Bekendmaking collegebesluit en raadsvoorstel Wet voorkeursrecht gemeenten Deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone te Utrecht

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht maken op grond van artikel 7 eerste lid van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 21 juni 2022 op grond van het bepaalde in artikel 6 Wvg besloten hebben gronden voorlopig aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, en de raad voor te stellen deze aanwijzing te bestendigen.

 

Ligging en toegedachte bestemming

Deze aanwijzing heeft betrekking op enkele gronden in “Deelgebied 6” van de Merwedekanaalzone te Utrecht. Het precieze gebied waar de aanwijzing betrekking op heeft, wordt begrensd door de Vliegend Hertlaan, Zeehaenkade, Eendrachtlaan en de Winthontlaan. De bij de aanwijzing betrokken percelen zullen in de toekomst getransformeerd worden naar Wonen met de daarbij behorende voorzieningen.

 

Het besluit heeft een geldingsduur van maximaal 3 maanden, waarbinnen een besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing van de gronden nodig is om de aanwijzing te laten voortduren. Een aanwijzing door de raad heeft een geldingsduur van 3 jaar. Binnen deze 3 jaar dient de raad een structuurvisie (omgevingsvisie) of een bestemmingsplan (omgevingsplan) voor deze locatie vast te stellen.

 

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en/of beperkt gerechtigden van de aangewezen percelen of perceelsgedeelten, wanneer zij die wensen te verkopen respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Utrecht moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen hierover één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekend schrijven bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen daarvan. Het besluit vervalt van rechtswege drie maanden na dagtekening van het besluit, of zoveel eerder als een besluit van de gemeenteraad tot bestendiging van het voorkeursrecht in werking treedt.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van burgemeester en wethouders treedt in werking één dag na publicatie in het Gemeenteblad, te weten op 23 juni 2022.

 

Terinzagelegging

Het besluit van het college d.d. 21 juni 2022 ligt samen met bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaart en een lijst met daarop de aangewezen gronden, de namen van de eigenaren c.q. rechthebbenden alsmede overige relevante gegevens met ingang van 23 juni 2022 en het raadsvoorstel voor een ieder kosteloos ter inzage bij het Stadskantoor van Utrecht gevestigd aan het Stadsplateau 1 te Utrecht (openingstijden: maandag tot en met woensdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, op donderdag van 8.30 tot 20.00 uur).

 

Zienswijzen

Binnen 3 maanden dient de gemeenteraad van Utrecht over de aanwijzing van de gronden te beslissen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot aanwijzing van de gronden, kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht hun zienswijze naar voren brengen. Zij worden daarbij in de gelegenheid gesteld om gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag na publicatie in het Gemeenteblad (ofwel ingaande op 23 juni 2022 tot en met 3 augustus 2022) hun zienswijze over het raadsvoorstel naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Raad van de gemeente Utrecht, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. Indien belanghebbenden hun zienswijze mondeling kenbaar wensen te maken, kunnen zij hiervoor contact opnemen met de griffie.

 

Bezwaar en beroep

Tegen het besluit van ons college kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht gedurende een termijn van zes weken na dagtekening van deze publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht, per adres: Ontwikkelorganisatie Ruimte, afdeling Juridische Zaken, Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht.. Op grond van artikel 6 lid 3 Wvg zal een tegen het collegebesluit ingediend bezwaarschrift worden behandeld als ware het een bezwaar tegen het nog te nemen raadsbesluit.

In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het voorstel waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (motivering).

 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres is: Rechtbank Utrecht, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 16005 3500 DA Utrecht). De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond. Voor het in behandeling nemen van het verzoek worden griffierechten geheven.

 

Indien belanghebbenden bezwaar hebben gemaakt tegen het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht als bedoeld in artikel 6 Wvg, hoeven zij niet opnieuw een bezwaarschrift in te dienen tegen het besluit van de raad. Het bezwaar tegen het besluit van burgemeester en wethouders wordt thans, op grond van artikel 6, lid 3 van de Wvg, geacht te zijn gericht tegen het raadsbesluit.

 

 

 

Bijlagen

 

1. Kadastrale tekening

(Zie losse bijlage)

2. Lijst van aangewezen percelen

 

Lijst van aangewezen percelen of perceelsgedeelten gelegen in de kadastrale Gemeente Utrecht waarop conform artikel 6 van de Wvg, de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.

Deze lijst behoort bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht d.d. 21 juni 2022 tot aanwijzing van de percelen of perceelsgedeelten gelegen in de gebiedsontwikkeling Deelgebied 6 Merwedekanaalzone als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. De aangewe­zen percelen of perceelsgedeelten zijn eveneens aangegeven op de bij het besluit behorende tekening/kaart van aangewezen percelen of perceelsgedeelten.

De gegevens zoals die in de lijst zijn opgeno­men zijn ontleend aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers d.d. 2 juni 2022.

Kadastrale gemeente

Sectie

Nummer

Grootte perceel

Grootte perceel betrokken in besluit Wvg

Plaatselijk bekend

Huidige bestemming conform ruimtelijke plannen.nl

Toegedachte bestemming

Recht

Eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden

Adres conform Kamer van Koophandel

Postcode

Plaats

1

Utrecht

R

771

7.000

7.000

Vliegend Hertlaan 4 A

Bedrijventerrein

Wonen met de daarbij behorende voorzieningen

Erfpacht

Volgens uittreksel kadaster: Gepu Exploitatie Maatschappij B.V.. Deze B.V. is niet bekend bij KVK. Volgens de info kvk is de B.V. reeds overgegaan in:

Zeehaen Beheer B.V.

