Verordening tot intrekking op de heffing en de invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2021

De raad van de gemeente Doesburg;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 november 2021;

 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

besluit

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening tot intrekking op de heffing en de invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2021

Artikel 1

De verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2021 van 17 december 2020, nummer 6.1 j wordt per 1 januari 2022 ingetrokken.

Artikel 2 Inwerkingtreding

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang is 1 januari 2022.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Intrekkingsverordening precariobelasting buizen, kabels, draden of leidingen.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Doesburg in zijn openbare vergadering van 16 december 2021.

De griffier,

J.B. Voorhof

De voorzitter,

drs. L.W.C.M. van der Meijs

Naar boven