Verzamelbesluit van de raad van de gemeente Amsterdam verband houdende met de herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

DE RAAD VAN DE GEMEENTE AMSTERDAM,

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 februari 2022.

 

Gelet op

  • -

    artikel 147 van de Gemeentewet;

  • -

    de artikelen 28 en 30 van de Wet algemene regels herindeling;

  • -

    de Wet van 9 juni 2021 tot herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp (Stb. 2021, 296);

Overwegende dat

Het met het oog op de fusie van Weesp en Amsterdam en een adequate en rechtmatige uitvoering van de bestuursbevoegdheden noodzakelijk is om voorschriften, verordeningen en andere regelingen, van de gemeente Amsterdam te harmoniseren en geldend te verklaren voor het stadsgebied Weesp.

 

besluit:

Artikel I  

De voorschriften van de gemeente Amsterdam genoemd in bijlage 1 vast te stellen voor het stadsgebied Weesp.

Artikel II  

Bij een besluit op een aanvraag ingediend vóór de dag van inwerkingtreding van dit besluit, is het voorschrift van toepassing, dat gold ten tijde van de indiening van de aanvraag.

Artikel III  

De voorschriften vastgesteld door de voormalige gemeente Weesp genoemd in bijlage 2 in te trekken.

Artikel IV  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel V  

Dit besluit wordt aangehaald als: Verzamelbesluit van de raad van de gemeente Amsterdam verband houdende met de herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp”

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 24 maart 2022.

De voorzitter

Femke Halsema

De raadsgriffier

Jolien Houtman

Bijlage 1 VERZAMELBESLUIT: VAST TE STELLEN VOORSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE AMSTERDAM VOOR HET STADSGEBIED WEESP

 

Nummer

Citeertitel voorschrift

Algemeen

1.

Algemene Plaatselijke Verordening 2008

2.

Verordening op het burgerinitiatief, het volksinitiatief en het referendum

3.

Verordening op de bezwaarschriften (gemeenteraad)

4.

Algemene inspraakverordening

5.

Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013

6.

Verordening basisinformatie 2018

7.

Wegsleepverordening Amsterdam 2017

8.

Financiële verordening gemeente Amsterdam 2017

9.

Beleidsnota Activeren, waarderen en afschrijven 2017

10.

beleidsnota reserves en voorzieningen 2017

11.

Brandveiligheidsverordening 2011

12.

Algemene Verordening Nadeelcompensatie

13.

Verordening speelautomaten(hallen)

Sociaal

1.

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Weesp 2015

2.

Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Amsterdam 2021

3.

Re-integratieverordening Participatiewet 

4.

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 

5.

Subsidieverordening verhuiskostenvergoeding ouderen 2012

6.

Verordening Kinderopvang Amsterdam (KVA)

7.

Verordening kwaliteitseisen peuterspeelzalen Amsterdam 2016

8.

Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs Amsterdam 2020

9.

Verordening op de zorg voor de jeugd Amsterdam 2021

10.

Verordening maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

11.

Verordening Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam 

12.

Verordening op de zorg voor de jeugd Amsterdam 2021

13.

Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs Amsterdam 2020

14.

Verordening op het lokaal onderwijsbeleid Amsterdam 2019

15.

Verordening leerlingenvervoer Gemeente Amsterdam

Fysiek

1.

Bomenverordening 2014

2.

Bouwverordening Amsterdam 2013

3.

Verordening werken in de openbare ruimte Amsterdam 2021

4.

Verordening op het binnenwater 2010

5.

Verordening winkeltijden Amsterdam 2017

6.

Detailhandelsbeleid Amsterdam 2018-2022 Sterke winkelgebieden in een groeiende stad

7.

Evenementenbeleid Amsterdam

8.

Erfgoedverordening Amsterdam

9.

Verordening Amsterdams Restauratiefonds

10.

Verordening op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2017

11.

Hemelwaterverordening Amsterdam

12.

Regeling planschadeverzoeken en advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Amsterdam

13.

Raadsbesluit categorie gevallen geen VVGB (2010)

14.

Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrecht bedrijfsafval Amsterdam 2022

15.

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Amsterdam

16.

Bijzondere subsidieverordening basiskwaliteit woningbouw marktsector Amsterdam

17.

Actieplan meer middeldure huur

18.

Stedelijk Kader voor particuliere transformaties

19.

Verordening Stimuleringslening wooncoöperaties Amsterdam

20.

Woonagenda 2025, 19 juli 2017

21.

Besluit van de raad van Amsterdam houdende uitgangspunten voor het uitgeven van grond 2017 (Verordening gronduitgifte en beheer met gebruikmaking van erfpacht Amsterdam 2017)

 

Bijlage 2 VERZAMELBESLUIT: IN TE TREKKEN VOORSCHRIFTEN DIE DOOR DE VOORMALIGE GEMEENTE WEESP ZIJN VASTGESTELD

 

Nummer

Citeertitel voorschrift

Algemeen

1.