Vliegend Hertlaan 8

3526 TK

Utrecht

2

Utrecht

R

1247

2.424

2.424

Eendrachtlaan 82

Bedrijventerrein

Wonen met de daarbij behorende voorzieningen

Eigendom

Utrecht Eendrachtlaan 80 Project B.V.

Arkerpoort 2

3861 PS

Nijkerk (Gld)

3

Utrecht

R

1248

3.508

3.508

Eendrachtlaan 82

Bedrijventerrein

Wonen met de daarbij behorende voorzieningen

Eigendom

Utrecht Eendrachtlaan 80 Project B.V.

Arkerpoort 2

3861 PS

Nijkerk (Gld)

4

Utrecht

R

1249

1.548

1.548

Eendrachtlaan 82

Bedrijventerrein

Wonen met de daarbij behorende voorzieningen

Eigendom

Utrecht Eendrachtlaan 80 Project B.V.

Arkerpoort 2

3861 PS

Nijkerk (Gld)

5

Utrecht

R

664

618

618

Eendrachtlaan 80

Bedrijventerrein

Wonen met de daarbij behorende voorzieningen

Erfpacht

Utrecht Eendrachtlaan 80 Project B.V.

Arkerpoort 2

3861 PS

Nijkerk (Gld)

6

Utrecht

R

666

1.297

1.297

Zeehaenkade 62 - 70

Bedrijventerrein

Wonen met de daarbij behorende voorzieningen

Erfpacht

Utrecht Eendrachtlaan 80 Project B.V.

Arkerpoort 2

3861 PS

Nijkerk (Gld)

7

Utrecht

R

1104

1.781

1.781

Eendrachtlaan 98

Bedrijventerrein

Wonen met de daarbij behorende voorzieningen

Erfpacht

WNP Holding B.V.

Zandpas 19

3631 NK

Nieuwersluis

8

Utrecht

R

748

13

13

Eendrachtlaan 278

Bedrijventerrein

Wonen met de daarbij behorende voorzieningen

Eigendom

Stedin Netbeheer B.V.

Blaak 8

3011 TA

Rotterdam

9

Utrecht

R

749

7.727

7.727

Eendrachtlaan 100

Bedrijventerrein

Wonen met de daarbij behorende voorzieningen

Erfpacht

URBI Investement 2 sub a B.V.

Keienbergweg 25

1101 EX

Amsterdam

10

Utrecht

R

667

750

750

Zeehaenkade 60

Bedrijventerrein

Wonen met de daarbij behorende voorzieningen

Erfpacht

Bouw- en Exploitatiemaatschappij Bem B.V.

Jan Pietersz. Coenstraat 7

2595 WP

Den Haag

11

Utrecht

R

669

5.290

5.290

Eendrachtlaan 280

Bedrijventerrein

Wonen met de daarbij behorende voorzieningen

Eigendom

Terberg Business Lease Group B.V.

Eendrachtlaan 280

3526 LB

Utrecht

12

Utrecht

R

670

6.950

6.950

Zeehaenkade 50

Bedrijventerrein

Wonen met de daarbij behorende voorzieningen

Eigendom

Terberg Business Lease Group B.V.

Eendrachtlaan 280

3526 LB

Utrecht

13

Utrecht

R

736

520

520

Eendrachtlaan

Bedrijventerrein

Wonen met de daarbij behorende voorzieningen

Erfpacht

Terberg Business Lease Group B.V.

Eendrachtlaan 280

3526 LB

Utrecht

14

Utrecht

R

769

8.323

8.323

Eendrachtlaan 300

Bedrijventerrein

Wonen met de daarbij behorende voorzieningen

Erfpacht; en

ondererfpacht

WPC REIT Ster 18 B.V.; en

SternFacilitair SLB B.V.

Strawinskylaan 741; en

Pieter Braaijweg 6

1077 XX; en

1114 AJ

Amsterdam; en

Amsterdam-Duivendrecht

15

Utrecht

R

770

7.570

7.570

Zeehaenkade 30 - 32

Bedrijventerrein

Wonen met de daarbij behorende voorzieningen

Eigendom

Rembrandt Real Estate B.V.

Maliebaan 8

3581 CM

Utrecht

16

Utrecht

R

486

1.845

1.845

Winthontlaan

Kantoor

Wonen met de daarbij behorende voorzieningen

Eigendom

Dutch Property Company Vermeer 1 B.V.

Herikerbergweg 238

1101 CM

Amsterdam

17

Utrecht

R

815

12.620

12.620

Winthontlaan 171

Kantoor; en

Verkeer - Verblijfsgebied

Wonen met de daarbij behorende voorzieningen

Eigendom

Dutch Property Company Vermeer 1 B.V.

Herikerbergweg 238

1101 CM

Amsterdam

18

Utrecht

R

817

45

45

Zeehaenkade

Kantoor; en

Verkeer - Verblijfsgebied

Wonen met de daarbij behorende voorzieningen

Eigendom

Dutch Property Company Vermeer 1 B.V.

Herikerbergweg 238

1101 CM

Amsterdam

19

Utrecht

R

818

1.440

1.440

Winthontlaan 171

Kantoor; en

Verkeer - Verblijfsgebied

Wonen met de daarbij behorende voorzieningen

Eigendom

Dutch Property Company Vermeer 1 B.V.

Herikerbergweg 238

1101 CM

Amsterdam

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht in haar vergadering van 21 juni 2022 met kenmerk 10160232

Utrecht, 22 juni 2022

Burgemeester en wethouders van Utrecht.

Naar boven