Gemeente Heerlen - Rectificatie Verordening Bestuurlijke boete handhaving overlast in de openbare ruimte Heerlen 2021

 

 

 

 

Rectificatie op Gemeenteblad 2021, 346718. In deze publicatie is de bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Verordening Bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte Heerlen 2021 abusievelijk niet opgenomen.

 

Verordening bestuurlijke boete handhaving overlast in de openbare ruimte Heerlen 2021

 

De raad van gemeente Heerlen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen;

gelet op artikel 154b van de Gemeentewet;

overwegende dat het wenselijk is om de handhaving van overlastfeiten in de openbare ruimte middels een bestuurlijke boete te kunnen uitvoeren;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Artikel 1: Boetebepaling

 

Overtreding door een natuurlijke persoon of rechtspersoon van het bij of krachtens de volgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Heerlen bepaalde kan worden beboet met een bestuurlijke boete:

2:6, eerste lid, 2:8, eerste lid, 2:9, eerste lid, 2:10, eerste en tweede lid, 2:11, eerste lid, 2:12, eerste lid, 2:14, tweede en derde lid, 2:15, 2:16, 2:17, 2:18, eerste lid en tweede lid, 2:22, 2:24, 2:24a, 2:28, eerste, tweede, derde, vierde en vijfde lid, 2:31, 2:32, 2:34, 2:35, eerste en tweede lid, 2:36, eerste, tweede, zesde en achtste lid, 2:37,eerste lid, 2:39, eerste lid, 2:40, eerste lid, 2:41, eerste lid, 2:42 tweede lid, 2:43, eerste lid, 2:44, eerste en tweede lid, 2:46, 2:47, eerste en tweede lid, 2:48 , 2:49, eerste en tweede lid, 2:50, eerste lid, 2:51, eerste lid, 2:52, tweede, derde en vierde lid, 2:53, eerste lid, 2:53a, eerste lid, 2:54, 2:55, eerste lid, 2:56, eerste lid, 2:71a, eerste en tweede lid, 2:71b, eerste lid, 2:71c, eerste lid, 3:1a (alleen softdrugs of daarop gelijkende waar), 3:11B, 3:22, eerste, tweede en derde lid, 3:39, 3:41, eerste lid, 4:5, eerste lid, 4:6, eerste lid, 4:7, 4:8, 4:10, 4:11, 4:13, derde lid, 4:14, tweede lid, 4:15, eerste lid, 4:16, eerste lid, 4:18, eerste lid, 5:2, eerste lid, 5:3, eerste lid, 5:4, 5:5, eerste lid, 5:6, eerste lid, 5:7, eerste lid, 5:8, eerste lid, 5:8a, eerste lid, 5:9, eerste lid, 5:10, eerste lid, 5:11, eerste en tweede lid, 5:12, eerste lid, 5:14, eerste, vierde en vijfde lid, 5:22, 5:24, eerste lid, 5:25, eerste lid, 5:27, eerste lid, 5:28, 5:29, eerste lid.

Overtreding door een natuurlijke persoon of rechtspersoon van het bij of krachtens de volgende artikelen van de Afvalstoffenverordening bepaalde kan worden beboet met een bestuurlijke boete:

4, eerste lid, 6, 8, eerste lid, 9, 10, eerste en tweede lid, 12, 13, eerste lid, 14, eerste lid, 15, eerste en derde lid, 17, eerste lid, 18.

 

Artikel 2: Hoogte bestuurlijke boete

Bij overtreding door een natuurlijke persoon van een voorschrift als genoemd in artikel 1 van deze verordening, is de hoogte van de bestuurlijke boete gelijk aan het bedrag dat in de bijlage, behorende bij deze verordening, is vermeld bij het betreffende voorschrift.

Bij overtreding door een rechtspersoon wordt het boetebedrag voor een natuurlijk persoon, vanaf 16 jaar, als bedoeld in het eerste lid, vermenigvuldigd met een factor van vijf en zoals verwerkt in de bijlage behorende bij deze verordening.

 

Artikel 3: Inwerkingtreding

De Verordening bestuurlijke boete handhaving overlast in de openbare ruimte Heerlen 2019, vastgesteld 30 januari 2019 en in werking getreden 14 februari 2019, wordt ingetrokken.

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Artikel 4: Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als: Verordening Bestuurlijke boete handhaving overlast in de openbare ruimte Heerlen 2021

 

Aldus besloten tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Heerlen van 29 september 2021.

 

griffier,

drs. T.W. Zwemmer

voorzitter,

drs. R. Wever

 

Toelichting Verordening Bestuurlijke boete Heerlen

 

ALGEMEEN

In artikel 154b van de Gemeentewet is opgenomen dat de raad een zelfstandige bevoegdheid heeft om bij verordening te bepalen dat een bestuurlijke boete kan worden opgelegd voor overtreding van de in de Algemene Plaatselijke Verordening overlastfeiten behoudens specifieke feiten zoals vermeld in het Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte (hierna: Bboor). Deze bevoegdheid geldt eveneens voor in de Bboor omschreven feiten die zijn opgenomen in de Afvalstoffenverordening.

 

Om een bestuurlijke boete door een buitengewoon opsporingsambtenaar te kunnen laten opmaken moeten bij verordening desbetreffende APV-artikelen vastgesteld zijn. Deze artikelen worden in onderhavige Verordening bestuurlijke boete handhaving overlast in de openbare ruimte Heerlen 2021 aangewezen.

