Gemeente Amstelveen - Ter inzage legging ontwerpsaneringsprogramma’s wegverkeerslawaai Wet geluidhinder

 

Zaaknummers: Z-2016-029371 en Z-2016-029362

Op grond van artikel 90 lid 3 van de Wet geluidhinder is het college van de gemeente Amstelveen voornemens om bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een verzoek in te dienen om een ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege het wegverkeer vast te stellen. Dit betreft een aantal bestaande woningen, voornamelijk gelegen aan de Legmeerdijk en Populierenlaan.

In opdracht van de gemeente heeft een akoestisch adviesbureau de geluidbelasting op deze woningen vastgesteld, die wordt veroorzaakt door het verkeer op de omliggende wegen.

 

De ontwerpsaneringsprogramma’s, bestaande uit een aanvraagformulier en een akoestisch rapport, inclusief de woninglijsten, liggen conform afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder ter inzage van 23 november 2021 tot en met 3 januari 2022 op het gemeentehuis van Amstelveen.

Voor inzage in de stukken kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 020-450 4911 of via het e-mailadres: gemeente@amstelveen.nl

 

Gemotiveerde zienswijzen kunnen door een ieder tot en met 31 december 2021 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, t.a.v. de afdeling Stedelijke Ontwikkeling, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen. Degene die schriftelijke zienswijzen indient kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

 

Een ieder die dit wenst wordt gedurende bovengenoemde termijn in de gelegenheid gesteld mondelinge zienswijzen in te dienen en/of van gedachten te wisselen over het ontwerp van het besluit. Voor een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met de heer K. Tsolakidis (tel: 020-540 4325). Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt.

 

Na het verwerken van de eventueel ingediende zienswijzen worden de saneringsprogramma’s naar het ministerie gestuurd, samen met het verzoek om de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op deze woningen vast te stellen.

Het besluit van het ministerie zal daarna ook weer ter inzage worden gelegd.

Amstelveen, 23 november 2021.

De secretaris,

Bert Winthorst

De burgemeester,

Tjapko Poppens

Naar boven