Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent ondersteuning aan maatschappelijke voorzieningen die getroffen zijn door de coronacrisis (Nadere regels subsidie Corona Noodfonds Medemblik 2020-2021)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik;

 

gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Medemblik;

 

overwegende dat de gemeente ondersteuning wil bieden aan maatschappelijke voorzieningen die getroffen zijn door de coronacrisis en daar niet op eigen kracht bovenop komen;

 

overwegende dat de gemeente in de aanhoudende situatie rondom corona ondersteuning wil blijven bieden wordt ‘Nadere regels subsidie Corona Noodfonds 2020’ ingetrokken en

besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • aanvraag: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik om verlening van subsidie ingevolge de nadere regels subsidiëring Corona Noodfonds 2020-2021;

 • aanvrager: rechtspersoon die als eigenaar van een non-profit organisatie binnen de gemeente Medemblik een maatschappelijke voorziening biedt op het gebied van sport, kunst, cultuur of welzijn;

 • Voorliggende Voorziening: Ondersteuningsmogelijkheden waar aanvrager aanspraak op mag maken bij het Rijk; de provincie en beschikbare fondsen;

 • voorziening: financiële ondersteuning die verstrekt wordt uit het gemeentelijke Corona noodfonds.

 • ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Medemblik.

Artikel 2 Uitgangspunten subsidie

 • 1.

  Een subsidie is incidenteel en tijdelijk van aard. De duur van de regeling hangt samen met de duur en na-ijl effecten van de Coronacrisis.

 • 2.

  Een subsidie vanuit deze nadere regels kan worden verleend voor:

  • a.

   compensatie van een negatief exploitatieresultaat die door het coronavirus én de getroffen maatregelen die als gevolg van corona opgelegd zijn;

  • b.

   zonder de hierboven genoemde compensatie het voortbestaan van de aanvrager in het geding is;

  • c.

   een matchingsplicht van de gemeente die voortvloeit uit een vastgestelde Voorliggende Voorziening;

Artikel 3 Toetsingscriteria

Om voor een subsidie vanuit deze nadere regels in aanmerking te komen, moet aan alle volgende criteria worden voldaan:

 • a.

  de aanvrager is een non-profit organisatie;

 • b.

  de aanvrager biedt een sport-, cultuur- of welzijnsvoorziening op het grondgebied van de gemeente Medemblik;

 • c.

  de aanvrager kan aantonen dat door de gevolgen van corona sprake is van financiële schade en daardoor een negatief exploitatieresultaat behaald is;

 • d.

  de aanvrager heeft zich aantoonbaar ingespannen om alternatieve inkomsten te genereren dan wel kosten te besparen;

 • e.

  de voorziening die wordt geboden, draagt naar het oordeel van het college bij aan de doelstellingen vanuit het Programma Leefbaarheid, het accommodatiebeleid, het sportbeleid, cultuurbeleid of andere relevante beleidskaders;

Artikel 4 Grondslagen subsidie

 • 1.

  De subsidiabele kosten bestaan uit het negatief exploitatieresultaat van het betreffende boekjaar met in achtneming dat aanvrager, voor zover verantwoord, minimaal 12,5% van de reserves uit 2019 gebruikt om het negatieve exploitatieresultaat zelf op te vangen.

 • 2.

  Het subsidiebedrag bedraagt ten hoogste het verschil tussen het exploitatieresultaat van het betreffende boekjaar en het gemiddelde exploitatieresultaat van de 2 voorgaande boekjaren.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een subsidie wordt uiterlijk ingediend binnen een half jaar na het aflopen van het boekjaar waar de aanvraag betrekking op heeft.

 • 2.

  In afwijking van artikel 5 lid 1 van de Subsidieverordening van de gemeente Medemblik hoeft de aanvrager geen aanvraagformulier in te dienen.

 • 3.

  De aanvraag geschied per e-mail

Artikel 6 Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden zoals beschreven in de ASV, artikel 8, wordt de aangevraagde subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  het exploitatietekort naar het oordeel van het college niet te wijten is aan de gevolgen van corona;

 • b.

  aanvrager een onderwijsinstelling, kinderopvanghouder, (gecontracteerde) zorgaanbieder, commercieel exploitant of uitbater van een accommodatie is;

 • c.

  de aanvraag naar oordeel van het college niet het beoogde doel ,zoals omschreven in artikel 2 van deze nadere regels, realiseert;

 • d.

  het subsidieplafond bereikt is.

Artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond van deze regeling bedraagt in totaal 590.000 euro.

Artikel 8 Subsidieverlening

 • 1.

  Het nemen van een besluit tot verlening van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van de aanvragen. Als de datum van binnenkomst geldt de datum waarop de aanvraag compleet is. Voor zover door verlening van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden wordt door de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van tijd van binnenkomst.

 • 2.

  Vooruitlopend op de toekenning van de subsidie kan het college een voorschot verlenen.

 • 3.

  Het college baseert de subsidieverlening op onderstaande documenten:

  • a.

   jaarrekening van de voorgaande 2 boekjaren;

  • b.

   de begroting van het lopende boekjaar mét aanvulling waarin de effecten van corona zijn vertaald;

  • c.

   onderbouwing van het verwachte exploitatietekort van het betreffende boekjaar.

Artikel 9 Subsidievaststelling

 • 1.

  In afwijking van artikel 12 lid 2 van de ASV doet de aanvrager een verzoek tot vaststelling ongeacht de hoogte van de subsidie.

 • 2.

  Op grond van de verantwoording van het betreffende boekjaar wordt de subsidie vervolgens vastgesteld en, indien van toepassing, vindt er verrekening plaats.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag volgende op de dag van bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels subsidie Corona Noodfonds Medemblik 2020-2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, gehouden op 16-02-2021

De secretaris,

De burgemeester,

Naar boven