 

De mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen, sluit niet uit dat daarnaast of in plaats daarvan, een bestuursrechtelijke herstelsanctie wordt opgelegd, zoals een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Ook een herstelsanctie als de (tijdelijke) intrekking van een vergunning, kan gepaard gaan met het opleggen van een bestuurlijke boete. Voor zover nodig wordt in beleid nader uitgewerkt in welke gevallen naast de herstelsanctie ook een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

 

FEITEN

De mogelijkheden om een bestuurlijke boete voor overlastfeiten in te voeren zijn op een aantal manieren begrensd door de landelijke wetgever. Zo is een klein aantal feiten opgenomen in een zogenaamde negatieve lijst (artikel 2 Bboor). Ten aanzien van de feiten die zijn genoemd in de negatieve lijst, kan de raad niet bepalen dat daarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. Het gaat hierbij om voorschriften waarvan de overtreding gepaard kan gaan met geweld, zoals voorschriften met betrekking tot het hinderlijk gebruik van alcohol of het gebruik van harddrugs. Ook voorschriften met een gevaarzettend karakter (zoals voorschriften met betrekking tot samenscholingen, ongeregeldheden of vechten), of die evident raken aan ernstiger strafbare feiten (zoals voorschriften met betrekking tot de handel in drugs, heling, het meevoeren van rooftassen, steekwapens en inbrekerswerktuig), zijn uitgezonderd van de bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen.

Voor deze feiten is uitsluitend stafrechtelijke handhaving mogelijk. Ook voorschriften met betrekking tot het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie zijn niet in deze verordening opgenomen. De handhaving van deze voorschriften vindt voornamelijk middels herstelsancties (bij overtreding van vergunningvoorschriften), als strafrechtelijk plaats (bij constateringen van mensenhandel).

 

Ook overtreding van de Afvalstoffenverordening valt onder het regime van de bestuurlijke boete. Hiervoor geldt een zogenaamde positieve lijst (artikel 3 Bboor). Alleen voor de feiten die op deze positieve lijst zijn opgenomen kan een bestuurlijke boete worden ingevoerd. Het gaat hierbij om voorschriften die betrekking hebben op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke- en bedrijfsafvalstoffen en om voorschriften met betrekking tot het achterlaten van straatafval en zwerfafval. Vrijwel alle voorschriften uit de Afvalstoffenverordening Heerlen vallen onder deze positieve lijst en zijn opgenomen in deze verordening, zodat bij overtreding daarvan een bestuurlijke boete kan worden opgelegd.

 

HOOGTE BOETE

De verschillende boetecategorieën en de hoogte van de bestuurlijke boete is ten aanzien van een groot aantal overtredingen in (de bijlage bij) het Bboor vastgelegd. Voor zover ten aanzien van een voorschrift de boetecategorie en de hoogte van de boete niet uit het Besluit Bboor volgt, kan de raad de boetehoogte zelf bij verordening vaststellen. Daarbij gelden echter wel de in de Gemeentewet vastgelegde maximale bedragen. De bestuurlijke boete kan voor een natuurlijke persoon (per gedraging) niet hoger zijn dan € 435,- (eerste categorie als bedoeld in artikel 23, vierde lid Wetboek van Strafrecht) en voor rechtspersonen niet hoger zijn dan € 2250,- (artikel 154b, zesde lid Gemeentewet).

 

Vanwege de overzichtelijkheid zijn alle beboetbare feiten en de boetehoogte ten aanzien van natuurlijke personen en rechtspersonen in een afzonderlijke bijlage bij de verordening opgenomen. In deze bijlage zijn opgenomen zowel de feiten waaruit de boetehoogte volgt uit de bijlage bij het Bboor, alsmede de feiten waarvan de boetehoogte is bepaald door de raad.

 

Conform artikel 154b, zevende lid, Gemeentewet zijn de bedragen voor natuurlijke personen tussen de 12 en 16 jaar gehalveerd ten opzichte van natuurlijke personen van 16 jaar en ouder. De boetebedragen voor rechtspersonen zijn met een factor van vijf vermenigvuldigd. De reden hiervoor is dat rechtspersonen door het begaan van een overtreding veelal een groter economisch voordeel behalen bij een overtreding. Dit rechtvaardigt dat aan hen een hogere boete wordt opgelegd.

 

 

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Verordening B estuurlijke boete overlast in de openbare ruimte Heerlen 2021

 

APV

ONDERWERP

NATUURLIJK

PERSOON

(12 tot 16 jaar)

NATUURLIJK

PERSOON

(vanaf 16 jaar)

RECHTS-

PERSOON

BBOOR

2:6 lid 1

Het is verboden gedrukte of geschreven stukken, afbeeldingen dan wel goederen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken op of aan door het college aangewezen wegen of gedeelten daarvan

€ 75,-

€ 150,-

€ 750,-

Ja (A.1)

Art. 2:8 lid 1

Het is verboden ten behoeve van publiek als straatartiest of straatmuzikant op te treden op of aan door de burgemeester aangewezen wegen, gebieden of gedeelten daarvan.

€ 100,-

€ 200,-

€ 1000,-

Ja (A.3)

Art. 2:9 lid 1

Het is verboden op of aan de weg op een voor het publiek toegankelijke plaats, anders dan in een kermisinrichting waarvoor ingevolge deze verordening vergunning is verleend, gelegenheid te geven tot of deel te nemen aan enig spel met of om geld inwisselbare voorwerpen.

€ 100,-

€ 200,-

€ 1000,-

Nee

Art. 2:10 lid 1

Het is verboden zonder voorafgaande vergunning de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

€ 125,-

€ 250,-

€ 1250,-

Ja (A.5)

Art. 2:10 lid 2

Het is verboden op, aan, over of boven de weg een voorwerp of stof waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien het voorwerp of de stof:

door de omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging schade toebrengt aan de weg,

gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan,

een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg, of

het gebruik niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

€ 125,-

€ 250,-

€ 1250,-

Ja (A.4)

Art. 2:11 lid 1

Het is verboden zonder vergunning een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg.