Algemene plaatselijke verordening Weesp 2019

2.

Verordening burgerinitiatief 2010

3.

Verordening Commissie bezwaarschriften ambtenarenzaken 2004, versie december 2010

4.

Inspraakverordening Weesp 2003, versie december 2010

5.

Referendumverordening gemeente Weesp 2019

6.

Algemene Subsidieverordening 2010 Gemeente Weesp

7.

Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Weesp 2010

8.

Verordening Drank- en Horecawet Weesp 2013

9.

Verordening brandweerrechten 2011

10.

Sanctiestrategie Drank- en Horecawet 2018

11.

Delegatiebesluit Weesp februari 2007

12.

Verordening bestuursrechtelijke geldschulden 2010

13.

Verordening rekenkamercommissie gemeente Weesp 2015

14.

Beleid trouwlocaties en trouwambtenaren gemeente Weesp 2015

15.

Wegsleepverordening gemeente Weesp 2010

16.

Financiële verordening gemeente Weesp 2017

17.

Treasurystatuut gemeente Weesp 2015

18.

Verordening Auditcommissie Weesp december 2014

19.

Nota activeren, waarderen en afschrijven Weesp 2020

20.

Nota reserves en voorzieningen Weesp 2020

21.

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Weesp 2020

22.

Brandveiligheidsverordening 2011

23.

Controleverordening gemeente Weesp, 1 januari 2004

24.

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2004 van de gemeente Weesp, 15 april 2004

Sociaal

1.

Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Weesp 2020

2.

Verordening Tegenprestatie Participatiewet Weesp 2020

3.

Maatregelverordening Participatiewet Weesp 2020

4.

Verordening Werkleeraanbod Wet Investeren in Jongeren, versie december 2010 

5.

Verordening Cliëntenparticipatie WWB en WIJ van Gemeenten Hilversum en Weesp 2010, versie december 2010

6.

Verordening kinderopvang Weesp 2005

7.

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Weesp

8.

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Weesp 2015

9.

Verordening maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

10.

Verordening Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam 

11.

Verordening op de zorg voor de jeugd Amsterdam 2021

12.

Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs Amsterdam 2020

13.

Verordening op het lokaal onderwijsbeleid Weesp 2020

14.

Verordening leerlingenvervoer Gemeente Weesp 2014

Fysiek

1.

Subsidieverordening verhuiskostenvergoeding ouderen 2012

2.

Bomenverordening Weesp 2018

3.

Bouwverordening september 2011

4.

Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Weesp

5.

Nota afmeer- en steigerbeleid 2010

6.

Economisch actieplan binnenstad Weesp

7.

Structuurvisie bedrijventerreinen Weesp november 2010

8.

Nota Toerisme - Recreatie Weesp

9.

Winkeltijdenverordening Weesp 2015

10.

Verordening funderingsherstel gemeente Weesp 2007

11.

Evenementenbeleid Weesp 2015

12.

Erfgoedverordening Weesp 2011

13.

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

14.

Verordening Afvalstoffenheffing 2020

15.

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Amsterdam

 

Toelichting

Algemeen deel

Op 24 maart 2022 vindt de gemeentelijke herindeling door toevoeging van gemeente Weesp aan de gemeente Amsterdam plaats.

Het is met het oog op een adequate en rechtmatige uitvoering van de bestuursbevoegdheden noodzakelijk om op het merendeel van de voorschriften, verordeningen en andere regelingen, van de gemeente Amsterdam te harmoniseren en geldend te verklaren met ingang van de dag na bekendmaking van dit besluit voor het stadsgebied Weesp.

Hierop geldt een uitzondering hierop voor de volgende Weesper voorschriften, welke onder het overgangsrecht van artikel 28 van de Wet Ahri vallen en welke in de loop van de komende twee jaar zullen worden geharmoniseerd:

 

OVERZICHT REGELGEVING WEESP DIE NA HERINDELING VOOR MAXIMAAL 2 JAAR BEHOUDEN BLIJFT.

 

Afval en grondstoffen:

Afvalstoffenverordening regio Gooi en Vechtstreek 2017 tot 24-3-2024

Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020 tot 24-3-2024

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening regio Gooi en Vechtstreek 2017 tot 24-3-2024

Belastingen:

Verordening Rioolheffing tot 1-1-2023

Verordening Reclamebelasting 2020 tot 1-1-2023

Verordening Precariobelasting 2020 tot 1-1-2023

Verordening Lijkbezorgingsrechten 2020 tot 1-1-2023

Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2020 tot 1-1-2023

Legestabel h3: Omgevingsvergunningen tot 1-7-2022

Legestabel artikel 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 tot 1-7-2022

Legestabel artikel 6.1, 6.2, 6.3 (uitzondering 6.3.1.1.), 6.4, 6.9 tot 1-1-2023

Economie:

Ondernemersfonds binnenstad Weesp tot 1-1-2023.

