Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch 2016

De gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch,

In zijn vergadering van 14 juni 2022,

Gezien het voorstel van het college van 10 mei 2022, met reg.nr. 13776492,

Besluit

De zesde wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch 2016 vast te stellen.

 

 

 

Artikel

 

Toelichting

Hoofdstuk 2 Openbare orde

 

 

Afdeling 1 Bestrijding van ongeregeldheden

 

 

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

Lid 2

Degene die op een openbare plaats:

- aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan;

- aanwezig is bij een gebeurtenis die aanleiding geeft tot toeloop van publiek waardoor ongeregeldheden onstaan of dreigen te ontstaan, of

- zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing

is verplicht op bevel van een ambtenaar van politie of een Buitengewoon opsporingsambtenaar zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen.

 

Hoofdstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente

Afdeling 5 Openbaar water

 

 

Artikel 5:19a Verbod gebruik generator

(nieuw)

Het is verboden om ten behoeve van een afgemeerd vaartuig aan een ligplaats met walstroom een generator of scheepsmotor voor het opwekken van elektriciteit te gebruiken, indien gebruik kan worden gemaakt van de aanwezige walaansluiting voor stroomgebruik (walstroom).

In het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente is het van belang om nadere regels te stellen over het innemen van een ligplaats voor vaartuigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch van 14 juni 2022

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch,

De Griffier,

Drs. W.G. Amesz

De voorzitter,

Drs. J.M.L.N. Mikkers

Naar boven