€ 125,-

€ 250,-

€ 1250,-

Nee

Art. 2:12 lid 1

Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen

€ 150,-

€ 300,-

€ 1500,-

Nee

Art. 2:14 lid 2

Het is verboden zich met een winkelwagentje op de weg te bevinden buiten de onmiddellijke omgeving van het bedrijf als bedoeld in het eerste lid of, indien het bedrijf is gelegen in een winkelcentrum, buiten de onmiddellijke omgeving van dat winkelcentrum. Als onmiddellijke omgeving van het bedrijf of winkelcentrum wordt aangemerkt de weg of het weggedeelte, grenzende aan dat bedrijf of dat winkelcomplex en tevens een aan die weg of dat weggedeelte aansluitende parkeerplaats.

€ 50,-

€ 100,-

€ 500,-

Ja (A.6)

Art. 2:14 lid 3

Het is verboden een winkelwagentje dat is gebruikt op de weg, onbeheerd daarop achter te laten anders dan op een daartoe aangewezen plaats.

€ 50,-

€ 100,-

€ 500,-

Nee

Art. 2:15

Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of daaraan op andere wijze hinder of gevaar oplevert.

€ 125,-

€ 250,-

€ 1.250,-

Nee

Art. 2:16

Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een straatkolk, rioolput, brandkraan of enigerlei andere afsluiting, die behoort tot een openbare nutsvoorziening, te openen, onzichtbaar te maken of af te dekken.

€ 50,-

€ 100,-

€ 500,-

Nee

Art. 2:17

Kelderingangen, koekoeken, indiepingen en andere lager dan de aangrenzende weg gelegen betreedbare delen van een bouwwerk mogen geen gevaar voor de veiligheid van de weggebruikers opleveren

€ 50,-

€ 100,-

€ 500,-

Nee

Art. 2:18 lid 1

Het is verboden te roken in bossen, op heide- of veengronden of binnen een afstand van dertig meter daarvan gedurende de door het college aangewezen periode.

€ 75,-

€ 150,-

€ 750,-

Ja (B.2)

Art. 2:18 lid 2

Het is verboden in bossen, op heide- of veengronden of binnen een afstand van honderd meter daarvan, voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen.

€ 150,-

€ 300,-

€ 1.500,-

 

Ja (B.2)

Art. 2:22

Het is verboden:

voor het publiek toegankelijke ijsvlakten te beschadigen, te verontreinigen, te versperren of het verkeer daarop op enige andere wijze te belemmeren of in gevaar te brengen;

 

€50,-

 

 

 

€100,-

 

 

€500,-

Nee

 

bakens of andere voorwerpen ten behoeve van de veiligheid geplaatst op de onder a bedoelde ijsvlakten, te verplaatsen, weg te nemen, te beschadigen of op enige andere wijze het gebruik daarvan te verijdelen of te belemmeren.

€50,-

€100,-

€100,-

 

Art. 2:24

Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren, toe te laten, feitelijk te leiden of daaraan deel te nemen.

€ 200,-

€ 400,-

€ 2.000,-

Nee

Art. 2:24a

Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

€ 125,-

€ 250,-

nvt

Nee

Art. 2:28 lid 1 tot en met 5

Het is de houder van een inrichting als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid onder a, sub 1, verboden deze voor bezoekers geopend te hebben en/of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven:

op zaterdag tot en met maandag tussen 03.00 uur en 07.00 uur;

op dinsdag tot en met vrijdag tussen 02.00 uur en 07.00 uur.

 

Het is de houder van een inrichting als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid onder a, sub 2 en 3, verboden deze voor bezoekers geopend te hebben en/of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven tussen 03.00 uur en 07.00 uur.

Het is, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, de houder van een inrichting als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid onder a, sub 1, die gelegen is binnen het gebied in Heerlen-Centrum dat begrensd wordt door de Putgraaf, Dr. Poelsstraat, Raadhuisplein, Coriovallumstraat, Kruisstraat, Geerstraat, Stationsplein, Stationstraat, Willemstraat, Klompstraat, en Groene Boord tot en met de kruising met de Putgraaf, inclusief de aan de genoemde straten grenzende bebouwing, verboden deze voor bezoekers geopend te hebben en/of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven:

op zaterdag en zondag tussen 04.00 uur en 07.00 uur,

op maandag tussen 03.00 uur en 07.00 uur,

op dinsdag tot en met vrijdag tussen 02.00 uur en 07.00 uur.

Het is, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid onder a, de houder van een inrichting als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid onder a, sub 1, die gelegen is aan de Akerstraat (vanaf nummer 7 richting Pancratiusplein aan beide zijden), het Pancratiusplein, Geleenstraat 1, Bongerd 18 en de Pancratiusstraat toegestaan deze inrichting, met uitzondering van het terras, eveneens voor bezoekers geopend te hebben en / of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven op zaterdag en zondag tussen 03.00 en 07.00 uur.

