Verkeersbesluit Lage Markt-Priemstraat; stopverbod

Kenmerk: D220689057

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN;

Overwegende,

 

 

dat de Lage Markt en de Priemstraat zich bevinden in de wijk Benedenstad;

dat de Priemstraat aan de noordzijde aansluit op de Lage Markt;

dat is vastgesteld dat er op deze splitsing geregeld hinder en overlast wordt ondervonden van geparkeerde voertuigen;

dat voertuigen aan de zijde van de Lage Markt dicht tegen de aansluiting Priemstraat worden geparkeerd waardoor grotere voertuigen de bocht naar de Priemstraat en vice versa niet meer kunnen maken;

dat deze problematiek zich vaker voordoet nu er op de Waalkade (parallel aan de Lage Markt) een geslotenverklaring is ingesteld;

dat als gevolg hiervan de bereikbaarheid voor onder meer hulpdiensten en de afvalophaaldiensten op deze splitsing wordt belemmerd en er onoverzichtelijke verkeerssituaties kunnen ontstaan;

dat verbetering in deze situatie wordt gebracht door op de Lage Markt aan weerszijde van de aansluiting Priemstraat over een lengte van ca. 5 meter een stopverbod in te stellen;

dat hierdoor belemmering van het verkeer op dit punt wordt tegengegaan en er onder meer voor hulpdiensten en afvalophaaldiensten voldoende ruimte ontstaat om de bocht naar de Priemstraat en vice versa te kunnen maken;

dat met deze maatregel voorts wordt bijgedragen aan het bevorderen van de verkeersveiligheid op deze plek in de straat;

dat in dit geval een groter belang wordt toegekend aan het voorkomen van belemmering van het verkeer en aan de bereikbaarheid in geval van calamiteiten dan aan het handhaven van de bestaande verkeerssituatie op dit punt;

dat de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, om weggebruikers en passagiers te beschermen en om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen;

dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

dat terzake overleg met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland heeft plaatsgevonden;

dat, gelet op het bepaalde in het Mandaatbesluit gemeente Nijmegen 2019, onderdeel mandaatregister Stadsbeheer, aan de concernmanager afdeling Stadsbeheer en aan de manager bureau Dienstverlening, (onder voorwaarden) mandaat is verleend tot het nemen van tijdelijke en definitieve verkeersbesluiten op basis van de Wegenverkeerswet 1994

gelet op de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

besluiten:

 

 

  • I.

    door het aanbrengen van een gele doorgetrokken streep als bedoeld in Hoofdstuk IV, paragraaf 2, onderdeel 1 van de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer een verbod stil te staan (stopverbod art. 23.1.g RVV 1990) in te stellen:

  • a.

    op de Lage Markt; aan weerszijde van de aansluiting Priemstraat over een lengte van ca. 5 meter

Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening d.d. 04-07-2022

 

Nijmegen, 12 juli 2022

Namens burgemeester en wethouders van Gemeente Nijmegen,

Afdeling Stadsbeheer, Manager bureau Dienstverlening,

Carline Westen

Mededelingen

Bezwaar en Beroep

Dit besluit ligt gedurende zes weken na heden voor eenieder ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 Nijmegen (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur en op donderdag van 09.00-20.00 uur).

Gedurende deze termijn kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Het is mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier in de digitale balie van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl). Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift dient u in het bezit te zijn van een DigiD.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Naar boven