Verordening tot 1e wijziging van Verordening op de heffing en de invordering van Precariobelasting 2022

De raad van de gemeente Deventer,

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 17 mei 2022, nummer 2022-356,

 

BESLUIT

 

  • 1.

    De verordening tot 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van Precario-belasting 2022 vast te stellen;

  • 2.

    De aanslagen Precariobelasting 2022 eind juni 2022 op te leggen.

ARTIKEL 1  

De tarieventabel, behorend bij de “Verordening op de heffing en de invordering van Precariobelasting 2022” vastgesteld door de gemeenteraad op 10 november 2021 wordt vervangen door:

 

Tarieventabel

 

Tarieventabel behorende bij artikel 5 van de “Verordening precariobelasting 2022”.

 

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1 Evenementen standplaats innemen

Hoofdstuk 2 Containers, schuttingen, steigers, schoren, kalkloodsen en opslag van goederen

Hoofdstuk 3 Plaatsen van kiosken, loodsen, planten, stoelen, banken, terrassen, winkelwagenstallingen etc.

Hoofdstuk 4 Luifels, balkons, erkers en andere uitbouwen

Hoofdstuk 5 Installaties of tanks voor benzine, ruwe olie, motorolie, lucht etc.

Hoofdstuk 6 Steigers boven gemeentewater

Hoofdstuk 7 Transportbaan, loopbrug etc.

 

Hoofdstuk 1: Evenementen standplaats innemen.

 

1.1

Voor het innemen van een standplaats op voor de openbare dienst bestem­de gemeentegrond is verschuldigd:

 

 

1.1.1

ten behoeve van het houden of organi­se­ren van een eve­ne­ment: per dag of, indien langer, per aaneengeslo­ten periode

€ 77,38

 

1.1.2

ten behoeve van het gebruik van de weg voor het tij­de­lijk plaatsen van niet bedrijfsmatig geëxploiteerde kra­men en/of andere voorwerpen:

per dag of, indien langer, per aaneengeslo­ten periode

 

 

€ 19,78

 

1.1.3

ten behoeve van het tijdelijk standplaats inne­men of anderszins uit­stallen van goederen teneinde deze goe­de­ren in de uitoefe­ning van han­del te koop aan te bieden, te verkopen of te verstrekken aan publiek:

per dag of, indien langer, per aaneengeslo­ten periode

 

 

€ 57,72

 

Hoofdstuk 2: Containers, schuttingen, stellingen, steigers, schoren, kalkloodsen en opslag van goederen.

 

2.1

Voor het innemen van of op enigerlei wijze aan het ver­keer onttrekken van een gedeelte van de voor de openba­re dienst bestem­de ge­meen­tegrond voor het plaatsen van con­tainers, schuttingen, stellin­gen, steigers, schoren, kalklood­sen, en andere ma­teri­alen en/of opbre­kingen van de (ver) bouw van of de aanbouw aan, danwel de uitvoering van dak- of gevel­werk­zaamheden aan bouw­werken, wordt per m² een bedrag in rekening gebracht:

 

 

 

2.1.1

voor de eerste vier weken of gedeelte daarvan per week

€ 0,89

 

 

doch met een minimum van

€ 21,82

 

2.1.2

voor iedere volgende week of gedeelte daarvan, per week

€ 0,50

 

2.1.3

voor een vergunning zonder tijdsbepaling of voor een pe­riode van 26 weken of langer, per jaar of gedeel­te daarvan

€ 18,22

 

 

doch met een minimum van

€ 182,42

2.2

Voor het afzetten van een parkeerapparatuurplaats of een belanghebbendenplaats dan wel het gebruik maken van een parkeerapparatuurplaats of belanghebbendenplaats met een voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig, wordt per parkeerplaats per dag een bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag is voor de eerste 4 weken gelijk aan 25% van het in de vigerende parkeerbelasting genoemde dagtarief. Na 4 weken is dit 50% van het in de vigerende parkeerbelasting genoemde dagtarief met een maximum van € 2.100,00 per parkeerplaats per jaar. Het tarief is afhankelijk van locatie.

 

 

Hoofdstuk 3: Plaatsen van kiosken, loodsen, stoelen, banken, terrassen, winkelwagenstellingen etc.