Het is, in afwijking van het bepaalde in het tweede lid, de houder van een inrichting als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid onder a, sub 2 en 3, die gelegen is binnen het gebied in Heerlen-Centrum dat begrensd wordt door de Putgraaf, Dr. Poelsstraat, Raadhuisplein, Coriovallumstraat, Kruisstraat, Geerstraat, Stationsplein, Stationstraat, Willemstraat, Klompstraat, en Groene Boord tot en met de kruising met de Putgraaf, inclusief de aan de genoemde straten grenzende bebouwing, verboden deze voor bezoekers geopend te hebben en/of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven:

op zaterdag en zondag tussen 04.00 uur en 07.00 uur;

op maandag tot en met vrijdag tussen 03.00 uur en 07.00 uur.

nvt

€ 300,-

€ 1500,-

Ja (A.7)

Art. 2:31

Het is bezoekers van een inrichting verboden gedurende de tijd die deze inrichting krachtens artikel 2:28 of ingevolge een op grond van artikel 2:30 genomen besluit gesloten dient te zijn, zich daarin of aldaar te bevinden.

€ 125,-

€ 250,-

nvt

Ja (A.8)

Art. 2:32

Het is verboden in een horecabedrijf de orde te verstoren.

€ 125,-

€ 250,-

nvt

Nee

Art. 2:34

Het is verboden op het terras alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen, die geen gebruik maken van het terras.

€ 125,-

€ 250,-

€ 1250,-

Nee

Art. 2:35 lid 1 en 2

Het is verboden een krachtens artikel 174a van de PRIVATE HREF="http://www.wetten.nl/Gemeentewet%20artikel%20174a" MACROBUTTON HtmlResAnchor Gemeentewet gesloten woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te betreden.

 

 

Het is verboden een krachtens artikel 13b van de PRIVATE HREF="http://www.wetten.nl/Opiumwet%20artikel%2013b" MACROBUTTON HtmlResAnchor Opiumwet gesloten woning, een voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te betreden.

€ 200,-

€ 400,-

nvt

Nee

Art. 2:36 lid 1

Het is verboden de weg of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf de weg zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.

€ 75,-

€ 150,-

€ 750,-

Ja (A.9)

Art. 2:36 lid 2

Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op de weg of op dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf de weg zichtbaar is:

een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken of te laten aanplakken, of op andere wijze aan

te brengen of te laten aanbrengen;

met teer of een kleur- of verfstof enige afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te laten aanbrengen met een permanent karakter;

een commerciële tekst aan te brengen zonder daartoe voorafgaand door het college van burgemeester en wethouders verstrekte vergunning.

 

€ 75,-

€ 150,-

€ 750,-

Ja (A.10)

Art. 2:36 lid 6

Het is verboden de in het vierde lid bedoelde aanplakborden en de in het vijfde lid bedoelde plaatsen te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.

€ 75,-

€ 150,-

€ 750,-

Ja (A.11)

Art. 2:36 lid 8

De houder van de in het tweede lid bedoelde schriftelijke toestemming is verplicht die aan een opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven.

€ 50,-

€ 100,-

€ 500,-

Ja (A.12)

Art.2:37 lid 1

Het is verboden tussen 22.00 en 6.00 uur op de weg te vervoeren of bij zich te hebben enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur- of verfstof of verfgereedschap.

€ 75,-

€ 150,-

€ 750,-

Ja (A.13)

Art. 2:39 lid 1

Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden zich te bevinden in of op voor het publiek toegankelijke parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken, buiten de daarin gelegen wegen of paden.

€ 25,-

€ 50,-

€ 250,-

Ja (A.36)

Het is verboden met voertuigen die niet voorzien zijn van rubberbanden te rijden over de berm, de glooiing of de zijkant van een weg.

€ 25,-

€ 50,-

€ 250,-

Nee

Art. 2:41 lid 1

Het is verboden:

op of aan de weg te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hekheining of andere afsluiting, verkeersmeubilair en daarvoor niet bestemd straatmeubilair;

€ 50,-

€ 100,-

nvt

Ja (A.14)

 

zich op of aan de weg zodanig op te houden dat aan weggebruikers of aan bewoners van nabij de weg gelegen woningen onnodig overlast of hinder veroorzaakt wordt

 

€ 75,-

€ 150,-

nvt

Ja (A.15)

Art. 2:42 lid 2

Het is verboden op de weg, die deel uitmaakt van een door de burgemeester aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

€ 50,-

€ 100,-

nvt

Ja (A.19 en A.20)

 

Art. 2:43 lid 1

Het is verboden op een openbare plaats drinkgerei van glas of geopende flessen van glas bij zich te hebben of met zich mee te voeren.

€ 50,-

€ 100,-

nvt

Nee

Art. 2:44 lid 1

Het is verboden:

zich zonder redelijk doel in een portiek of poort op te houden;

zonder redelijk doel in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een gebouw te zitten of te liggen.

€ 50,-

€ 100,-

nvt

Ja (A.16)

Art.2:44 lid 2

Het is aan anderen dan bewoners of gebruikers van flatgebouwen, appartementsgebouwen en soortgelijke meergezinshuizen en van gebouwen, die voor publiek toegankelijk zijn, verboden zich zonder redelijk doel te bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van een zodanig gebouw.

€ 50,-

€ 100,-

nvt

Ja (A.17)

Het is verboden zich zonder redelijk doel op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek toegankelijk portaal, telefooncel, wachtlokaal voor een openbaar vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling of een andere soortgelijke, voor het publiek toegankelijke ruimte dan wel deze te verontreinigen dan wel te bezigen voor een ander doel dan waarvoor de desbetreffende ruimte is bestemd.

-> Ophouden / verontreinigen

-> Voor ander doel gebruiken

 

 

 

 

 

 

€ 75,-

€ 50,-

 

 

 

 

 

 

€ 150,-

€ 100,-

nvt

Ja (A.18)

Art. 2:47 lid 1

Het is verboden op of aan de weg een fiets of een bromfiets te plaatsen of te laten staan tegen een raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een gebouw dan wel in de ingang van een portiek, indien:

dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of dat portiek;

daardoor die ingang versperd wordt.

