de Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel 2020 te wijzigen als volgt:

 

De raad van de gemeente Dantumadiel,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2022;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

I. de Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel 2020 te wijzigen als volgt:

 

A. het vierde lid van artikel 2:11 komt als volgt te luiden:

Het verbod is voorts niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de waterschapskeur, de Wegenverordening provincie Fryslân, de Telecommunicatiewet of de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) 2022 Dantumadiel.

 

II. Te bepalen dat de wijziging onder I. in werking treedt op de dag na die van bekendmaking.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dantumadiel in zijn openbare vergadering

d.d. 29 november 2022.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

{{Signer1}} {{Signer2}}

M. Jonker N.L. Agricola

Naar boven