 

3.1

Voor het innemen van een gedeelte van de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond gelegen buiten de binnenstad van de kadastrale gemeente Deventer tot het plaatsen van kiosken en loodsen, tot het plaatsen van planten, tafeltjes of stoelen, banken of an­dere zitgelegen­heden voor zover niet vallend onder een andere bepaling, wordt per m² een bedrag in rekening gebracht:

 

 

 

3.1.1

Voor elke week of gedeelte van een week

 

€ 0,61

 

3.1.2

Bij een vergunning zonder tijdsbepaling of voor een jaar of langer gegeven,

voor elk jaar

 

 

 

€ 13,15

3.2

Voor het innemen van een gedeelte van de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond gelegen in de binnenstad van de gemeente Deventer, exclusief "Brink" en “het grote Kerkhof, tot het plaatsen van kiosken en loodsen, tot het plaatsen van planten, tafels of stoe­len, banken of andere zitgelegenhe­den, voor zover niet vallend onder een andere bepaling van dit arti­kel, wordt per m² een bedrag in rekening gebracht:

 

 

 

3.2.1

Voor elke week of gedeelte van een week

€ 0,94

 

3.2.2

Bij een vergunning zonder tijdsbepaling of voor een jaar of langer gegeven,

voor elk jaar

 

 

 

€ 19,80

3.3

Voor het innemen van een gedeelte van de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond gelegen aan de in de binnenstad van de gemeente De­ven­ter gelegen “het Grote Kerkhof”, tot het plaatsen van kiosken en loodsen, tot het plaatsen van planten, tafels of stoe­len, banken of andere zitgelegenhe­den, voor zover niet vallend onder een andere bepaling van dit arti­kel, wordt per m² een bedrag in rekening gebracht:

 

 

 

3.1.1

Voor elke week of gedeelte van een week

 

€ 1,21

 

3.2.2

Bij een vergunning zonder tijdsbepaling of voor een jaar of langer gegeven,

voor elk jaar

 

 

 

€ 26,21

3.4

Voor het innemen van een gedeelte van de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond gelegen aan de in de binnenstad van de gemeente De­ven­ter gelegen "Brink" , tot het plaatsen van kiosken en loodsen, tot het plaatsen van planten, tafels of stoe­len, banken of andere zitgelegenhe­den, voor zover niet vallend onder een andere bepaling van dit arti­kel, wordt per m² een bedrag in rekening gebracht:

 

 

 

3.4.1

Voor elke week of gedeelte van een week

€ 1,49

 

3.4.2

Bij een vergunning zonder tijdsbepaling of voor een jaar of langer gegeven,

voor elk jaar

 

 

 

€ 30,23

3.5

Voor het bepaalde in artikel 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 is de gebiedsaanduiding zoals in de bijlage opgenomen van toepassing.

 

 

3.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1 en 3,4.2 bedraagt het tarief bij een vergroting van het vergunde m2 terras tot en met maximaal 30% in het kader van coronamaatregelen 10% van het basis tarief.

 

 

3.7

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 3,4.2 en 3.6 bedraagt het tarief indien het terras is vergroot met meer dan 30% tot en met 250% in het kader van coronamaatregelen 25% van het basistarief.

 

 

 

Hoofdstuk 4: Luifels, balkons, erkers en andere uitbouwen

4.1

Voor het hebben van boven voor de openbare dienst be­st­em­de gemeentegrond of voor de openbare dienst be­stemd ge­meen­tewater van er­kers, balkons, luifels en andere uitbouwen, brandladders en dergelij­ke wordt, per m², per jaar in rekening gebracht

€ 7,79

 

Hoofdstuk 5: Installaties of tanks voor benzine, ruwe olie, motorolie,lucht etc.

5.1

 

 

 

 

5.1.1

een installatie voor het oppompen van benzine, ruwe olie, motorolie, water, lucht en dergelijke met inbe­grip van daarbij behorende lei­din­gen, wordt per jaar in rekening gebracht

 

€ 128,58

 

5.1.2

een tank voor benzine, ruwe olie, motorolie en der­ge­l­i­j­ke, wordt per jaar in rekening gebracht

 

€ 25,69

 

Hoofdstuk 6: Steigers boven gemeentewater

6.1

Voor het hebben van een steiger boven voor de openbare dienst bestemd gemeente­water wordt, per m² per jaar in rekening gebracht,

voor elk jaar

met een maximum van (per jaar)

 

 

€ 6,80

 

met een maximum van (per jaar)

€ 266,65

 

Hoofdstuk 7: Transportbaan, loopbrug etc.

7.1

Voor het hebben van een transportbaan, een loopbrug of een dergelijke inrichting wordt per m² overdekte voor de openbare dienst bestem­de gemeentegrond of voor de open­bare dienst bestemd ge­meentewater, per jaar in rekening gebracht

 

€ 15,46

 

tot een maximum voor het gehele werk van

€ 129,30

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 juni 2022.

De raad voornoemd,

de griffier,

A. Kerver

de voorzitter,

R.C. König

Naar boven