€ 25,-

€ 50,-

€ 250,-

Nee

Art. 2:47 lid 2

Het is verboden een fiets of een bromfiets, indien daardoor overlast veroorzaakt wordt, op of aan de weg te plaatsen of te laten staan:

op een langs enige bebouwing gelegen voetpad- of trottoir gedeelte;

tegen gevels, beelden, monumenten, lantaarnpalen en overige straat- en verkeersmeubilair, afrasteringen, bomen of hekken.

 

€ 25,-

€ 50,-

€ 250,-

Nee

Art. 2:48

Het is verboden op de door het college of de burgemeester aangewezen uren en plaatsen zich met een fiets of bromfiets te bevinden op een door het college of de burgemeester aangewezen terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid gehouden wordt die publiek trekt, mits dit verbod kenbaar is aan de bezoekers van het terrein.

 

€ 25,-

€ 50,-

€ 250,-

Ja (A.21)

Art. 2:49 lid 1 en 2

Het is verboden zich in de nabijheid van een persoon dan wel van een gebouw of woonwagen op te houden met de kennelijke bedoeling deze persoon dan wel een zich in dit gebouw of deze woonwagen bevindende persoon, te bespieden.

Het is verboden door middel van een verrekijker of enig ander optisch instrument een zich in een gebouw of woonwagen bevindende persoon te bespieden.

€ 75,-

€ 150,-

€ 750,-

Nee

Art. 2:50 lid 1

Het is de eigenaar, houder of verzorger van een hond dan wel diegene die een hond onder zijn hoede heeft verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

op een openbare plaats zonder dat die hond zowel in bedwang als aangelijnd is;

op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak, sportcomplex, groenvoorzieningen of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;

op een openbare plaats zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander identificatiemerk, dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen;

 

 

 

 

€ 50,-

 

€ 75,-

 

 

€ 50,-

 

 

 

€ 100,-

 

€ 150,-

 

 

€ 100,-

 

 

 

€ 500,-

 

€ 750,-

 

 

€ 500,-

Ja (A.22)

Art. 2:51 lid 1

Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd.

€ 75,-

€ 150,-

€ 750,-

Ja (A.23)

Art. 2:52 lid 2

De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijngebod is opgelegd, is verplicht de hond kort aangelijnd te houden, met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten hoogste 1,50 meter.

€ 125,-

€ 250,-

€ 1250,-

Ja (A.24)

Art. 2:52 lid 3

De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijn- en muilkorfgebod is opgelegd, is naast de verplichting bedoeld in het tweede lid, verplicht de hond voorzien te houden van een muilkorf die:

vervaardigd is van stevige kunststof, van stevig leer of van beide stoffen;

door middel van een stevige leren riem zodanig rond de hals is aange-bracht dat verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is; en

zodanig is ingericht dat de hond niet kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn.

€ 125,-

€ 250,-

€ 1250,-

Ja (A.24)

Art. 2:52 lid 4

Onverminderd artikel 2:50, eerste lid, aanhef en onder c, dient een hond als bedoeld in het eerste lid voorzien te zijn van een door de bevoegde minister op aanvraag verstrekt uniek identificatienummer door middel van een microchip die met een chipreader afleesbaar is.

 

€ 125,-

€ 250,-

€ 1250,-

Ja (A.24)

Art. 2:53 lid 1

Het is de eigenaar of houder van een dier verboden dit dier te houden op een voor de omgeving hinderlijke of voor de openbare gezondheid schadelijke wijze, dan wel waar deze bij ontsnapping gevaar kan veroorzaken.

€ 75,-

€ 150,-

€ 750,-

Ja (A.25)

Art. 2:53a lid 1

Het is verboden om dieren te voeren of gelegenheid te bieden om dieren te voeren op openbare plaatsen die door het college zijn aangewezen.

€ 75,-

€ 150,-

€ 750,-

Nee

Art. 2:54

De rechthebbende op vee, dat zich bevindt in een aan een weg liggend weiland of terrein dat niet van die weg is afgescheiden door een deugdelijke veekering, is verplicht ervoor te zorgen dat zodanige maatregelen getroffen worden dat dit vee of pluimvee die weg niet kan bereiken.

€ 75,-

€ 150,-

€ 750,-

Ja (A.26)

Art. 2:55 lid 1

De rechthebbende op duiven is verplicht ervoor te zorgen dat die duiven niet kunnen uitvliegen tussen 08.00 uur en 18.00 uur in een door het college te bepalen tijdvak dat ligt tussen 1 maart en 1 juni.

€ 50,-

€ 100,-

€ 500,-

Nee

Art. 2:56 lid 1

Het is verboden bijen te houden:

binnen een afstand van 30 meter van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven;

binnen een afstand van 30 meter van de weg.

€50,-

€100,-

€500,-

Nee

Art. 2:71a lid 1

Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.

€ 125,-

€ 250,-

€ 1250,-

Ja (A.27)

 

Art. 2:71a lid 2

Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.

€ 125,-

€ 250,-

€ 1250,-

Ja (A.28)

 

Art. 2:71b lid 1

Carbidschieten is zowel binnen als buiten de bebouwde kom verboden.

€ 125,-

€ 250,-

€ 1250,-

Nee

Art. 2:71c lid 1

Het is verboden op een openbare plaats carbid of soortgelijke stoffen (of voorwerpen) als bedoeld in artikel 2:71 te vervoeren of bij zich te hebben, waarvan gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder deze worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze zullen worden gebruikt in strijd met het bepaalde in artikel 2:71b.

