Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 346945verkeersbesluit of -mededelingGemeente Sittard-Geleen - definitief verkeersbesluit - instellen parkeerverbod - Allee, Limbricht

Registratienummer 2021 / 2806430

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:

1. Besluiten:

Voor het instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de Allee in Limbricht in aansluiting op het reeds aanwezig parkeerverbod tussen Platz en Allee de onderstaande verkeersmaatregel te nemen:

  • 1.

    Plaatsen van borden E1 (parkeerverbod) aan weerszijden van de Allee in Limbricht conform de bij het besluit behorende tekening.

Wanneer u dit besluit digitaal raadpleegt, treft u de bijlage aan door op de linkerkant van deze pagina onder het kopje ‘Externe bijlagen’ op de blauw gekleurde tekst te klikken.

2. Overwegingen

De Allee in Limbricht wordt intensief gebruikt door (recreatief) fietsverkeer. Met het oog op de doorstroming van het verkeer en de veiligheid van de fietser is het ongewenst dat geheel dan wel deels op de rijbaan van de Allee geparkeerd wordt. Parkeren is enkel gewenst op de aangegeven parkeervoorzieningen. Gelet op het bovenstaande zijn wordt een parkeerverbod ingesteld aan weerszijden van de Allee. Dit in aansluiting op het reeds aanwezige gedeeltelijke parkeerverbod tussen Platz en het parkeerterrein van het kasteel.

3. Wettelijke grondslag

Verkeersbesluiten worden genomen op basis van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 15, lid 1 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer artikel 12.

Uit het oogpunt van de verkeersveiligheid, de bescherming van weggebruikers en passagiers, de waarborging van de bereikbaarheid, de doorstroming en de bruikbaarheid van de weg, alsmede de voorkoming van door het verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder wordt het noodzakelijk geacht de verkeersmaatregelen te nemen. Van toepassing zijn hier artikel 2, lid 1, sub a tot en met c en artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994.

De Allee is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en ligt gedeeltelijk binnen de bebouwde kom en gedeeltelijk buiten de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

4. Advies

De Ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 15-06-2021 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregel.

Van donderdag 05-08-2021 tot en met woensdag 18-08-2021 heeft het voornemenbesluit ter inzage gelegen. Hierop is geen reactie binnen gekomen.

5. Ondertekening

Sittard-Geleen, 02-09-2021

Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Manager Team Inrichting & Planning Openbare Ruimte

Ing. I.G.H. Kengen – Moonen

6. Publicatie, inzage en bezwaar

Na besluitvorming wordt dit verkeersbesluit gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad. Er wordt een mail verzonden aan de abonnees van overheid.nl met bericht van publicatie en koppeling naar het elektronisch gemeenteblad.

Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien van donderdag 7-10-2021 tot en met woensdag 17-11-2021. Bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en donderdag tot 20.00 uur.

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u gedurende de termijn van zes weken dat het besluit ter inzage ligt een bezwaarschrift indienen. Dat kan op verschillende manieren:

Elektronisch (met DigiD)

Op www.sittard-geleen.nl (trefwoord bezwaar / bezwaarschrift) staat hoe u dit doet.

Tip: zorg dat u de documenten die u eventueel wilt toevoegen aan uw bezwaarschrift digitaal beschikbaar heeft (pdf, Word of Excel).

Een bezwaarschrift, gestuurd via e-mail, sms, Twitter e.d. kunnen wij niet in behandeling nemen.

Schriftelijk

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen

Postbus 18

6130 AA Sittard

In uw bezwaarschrift vermeldt u:

  • uw naam en adres;

  • de datum;

  • de beslissing waartegen u bezwaar maakt;

  • de reden(en) van uw bezwaar;

  • uw handtekening.

Zet op de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaarschrift’.

Fax

U kunt uw bezwaarschrift faxen naar nummer 046-400 00 39.

Let er wel op dat het begin van de fax vóór twaalf uur ’s avonds op de laatste dag van de termijn binnen moet zijn.

Persoonlijk

U kunt uw bezwaarschrift persoonlijk afgeven bij de Stadswinkel, Markt 1, Geleen.

U krijgt hierbij een officieel ontvangstbewijs.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wat u kunt doen als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat hoe u bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen tegen een gemeentelijke beslissing. Deze brochure kunt downloaden via rijksoverheid.nl > documenten > brochures, afhalen bij de infobalie van het gemeentehuis of telefonisch aanvragen via 1400 (lokaal tarief).

Het besluit zal op zijn vroegst zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, worden uitgevoerd.

Een bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan –nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg (bestuursrecht): Postbus 950; 6040 AZ ROERMOND, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.