Vaststelling subsidieplafonds 2022

Besluit van burgemeester en wethouders van Harlingen van 1 maart 2022 tot vaststelling van subsidieplafonds 2022 voor de Subsidieregeling Sociaal domein gemeente Harlingen 2016 en de Subsidieregeling Voorschoolse educatie gemeente Harlingen 2021. Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5 van de Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2015;

 

Besluiten:

 

Vaststelling subsidieplafonds 2022

  • 1.

    Het subsidieplafond van de Subsidieregeling Sociaal domein conform de Programmabegroting 2022 vast te stellen op € 1.375.720,--

  • 2.

    Het subsidieplafond van de Deelregeling eenmalige subsidies in het Sociaal domein voor 2022 vast te stellen op € 20.000

  • 3.

    Het subsidieplafond voor 2022 voor Voorschoolse educatie vast stellen op € 475.500

Verdeelsleutel

Voor de verdeling van jaarlijkse subsidies wordt verwezen naar de bedragen die per onderdeel zijn vastgesteld in de programmabegroting 2022. Voor eenmalige subsidies geldt de verdeelsleutel ‘op volgorde van binnenkomst’ zoals omschreven in artikel 85 van de Subsidieregeling Sociaal domein gemeente Harlingen 2016.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.

 

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit subsidieplafonds Sociaal domein en Voorschoolse educatie 2022.’

 

Informatie

De subsidieregelingen zijn per mail op te vragen bij: info@harlingen.nl. U kunt deze ook telefonisch opvragen via 14 0517.

Naar boven