€ 125,-

€ 250,-

€ 1250,-

Nee

Art. 3:1A lid 1 en 2

Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw, voor zover die weg of plaats dan wel dat gebouw deel uitmaakt van een door de burgemeester aangewezen gebied, middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.

Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben, als dit gepaard gaat met overlast of andere gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- en leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken.

€50,-

Let op, alleen voor de softdrugs, of daarop gelijkende waar, mag een bestuurlijke boete worden opgelegd.

€ 100,-

Let op, alleen voor de softdrugs, op daarop gelijkende waar, mag een bestuurlijke boete worden opgelegd.

nvt

Ja (A.40)

Art. 3:11B

Het is verboden een horecalokaliteit voor het publiek geopend te houden indien in de inrichting niet aanwezig is:

een leidinggevende die vermeld staat op de vergunning hetzij op het aanhangsel bij de vergunning, bedoeld in 3:11, tweede lid, met betrekking tot die inrichting of een andere vergunning van dezelfde vergunninghouder of;

een persoon wiens bijschrijving op grond van artikel 3:11A, eerste lid is gevraagd, mits de ontvangst van die aanvraag is bevestigd, zolang nog niet op die aanvraag is beslist.

nvt

€ 100,-

€ 500,-

Nee

Het is verboden op of aan een weg of een gedeelte van een weg door houding, woord, gebaar of op andere wijze, handelingen te verrichten waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze worden verricht om zich ter prostitutie aan te bieden.

€ 125,-

€ 250,-

€ 1250,-

Ja (A.41a)

Art. 3:22 lid 2

Het is verboden op of aan een weg of een gedeelte van een weg door houding, woord, gebaar of op andere wijze, handelingen te verrichten waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze worden verricht om een ander tot prostitutie aan te lokken of daartoe uit te nodigen.

€ 125,-

€ 250,-

€ 1250,-

Ja (A.41)

Art. 3:22 lid 3

Het is verboden personen, van wie redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij zich ter prostitutie aanbieden in de zin van het eerste lid en personen die tot prostitutie uitnodigen of aanlokken in de zin van het tweede lid, daarbij te ondersteunen.

€ 125,-

€ 250,-

€ 1250,-

Nee

Art. 3:39

Het is aan personen van wie redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij zich op dat moment ter prostitutie aanbieden verboden zich binnenshuis bevindende, door handelingen, houding, woord, gebaar, kledij of op enige andere wijze de aandacht te trekken van iemand die zich op of aan de weg bevindt.

€ 125,-

€ 250,-

 

 

€ 500,-

Ja (A.41a)

 

Art. 3:41 lid 1

Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen van erotisch pornografische aard openlijk ten toon te stellen, aan te bieden of aan te brengen:

indien het bevoegd bestuursorgaan aan de rechthebbende heeft bekendgemaakt dat de wijze van tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen daarvan, de openbare orde of de woon- en leefomgeving op ontoelaatbare wijze aantast;

anders dan overeenkomstig de door het bevoegd bestuursorgaan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving gestelde regels

 

€ 125,-

€ 250,-

€ 1250,-

Nee

Art. 4:5 lid 1

Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

€ 75,-

€ 150,-

nvt

Ja (B.1)

Art. 4:6 lid 1

Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer in de open lucht een geluidsapparaat, een (recreatie)toestel of een (bouw)machine in werking te hebben op en zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving (geluid)hinder wordt veroorzaakt.

€ 75,-

€ 150,-

nvt

Ja (B.1)

Art. 4:7

Degene die buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer de zorg heeft over een dier, moet voorkomen dat dit voor de omwonenden of overigens voor de omgeving geluidhinder veroorzaakt.

€ 75,-

€ 150,-

€ 750,-

Nee

Art. 4:8

Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer zich met een motorvoertuig of een bromfiets zodanig te gedragen, dat daardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving (geluid)hinder ontstaat.

€ 75,-

€ 150,-

€ 750,-

Nee

Art. 4:10

Het is verboden binnen de bebouwde kom op of aan de weg zijn natuurlijke behoefte te doen buiten een daarvoor bestemde inrichting of plaats.

€ 75,-

€ 150,-

nvt

Ja (A.29)

Art. 4:11

Sloten en andere wateren en niet-openbare riolen en putten buiten gebouwen mogen zich niet bevinden in een toestand die gevaar oplevert voor de veiligheid, nadeel voor de gezondheid of hinder voor de gebruikers van de gebouwen of voor anderen.

€ 50,-

€ 100,-

€ 500,-

Nee

Art. 4:13 lid 3

Het is verboden op een door het college krachtens het eerste lid aangewezen plaats een door hem aangeduid voorwerp of stof:

a. op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben; dan

b. op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door het college gestelde regels.

€ 75,-

€ 150,-

€ 750,-

Nee

Art. 4:14 lid 2

Onverminderd het bepaalde in het PRIVATE HREF="http://www.wetten.nl/besluit%20gebruik%20meststoffen" MACROBUTTON HtmlResAnchor Besluit gebruik meststoffen is het verboden op gronden dierlijke meststoffen uit te rijden, op te brengen, te doen uitrijden of te doen opbrengen op zaterdag, zondag en op algemeen erkende feest- en gedenkdagen

€ 50,-

€ 100,-

€ 500,-

Nee

Art. 4:15 lid 1

Het is verboden op of aan een roerende of onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook indien daardoor:

niet wordt voldaan aan de redelijke eisen van welstand;

het verkeer in gevaar wordt gebracht;

hinder ontstaat voor de omgeving.

