Besluit van de raad van de gemeente Montferland tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Montferland 2021

De raad van de gemeente Montferland;

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders;

BESLUIT:

Artikel I

 

A.

 

Artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Montferland 2021 wordt als volgt gewijzigd:

 

Het derde lid en het vierde lid vervallen, onder vernummering van het vijfde tot en met tiende lid tot derde tot en met achtste lid.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

’s-Heerenberg, 2 december 2021

De raad van de gemeente Montferland,

de griffier,

A.A. Meijer MA

de voorzitter,

H.H. de Vries

Naar boven