weigert de subsidie indien het subsidieplafond in artikel 5 voor het einde van 2022 is bereikt.

 • 2.

  Het college kan de subsidie weigeren als de aanvraag betrekking heeft op coronanadeel waarvoor de Rijksoverheid en/of de Provincie compensatiemaatregelen heeft opengesteld en aanvrager hierop geen beroep heeft gedaan of het coronanadeel slechts gedeeltelijk is gecompenseerd.

 • 3.

  Het college kan subsidie tevens weigeren wanneer:

  • a.

   de subsidie naar het oordeel van het college onvoldoende helpt de aanvrager te laten voortbestaan.

  • b.

   de aanvrager niet in het Nederlands Handelsregister (NHR) staat.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking de dag na publicatie.

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 15 februari 2022,

mr. drs. J.A. de Vries, burgemeester

G. Heeg, gemeentesecretaris

Naar boven