Rectificatie: Besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid tot vaststelling van nadere regels voor de verlening van een vergunning voor de markt op afstand ‘Markt Zuidas’

[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat bij de oorspronkelijke (juiste) bekendmaking de bezwaarclausule ontbreekt. De oorspronkelijke publicatie is op 9 maart 2021 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2021, 72282.]

 

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid,

 

Brengt ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 16 februari 2021 hebben besloten:

 

Gelet op,

 • artikel 4.3 en artikel 5.3 Marktverordening;

 • Verordening op het lokaal bestuur, bijlage 3 onderdeel G.4 inhoudende het verlenen van delegatie aan de dagelijks besturen om te besluiten op grond van artikel 5.3 Marktverordening;

Overwegende dat,

 • het dagelijks bestuur namens het college de markt op afstand ‘ Markt Zuidas’ heeft ingesteld in haar vergadering van 16 februari 2021;

 • een periode moet worden vastgesteld waarbinnen aanvragen voor een vergunning voor het organiseren van de markt op afstand ‘Markt Zuidas’ kunnen worden ingediend;

 • er slechts één (1) vergunning voor de markt op afstand ‘Markt Zuidas’ wordt verleend;

 • een wijze van verdeling van de vergunning moet worden vastgesteld;

Besluit:

 

Vaststelling van nadere regels voor de verlening van een vergunning voor de markt op afstand ‘Markt Zuidas’:

 

 • I.

  Er wordt één (1) vergunning voor het organiseren van de markt op afstand ‘Markt Zuidas’ verleend;

 • II.

  Het indienen van een aanvraag voor een vergunning voor het organiseren van de ‘Markt Zuidas’ geschiedt middels het bijgevoegde aanvraagformulier ‘vergunning markt op afstand Markt Zuidas’;

 • III.

  De termijn voor het indienen van een aanvraag is: binnen twee weken na de datum van bekendmaking van het Instellingsbesluit ‘Markt Zuidas’;

 • IV.

  Als wijze van verdeling van de vergunning voor de markt op afstand ‘Markt Zuidas’ wordt loting vastgesteld;

 • V.

  Loting van de vergunning geschiedt overeenkomstig de volgende bepalingen:

  • 1.

   Aanvragen die binnen de termijn zijn ingediend en als volledig zijn aangemerkt, worden toegelaten tot de loting;

  • 2.

   Iedere aanvrager van een volledige aanvraag wordt individueel per brief, dan wel op verzoek van de aanvrager, per e-mail uiterlijk vijf werkdagen voor de uitvoering van de loting op de hoogte gesteld van plaats en tijdstip van de loting;

  • 3.

   De loting geschiedt onder toezicht van notaris mr. A. van Rhee of zijn waarnemer of een andere aan Nauta Dutilh N.V. verbonden notaris of zijn waarnemer;

  • 4.

   De loting zal geschieden ten kantore van Nauta Dutilh te Amsterdam;

  • 5.

   De Gemeente stelt de lijst met toegelaten aanvragen op en zal daarbij vermelden welke naam op het lot dient te komen;

  • 6.

   Elk lot zal door de betrokken notaris van Nauta Dutilh worden opgesteld;

  • 7.

   De betrokken notaris van Nauta Dutilh stelt de wijze van trekking vast;

  • 8.

   De betrokken notaris heeft een controlerende taak ten behoeve van het ordelijk verloop;

  • 9.

   Mevrouw mr. A.J.M. Postuma van Nauta Dutilh of haar vervanger wordt aangewezen als voorzitter welke de trekking zal verzorgen;

  • 10.

   De voorzitter trekt een lotnummer, dat daarmee in rangorde de eerste plaats krijgt op de lijst van toewijzingsvolgorde;

  • 11.

   Vervolgens wordt door de voorzitter steeds een lotnummer getrokken en krijgt het getrokken lotnummer de opvolgende rang in rangorde toegewezen. Alle aanvragen krijgen uiteindelijk een rangorde toegewezen;

  • 12.

   De notaris maakt een proces-verbaal op van de loting en vermeldt de wijze waarop de loting is uitgevoerd, de lijst van toewijzingsvolgorde en de datum van de loting;

  • 13.

   Het proces-verbaal is ondertekend door de notaris;

  • 14.

   De voorzitter en/of notaris kan zonder opgave van redenen de loting voor een bepaalde termijn schorsen. De gemeente brengt de aanvragers van een schorsing en van de duur daarvan op de hoogte;

  • 15.

   Het dagelijks bestuur deelt aan de aanvragers voor de vergunning voor de markt op afstand ‘Markt Zuidas’ de uitslag van de loting mee;

  • 16.

   De uitslag van de loting is geen vergunningverlening als bedoeld in artikel 4.3 Marktverordening.

 • VI.

  Te bepalen dat dit besluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de dag na publicatie in werking treedt.

Amsterdam, 16 februari 2021

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid,

Sebastiaan Capel,

Voorzitter

Olga Leijten

Secretaris

BEZWAARCLAUSULE

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad bezwaar maken.

 

U kunt bezwaar maken via www.amsterdam.nl/bezwaar/jb

U logt in met uw DigiD of E-herkenning.

 

Na het indienen van uw bezwaar informeert de gemeente u over de manier waarop uw bezwaarschrift wordt behandeld.

 

Mogelijk kunt u niet beschikken over DigiD. Dan kunt u bezwaar maken per post.

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • de reden(en) waarom u bezwaar maakt.

 • eventueel uw emailadres

Bij verzending per post geldt als verzenddatum van uw bezwaar de poststempel op uw bezwaarschrift.

 

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden geschorst en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen, bijvoorbeeld om onomkeerbare situaties te voorkomen Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

Afdeling Publiekrecht, team Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Naar boven