Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Centrumring Asten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

 

 

Gelet op:

 • Artikel 2 van de Wegenverkeerswet waarin de belangen met het oog waarop een verkeersbesluit genomen kan worden, opgenomen zijn;

 • De bepalingen in artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • De bepalingen in artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

 • De bepalingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

 • De Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2020 waarin aan de beleidsmedewerker Verkeer mandaat verstrekt is om namens het college van burgemeester en wethouders verkeersbesluiten te nemen;

 

Overwegende dat:

 • De betrokken weggedeelten gelegen zijn binnen de bebouwde kom van de gemeente Asten en in eigendom zijn van de gemeente Asten;

 • De ‘centrumring’ bestaand uit de wegen Logtenstraat, deel Lindestraat, Frits de Bruinstraat, deel Langstraat, deel Burgemeester Wijnenstraat, Koningsplein, deel Kerkstraat, deel Deken Meijerstraat, deel Julianastraat, deel Emmastraat en de Tuinstraat;

 • In het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan 2016 (GVVP 2016) is opgenomen dat de centrumring moet bestaan uit erftoegsgangswegen type I met een snelheidsregime van 30km/uur en fiets(suggestie)stroken.

 • De centrumring nog niet volledig is ingericht volgens de in het GVVP 2016 gestelde richtlijn;

 • Het herinrichten bijdraagt aan de verkeersveiligheid en herkenbaarheid van de centrumring en de functie daarvan;

 • Alle aangrenzende erftoegangswegen van de centrumring zoal beschreven in het GVVP al onderdeel uitmaken van een 30km zone. Bekrachtigd door verkeerbesluiten van 5 oktober 2005 en 26 oktober 2020;

 • Er voor de wegen Koningplein, deel Burg.Wijnenstraat en Logtenstraat al eerder een maximale snelheid van 30km/uur is ingesteld. Dit middels verkeersbesluiten van 25 november 2020 en 25 maart 2016;

 • De wegen Tuinstraat en Logtenstraat al zijn/worden uitgevoerd met fietsstroken van 1,50m breed;

 • Het voor de uniformiteit wenselijk is om de rest van de centrumring ook te voorzien van fietsstroken a 1,50m breed;

 • Er is overwogen om op het traject

 • De Verkeerswerkgroep Asten is geïnformeerd over de geplande maatregelen uit het GVVP;

 • De commissie Ruimte d.d. 28 april 2021 is geïnformeerd over de beschreven maatregelen;

 • Een meerderheid van de commissieleden positief heeft gereageerd op maatregelen maar wel aangegeven handhaving op snelheid te zien als een essentieel onderdeel voor het slagen van de snelheidsverlaging;

 • Gezien het voorgaande en het gestelde in artikel 21 van het BABW en artikel 2 Wvw 1994 kan worden opgemerkt dat het nemen van de onderhavige verkeersmaatregel strekt tot:

  • Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • Overeenkomstig artikel 24 van het BABW er overleg is geweest met de korpschef van de betrokken regio eenheid van de Politie Oost-Brabant en hij op 28 juni 2021 een positief heeft gegeven met de kanttekening dat de politie door beperkte capaciteit niet in staat is de maatregel te volledig te handhaven en dat men pleit van de inrichting volgens de richtlijnen die de snelheid van 30km/uur zoveel mogelijk afdwingt;

 • Overeenkomstig artikel 26 van de BABW, dit verkeersbesluit bekendgemaakt wordt in de Staatscourant;

 

 

 

Besluit:

 • 1.

  Tot het uitbreiden van de bestaande 30-km zone door op de volgende locaties:

 • a.

  Tuinstraat ter hoogte van rotonde Logtenstraat-Tuinstraat-Floralaan;

 • b.

  Emmastraat ter hoogte van de kruising Emmastraat-Julianastraat;

 • c.

  Burgmeester Wijnenstraat ter hoogte van de kruising Langstraat-Burgmeester Wijnenstraat

de verkeersborden A01-ZB30 en A02-30ZE en 30km-markering aan te brengen als bedoeld in het RVV 1990 en alle overbodig geworden zonebebording en markering te verwijderen zoals op tekening (zie bijlage).

 

 • 2.

  Tot het bekrachtigen van fietsstroken door middel van het aanbrengen van het fietssymbool op de rijbaan en onderbroken een-een strepen zoals bedoeld artikel 1 van het RVV 1990 aan te duiden aan beide zijden van het tracé Julianastraat-Kerkstraat-Koningsplein-Burg.Wijnenstraat-Langstraat-Frits de Bruijnstraat zoals op tekening (zie bijlage).

 

 

 

Bijlage(n):

Inzage:

Het verkeersbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van de dag van bekendmaking, gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Koningsplein 3 te Asten.

Asten, d.d. 16 november 2021

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten

Namens deze, M.J.E. (Maikel) van Bommel

Beleidsmedewerker Verkeer

Note: dit verkeersbesluit was oorspronkelijk gepland te nemen op 30 juni 2021. Maar is blijven hangen in de publicatietool van officielebekendmakingen.nl

 

Bezwaarclausule:

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten, Postbus 290, 5720 AG, Asten. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een volmacht mee.

 

Meer informatie vindt u op: www.asten.nl/contact/bezwaar-maken

Via deze site kunt u uw bezwaarschrift ook digitaal indienen.

 

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

U kunt uw verzoekschrift sturen naar:

de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant

Postbus 90125

5200 MA ’s-Hertogenbosch.

U kunt zelf een verzoekschrift opstellen en dit schriftelijk indienen.

Vermeld hierin:

- uw naam en adres

- wat het spoedeisend belang is

- wat de voorlopige voorziening volgens u moet inhouden.

 

Dateer en onderteken het verzoekschrift. Daarna kunt u het verzoekschrift naar de rechtbank sturen.

Meer informatie kunt u vinden op: www.rechtspraak.nl

Via deze site kunt u uw verzoekschrift ook digitaal indienen.

Naar boven