Verordening marktgelden 2020 tot 1-1-2024

Marktreglement warenmarkt gemeente Weesp 2016 tot 1-1-2024

Marktverordening gemeente Weesp 2010, versie december 2010 tot 1-1-2024

Beleidsregels terrassenlocaties binnenstad gemeente Weesp

Cultuurnota Weesp 2017-2021 tot 24-3-2024

Regeling beoordelingskader incidentele en structurele subsidieaanvragen Cultuur tot 24-3-2024

Verordening Cultuurprijs Weesp tot 24-3-2024

Parkeren:

Parkeerverordening Weesp 2021 tot 1-1-2023

Uitwerkingsbesluit parkeerverordening Weesp 2021 tot 1-1-2023

Verordening parkeerbelasting Weesp 2021 tot 1-1-2023

Uitvoerings- en aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen Weesp 2021

Programma Varen:

Verordening Scheepvaartrechten 2019 tot 1 januari 2024.

De Binnenhavengeldverordening Pleziervaart wordt per 1-1-2024 op het stadsgebied Weesp van toepassing verklaard.

Ruimte en duurzaamheid:

Omgevingsvisie Weesp 2050 tot 1-1-2024

Welstandsnota Weesp 2017 tot 1-1-2024

Actieplan in het kader van de Regeling Geluid Milieubeheer Gemeente Weesp 2018-2023 tot 1-1-2024

Transitievisie Warmte Weesp, 2021 tot 24-3-2024

Visie Schansenplan 2015-2030 tot 24-3-2024

Groenvisie Weesp, 2021 tot 24-3-2024

Bomenbeleidsplan Weesp 2018-2028 tot 24-3-2024

Beleidsvisie externe veiligheid Gooi- en Vechtstreek (2010) tot 1-1-2024

Beleidsnotitie advisering groepsrisico, samenwerkingsafspraken brandweer en gemeenten, (juni 2006) tot 1-1-2024

Subsidieverordeningen gemeentelijke Monumenten Weesp 2009 tot 24-3-2024

Stadsarchief:

Besluit Informatiebeheer gemeente Weesp 2012 tot 1-1-2023

Archiefverordening gemeente Weesp 2012 tot 1-1-2023

Verordening Adviescommissie Museum Weesp 2019 tot 24-3-2024

Wonen:

Huisvestingsverordening gemeente Weesp (Gooi en Vechtstreek) 2019 tot 1-1-2023

Verordening starterslening Weesp tot 1-1-2023

Subsidieverordening Verhuiskostenvergoeding voor ouderen Weesp 2012 tot 1-1-2023

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Toelichting bij artikel I

De raad van de gemeente Amsterdam stelt met het oog op de wens om te komen tot een beleidsharmonisatie de voorschriften van Amsterdam, zoals opgenomen in bijlage 1, vast voor het stadsgebied Weesp, zodat voor de burgers in het stadsgebied Weesp dezelfde voorschriften als voor de burgers van Amsterdam gelden.

 

Toelichting bij Artikel II

Dit artikel zorgt ervoor dat de voorschriften van bijlage 1 nog van toepassing zijn op aanvragen die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit , maar welke nog niet zijn behandeld. De afhandeling van aanvragen ingediend voor de inwerkingtreding van dit besluit geschiedt aldus op basis van de “oude” voorschriften van bijlage 2

Dit artikel geldt echter alleen voor de (primaire) besluiten op een aanvraag en niet voor de besluiten op bezwaar. Bij het besluit op bezwaar is de hoofdregel van artikel 7:11 van de Awb (de ex-nunc toetsing) het uitgangspunt. Bij de beslissing op bezwaar moet worden uitgegaan van de voorschriften, zoals deze gelden ten tijde van het nemen van het besluit op bezwaar, tenzij de belanghebbende daardoor in een nadeligere positie wordt gebracht.

 

Toelichting bij artikel III

De voorschriften die zijn vastgesteld door van de voormalige gemeente Weesp worden ingetrokken. Ook worden de Amsterdamse voorschriften die de raad van de gemeente Weesp bij besluit van 16 december 2021 heeft vastgesteld ingetrokken. Dit omdat deze voorschriften vastgesteld door de gemeente Weesp formeel 2 jaar rechtskracht behouden na herindeling, tenzij de gemeente Amsterdam deze eerder vervallen verklaart. Dit volgt uit artikel 28 van de Wet Ahri.

 

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Naar boven