Mandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden

 

gelet op:

 

 • 1 januari de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (verder afgekort tot Wvggz) in werking is getreden;

 • De Wvggz de verantwoordelijkheid heeft belegd bij het college van burgemeester en wethouders voor een aantal taken, te weten:

  • voor het organiseren van een meldpunt voor mensen die het nodig achten dat (verplichte) geestelijke gezondheidszorg voor een ander zou moeten worden onderzocht;

  • om binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen veertien dagen, zorg te dragen voor een verken-nend onderzoek, in het geval van een melding Wvggz;

  • om vervolgens op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek te besluiten om wel of geen aanvraag verplichte zorg in te dienen bij de Officier van Justitie.

 • het, voor een goede uitoefening van deze taken, gewenst is de Afdelingsmanager van Maatschappe-lijke Dienstverlening mandaat te verlenen;

 • het mandaat de bevoegdheid betreft om in naam van het college van burgemeester en wethouders besluiten te nemen;

 • dit besluit tevens een machtiging (= de bevoegdheid tot het verrichten van een handeling die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling is) wordt gegeven;

 • de Gemeentewet, het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de Wvggz zich niet ver-zetten tegen dit besluit;

 

besluiten:

 

 • 1.

  mandaten voor de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Reusel-De Mierden 2021 te verlenen aan de afdeling maatschappelijke dienstverlening van de gemeen-schappelijke regeling samenwerking Kempengemeenten.

 

 

zoals hierna uitgewerkt,

 

 

 

I. Mandaat en machtiging

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheden, namens het college van burgemeester en wethouders, zoals onder II. beschreven, bij wijze van mandaat en/of machtiging, op te dragen aan de Afdelingsmana-ger Maatschappelijke Dienstverlening;

 • 2.

  De Afdelingsmanager Maatschappelijke Dienstverlening met betrekking tot de bevoegdheid onder I, sub 1. toestemming te verlenen om ondermandaat en/of ondermachtiging te verlenen aan de mede-werkers van Maatschappelijke Dienstverlening, die belast zijn met de uitvoering van de Wvggz.

 

 

II. Mandatering bevoegdheden

 

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Mandaatgever/Machtiging verleend aan

Mandaat/Gemachtigde

Het in behandeling nemen van meldingen.

Art. 5:1 Wvggz B&W

B&W

Afdelingsmanager Maatschappelijke Dienstverlening

Het zorgdragen voor een verkennend onderzoek naar de noodzaak tot verplichte zorg.

Art. 5:2, lid 2 Wvggz

B&W

Afdelingsmanager Maatschappelijke Dienstverlening

Het indienen van een aanvraag voor een verzoekschrift zorgmachtiging bij de Officier van Justitie.

Art. 5:2, lid 3 Wvggz Art. 5:2, lid 5 Wvggz

B&W

Afdelingsmanager Maatschappelijke Dienstverlening

Het informeren van de melder, voor zover familie of essentiële naasten, over het al dan niet indienen van een aanvraag voor een verzoekschrift zorgmachti-ging bij de Officier van Justitie.

Art. 5:2, lid 3 Wvggz Art. 5:2, lid 4 Wvggz

B&W

Afdelingsmanager Maatschappelijke Dienstverlening

Het informeren van de melder, voor zover familie of essentiële naasten, over de beslissing van de Officier van Justitie of voldaan is aan de criteria voor verplichte zorg.

Art. 5:16, lid 2 Wvggz

B&W

Afdelingsmanager Maatschappelijke Dienstverlening

 

III. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit Uitvoering Wvggz Reusel-De Mierden 2020”.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking na bekendmaking en geldt voor onbepaalde tijd.

 

Reusel-De Mierden, 2 maart 2021

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,

mr. R.P.B.M. Brekelmans mw. A.J.M.H. van de Ven

secretaris burgemeester

Naar boven