Besluit tot aanwijzing locatie voor plaatsen inzamelvoorziening (Scheepvaartstraat)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,

 

Gelet op:

 • -

  het bepaalde in artikel 10.26 van de Wet milieubeheer dat gemeenten, in het belang van de doelmatigheid, huishoudelijke afvalstoffen mogen inzamelen nabij elk perceel;

 • -

  het bepaalde in artikel 7 en 10 van de Afvalstoffenverordening gemeente Deventer, op grond waarvan het college kan aanwijzen via welk al dan niet van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt;

 • -

  afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht waarin de uniforme openbare voorbereidingsprocedure is opgenomen, welke procedure van toepassing is op dit besluit.

Overwegende dat:

 • -

  de locatie in dit besluit is aangewezen met inachtneming van de beleidsregels locatiekeuze voor ondergrondse inzamelvoorzieningen in te zien via de https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-53036

 • -

  ten aanzien van het ontwerp aanwijzingsbesluit binnen de gestelde reactietermijn geen zienswijzen zijn ingebracht.

Besluiten:

krachtens hun bevoegdheid op grond van artikel 7 van de Afvalstoffenverordening gemeente Deventer in samenhang met artikel 4 en 7 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Deventer:

 • -

  tot vaststelling van het Besluit aanwijzing locatie voor plaatsen inzamelvoorziening GDE-X0300 (SCHEEPVAARTSTRAAT)

 • -

  het aanwijzingsbesluit bekend te maken middels de hiervoor bestemde kanalen;

Deventer, 3 mei 2022

Namens het college van burgemeester en wethouders,

E.M. Potiek

Programmamanager milieu en duurzaamheid

Publicatie, beroep en voorlopige voorziening

U kunt de stukken inzien op:

 

Naar aanleiding van het bovenstaande aanwijzingsbesluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die een zienswijze over het ontwerp-aanwijzingsbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze over het ontwerp-aanwijzingsbesluit naar voren te hebben gebracht. De termijn voor het indienen van beroep is zes weken en start op de dag ná de datum van publicatie van dit besluit. U kunt uw beroepschrift indienen bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.

 

De inwerkingtreding van dit besluit kan niet worden uitgesteld door het indienen van een beroepschrift. Wel kan, in geval van onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen, om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

 

Bijlage 1  

 

Naar boven