Het verlenen van toestemming voor de tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond

De Raad van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel en instemmingsbesluit van burgemeester en wethouders van 19 april 2022 (raadsvoorstel nr. 22bb003160);

 

gelet op artikel 1, tweede lid, Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

besluit:

 

Toestemming te verlenen aan het college tot het treffen van de tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond conform de bijlage bij dit besluit.

Artikel I

De gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

In de inhoudsopgave wordt ‘De secretaris’ vervangen door ‘De secretaris-directeur’.

 

B

Artikel 2, tweede lid, komt te luiden:

 • 2.

  Het rechtsgebied van het lichaam omvat het grondgebied van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.

C

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In artikel 10, derde lid, wordt ‘secretaris’ vervangen door ‘secretaris-directeur’.

 • 2.

  Onder vernummering van het vierde lid tot het vijfde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 4.

   De colleges dragen de bevoegdheden, ter behartiging van de taken, bedoeld in artikel 4, over aan het algemeen bestuur.

D

In het opschrift van Hoofdstuk VI wordt ‘De secretaris’ vervangen door ‘De secretaris-directeur’.

 

E

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste en het derde tot en met het zesde lid wordt ‘secretaris’ telkens vervangen door ‘secretaris-directeur’.

 • 2.

  In het tweede lid wordt ‘De secretaris is secretaris’ vervangen door ‘De secretaris-directeur is secretaris’.

 • 3.

  Het zesde lid wordt vernummerd tot het vijfde lid.

 • 4.

  Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6.

   De secretaris-directeur kan de directeuren van de gemeenten, of een vertegenwoordiging daarvan, verenigd in het directeurenoverleg, om advies vragen over onderwerpen die belangrijke invloed hebben op de bedrijfsvoering van de gemeenten of de strategische keuzes van de gemeenten betreffen.

F

In artikel 22, tweede lid, wordt ‘secretaris’ vervangen door ‘secretaris-directeur’.

 

G

Artikel 24, derde lid, komt te luiden:

 • 3.

  De secretaris-directeur fungeert als secretaris van de commissie.

H

Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het derde lid wordt ‘1 mei’ vervangen door ‘15 april’.

 • 2.

  In het achtste lid wordt ‘15 juli‘ vervangen door ‘1 augustus’.

I

Artikel 30, derde lid, vervalt.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad van de Gemeente Rotterdam waarin het wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 augustus 2022.

De griffier,

I.C.M. Broeders

De voorzitter,

A. Aboutaleb

Naar boven