€ 75,-

€ 150,-

€ 750,-

Nee

Art. 4:16 lid 1

Het is de rechthebbende op enig terrein verboden, zonder vergunning van het college, op een op dit terrein gelegen plaats, welke vanaf de weg of een voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar is, een verkoopautomaat te plaatsen of te hebben.

€ 75,-

€ 150,-

€ 750,-

Ja (A.45)

Art. 4:18 lid 1

Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan, de beheersverordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit is bestemd of mede bestemd, of waarvoor bij een omgevingsvergunning van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken.

€ 75,-

€ 150,-

€ 750,-

Ja (A.30)

Art. 5:2 lid 1

Het is degene die er zijn bedrijf, nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te stallen, te herstellen, te slopen, te verhuren of te verhandelen, verboden:

drie of meer voertuigen die hem toebehoren of zijn toevertrouwd, op de weg te parkeren binnen een cirkel met een straal van 25 meter met als middelpunt een dezer voertuigen

de weg als werkplaats voor voertuigen gebruiken.

nvt

€ 150,-

 

 

 

€ 750,-

Nee

Art. 5:3 lid 1

Het is verboden op door het college aangewezen wegen of weggedeelten een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

nvt

€ 150,-

€ 750,-

Ja (A.45)

Het is verboden een voertuig waarmede als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren.

nvt

€ 200,-

€ 1000,-

Nee

 

Art. 5:5 lid 1

Het is verboden op of aan de weg te parkeren:

een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.

een motorvoertuig te plaatsen of te hebben met de kennelijke bedoeling er als houder afstand van te doen.

nvt

€ 400,-

€ 2000,-

Ja (A.46)

 

Art. 5:6 lid 1

Het is verboden een woonwagen, kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd:

langer dan op vijf achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te hebben;

op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 

nvt

€ 100,-

€ 500,-

Nee

Art. 5:7 lid 1

Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

 

 

nvt

€ 200,-

€ 1000,-

Nee

Art. 5:8 lid 1

 

Het is verboden een voertuig en/of aanhangwagen met een lengte van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, met inbegrip van de lading, op de weg te parkeren.

nvt

€ 100,-

€ 500,-

Nee

Art. 5:8A lid 1

Het is verboden een voertuig en/of aanhangwagen met een lengte van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, met inbegrip van de lading, op de weg te parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hen anderszins hinder of overlast wordt aangedaan.

nvt

€ 100,-

€ 500,-

Nee

Art. 5:9 lid 1

Het is verboden een voertuig met stankverspreidende stoffen daar te parkeren waar bewoners of gebruikers van nabijgelegen gebouwen of terreinen daarvan hinder of overlast kunnen ondervinden.

nvt

€ 100,-

€ 500,-

Nee

Art. 5:10 lid 1

Het is verboden een voertuig, fiets of bromfiets te rijden door dan wel deze te doen of te laten staan in een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook.

 

-> Motorvoertuig met meer dan twee wielen

-> Motorvoertuig op twee wielen

-> Bromfiets en snorfiets

-> Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor

 

 

 

 

 

€ 75,-

€ 75,-

€ 50,-

€ 30,-

 

 

 

 

€ 150,-

€ 150,-

€ 100,-

€ 60,-

 

 

 

 

€ 750,-

€ 750,-

€ 500,-

€ 300,-

Ja (A.37)

Art. 5:11 lid 1

Het is in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid verboden om op door het college aangewezen plaatsen:

fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan;

fietsen of bromfietsen langer dan een door het college te bepalen periode onafgebroken binnen de voor het plaatsen van fietsen of bromfietsen bestemde ruimten of plaatsen te stallen.

 

 

 

 

€ 30,-

 

€ 30,-

 

 

 

 

€ 60,-

 

€ 60,-

 

 

 

 

€ 300,-

 

€ 300,-

Nee

Art. 5:11 lid 2

Het is verboden fietsen of bromfietsen die rij-technisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren, op de weg te laten staan.

 

€ 30,-

€ 60,-

€ 300,-

Nee

Art. 5:12 lid 1

Het is verboden een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden, indien:

degene die het voornemen heeft de openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden, daarvan niet minimaal zes weken van tevoren een melding heeft gedaan aan het college, of

het college de openbare inzameling van geld of goederen te houden of het daartoe aanbieden van een intekenlijst met inachtneming van het bepaalde in het vijfde lid tijdig heeft verboden.

€ 75,-

€ 150,-

€ 750,-

Ja (A.42)

1.Het is verboden te venten op door het college aangewezen openbare plaatsen.

4. Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid in gevaar komt.

5. Het is verboden te venten:

a. op zondag;

b. op maandag tot en met zaterdag voor 08.00 uur of na 20.00 uur.

€ 75,-

€ 150,-

€ 750,-

Ja (A.43 + A.44)

Art. 5:22

Het is verboden een voor het redden van drenkelingen bestemd en daartoe bij het water aangebracht voorwerp te gebruiken voor een ander doel, dan wel voor dadelijk gebruik ongeschikt te maken.

€ 75,-

€ 150,-

€ 750,-

Nee

Art.5:24 lid 1

Het is verboden binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig, een bromfiets, een fiets of een paard.

