Aanwijzingsbesluit ondergrondse containers

Het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-I do-Ambacht;

 

gelet op:

 

 • artikel 10.26 van de Wet milieubeheer;

 • artikel 4 lid 2 van de Afvalstoffen verordening Hendrik-Ido-Ambacht, eerste wijziging;

 • de Inspraakverordening Hendrik-Ido-Ambacht en afdeling 3.4 van de Awb.

Overwegende dat:

 

 • De gemeenteraad op 7 februari 2022 ingestemd heeft met implementatievoorstel recycletarief.

 • Het ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse containers 6 weken ter inzage heeft gelegen.

 • Er een eerste ondergrondse restafvalcontainer op maximaal 200 meter beschikbaar is.

 • De data van de vulgraadsensoren is gebruikt om containers te laten vervallen.

 • De locaties die slecht te legen zijn en/of voor gevaarlijke situaties zorgen zijn verwijderd.

 • Er voldoende inzamelvoorzieningen bij ouderencomplexen zijn.

 • De locaties waar nu 'korte zuilen' staan verwijderd moeten worden.

 • Op locaties waar nu meerdere restafvalcontainers staan waar dat niet nodig is er minimaal een restafvalcontainer wordt verwijderd.

 • Er op een beperkt aantal locaties twee gft-e containers dicht bij elkaar staan, terwijl dat niet nodig is en er dan een gft-e container wordt verwijderd.

 • Bij hoogbouwlocaties gft-e inzamelvoorzieningen dienen te zijn.

besluit:

 

vast te stellen het navolgende aanwijzingsbesluit:

 

aanwijzingsbesluit ondergrondse containers;

Artikel 1  

De plaatsen zoals weergegeven op de inrichtingsplannen in de bijlagen 1 t/m 11 worden aangewezen als locaties voor ondergrondse containers voor restafval, gft-e of oud papier en karton.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 augustus 2022,

de secretaris,

Kalkman

de burgemeester,

J. Heijkoop

Bijlage 1  

 

Bijlage 2  

 

Bijlage 3  

 

Bijlage 4  

 

Bijlage 5  

 

Bijlage 6  

 

Bijlage 7  

 

Bijlage 8  

 

Bijlage 9  

 

Bijlage 10  

 

Bijlage 11  

Naar boven