 

-> Motorvoertuig met meer dan twee wielen

-> Motorvoertuig op twee wielen

-> Bromfiets en snorfiets

-> Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor

-> Te paard

 

 

 

 

€ 75,-

€ 75,-

€ 50,-

€ 30,-

€ 30,-

 

 

 

 

€ 150,-

€ 150,-

€ 100,-

€ 60,-

€ 60,-

 

 

 

 

€ 750,-

€ 750,-

€ 500,-

€ 300,-

€ 300,-

Ja (A.35)

Art. 5:25 lid 1

Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

 

€ 150,-

€ 300,-

€ 1500,-

Ja (B.3)

 

Art. 5:27 lid 1

Incidentele asverstrooiing is verboden op:

a. verharde delen van de weg;

b. gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen.

€ 50,-

€ 100,-

€ 500,-

Nee

Art.5:28

Incidentele asverstrooiing is verboden indien daardoor hinder of overlast wordt veroorzaakt voor derden.

€ 50,-

€ 100,-

€ 500,-

Nee

Art. 5:29 lid 1

Het is verboden op of aan de weg:

a. tussen zonsondergang en zonsopgang te liggen of te slapen;

b. tussen zonsopgang en zonsondergang te liggen of te slapen, nadat een ambtenaar van politie, of een door/namens het college aangewezen toezichthouder in het belang van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid is aangezegd dat dit moet worden beëindigd;

€ 75,-

€ 150,-

nvt

Ja (A.31)

AFVALSTOFFENVERORDENING

ONDERWERP

NATUURLIJK PERSOON

(12 tot 16 jaar)

NATUURLIJK PERSOON

(vanaf 16 jaar)

RECHTS-

PERSOON

BBOOR

Art. 4 lid 1

Het is anderen dan de inzameldienst verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen, tenzij de inzamelaar:

daartoe is aangewezen door burgemeester en wethouders;

bij nadere regels van burgemeester en wethouders van het verbod is vrijgesteld; of

verplicht is tot inname, bedoeld in artikel 9.5.2, derde lid, aanhef en onderdeel b, of vierde lid, van de Wet milieubeheer.

€ 75,-

€ 150,-

€ 750,-

Ja (C.1)

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen:

ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de inzameldienst of een inzamelaar als bedoeld in artikel 4, eerste lid;

over te dragen aan een ander dan een inzamelaar als bedoeld in artikel 4, eerste lid; of

achter te laten op een andere plaats dan de inzamelplaats, bedoeld in artikel 5.

€ 50,-

€ 100,-

€ 500,-

Ja (C.2)

Art. 8 lid 1

Het is verboden de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen, bedoeld in artikel 7, anders dan afzonderlijk:

a. ter inzameling aan te bieden;

b. achter te laten op een inzamelplaats, bedoeld in artikel 5.

€ 50,-

€ 100,-

€ 500,-

Ja (C.2)

Art. 9

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan op de door burgemeester en wethouders daartoe bepaalde dag en tijden. Deze kunnen voor verschillende bestanddelen verschillend worden vastgesteld.

€ 50,-

€ 100,-

€ 500,-

Ja (C.2)

Art. 10 lid 1

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan in overeenstemming met de door burgemeester en wethouder te stellen regels over het gebruik van:

inzamelmiddelen voor het aanbieden ter inzameling bij een perceel;

inzamelvoorzieningen voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel.

€ 50,-

€ 100,-

€ 500,-

Ja (C.2)

Art. 10 lid 2

Het is verboden om een inzamelmiddel na afloop van de tijden, bedoeld in artikel 9, buiten een perceel te laten staan.

 

€ 50,-

€ 100,-

€ 500,-

Ja (C.2)

Art. 12

Het is verboden anders dan in overeenstemming met artikel 11 bedrijfsafvalstoffen ter inzameling door de inzameldienst aan te bieden, aan de inzameldienst over te dragen of bij de inzamelplaats, bedoeld in artikel 5, achter te laten.

€ 50,-

€ 100,-

€ 500,-

Ja (C.3)

Art. 13 lid 1

Het is verboden bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan in overeenstemming met de door burgemeester en wethouders te stellen regels over de dagen, tijden, wijzen en plaatsen van inzameling van de krachtens artikel 11 aangewezen bedrijfsafvalstoffen.

€ 50,-

€ 100,-

€ 500,-

Ja (C.3)

Het is verboden zonder ontheffing van burgemeester en wethouders, buiten een inrichting, hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu te veroorzaken, door een afvalstof, een stof of een voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins daar te plaatsen.

€ 200,-

€ 400,-

€ 2000,-

Ja (C.4)

Art. 15 lid 1

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen van beperkte omvang en gewicht die zijn ontstaan buiten een perceel, achter te laten in de openbare ruimte, anders dan in daartoe bestemde afvalbakken of andere middelen ter inzameling van deze afvalstoffen.

€ 75,-

€ 150,-

€ 750,-

Ja (C.5)

Art. 15 lid 3

Het is verboden ter inzameling gereedstaande afvalstoffen of inzamelmiddelen te doorzoeken of te verspreiden, te stoten, te schoppen, omver te werpen of door deze anderszins te behandelen.

€ 75,-

€ 150,-

€ 750,-

Ja (C.6)

Art. 17 lid 1

Het is verboden een weg, bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994, te verontreinigen of het milieu nadelig te beïnvloeden door afvalstoffen, stoffen of voorwerpen te laden, te lossen of te vervoeren of andere werkzaamheden te verrichten.

€ 75,-

€ 150,-

€ 750,-

Ja (C.7)

 

Art. 18

Het is verboden afvalstoffen op een voor het publiek waarneembare plaats in de open lucht en buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te hebben, anders dan door het in overeenstemming met paragraaf 2 van deze verordening aanbieden of overdragen van huishoudelijke afvalstoffen.

€ 125,-

€ 250,-

€ 1250,-

Ja (C.8)

 

 

 

 

Naar boven