Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest houdende regels omtrent de subsidiëring van burgerinitiatieven (Subsidieregeling Burgerinitiatieven Soest)

 

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op 10 november 2020 de Subsidieregeling Burgerinitiatieven Soest hebben vastgesteld.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie van deze bekendmaking.

Op dat moment wordt de Subsidieregeling Burgerinitiatieven Soest, vastgesteld op 11 februari 2020 door ons college, ingetrokken.

 

Heeft u een mooi initiatief voor Soest of Soesterberg, maar niet genoeg financiële middelen? Met ingang van 1 januari 2018 kunt u ondersteuning krijgen vanuit het budget burgerinitiatieven.

In de subsidieregeling die nu is vastgesteld staat hoe u de subsidie kunt aanvragen, welke criteria de gemeente gebruikt om te beoordelen of u subsidie krijgt en wat het maximale subsidiebedrag is.

Voor ieder initiatief, met uitzondering van straatfeesten en buurtbarbecues, kan een subsidiebedrag van maximaal 2500 Euro worden verleend.

Voor straatfeesten en buurtbarbecues wordt een subsidie van maximaal 100 Euro verleend.

Voor deze subsidie kan een subsidieplafond zijn vastgesteld, dat wil zeggen: een jaarlijks totaalbedrag dat aan deze subsidie wordt uitgegeven.

Subsidieplafonds worden via een aparte publicatie bekendgemaakt.

 

Dit besluit ligt ter inzage in het gemeentehuis van Soest.

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest.

 • Draagvlak: steun van mensen voor de uitvoering van een initiatief.

 • Inzet: bijdrage van initiatiefnemers en/of deelnemers bij de uitvoering in geldelijke middelen, in natura of in capaciteit.

 • Sociale cohesie: mate waarin burgers in de maatschappij verbondenheid ervaren en zich medeverantwoordelijk voelen voor het algemeen welzijn. Staat tegenover 'ieder voor zich'.

 • Collectief belang: streven naar gezamenlijke doelstellingen, niet gerelateerd aan een enkele groep of een individu.

 • Soest: waar in deze regeling Soest wordt geschreven wordt ook Soesterberg bedoeld.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van

subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor initiatieven waarbij mensen zich vrijwillig inzetten voor elkaar en voor hun leefomgeving, in de straat, buurt, wijk of dorp.

 • 2.

  De activiteiten dienen een bijdrage te leveren aan de samenwerking tussen inwoners en de sociale cohesie van Soest.

 • 3.

  De activiteiten van het initiatief richten zich op een doelgroep die ruimer is dan alleen de initiatiefnemers; het gaat om een collectief belang.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan inwoners van Soest of organisaties die zijngevestigd in Soest.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

 • 2.

  De kosten van personeel of vrijwilligersvergoedingen komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Een subsidie bedraagt maximaal € 2.500.

 • 2.

  Straatfeesten of buurtbarbecues ontvangen standaard en maximaal een subsidie van € 100.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8. Aanvraag

 • 1.

  Een initiatiefaanvraag wordt bij het college schriftelijk, digitaal of via het E-formulier (website gemeente Soest) ingediend. Voor hulp en advies bij het indienen kan de initiatiefnemer terecht bij de gemeente.

 • 2.

  De aanvraag is voorzien van de gegevens van de initiatiefnemer te weten, naam en voorletters, postadres, burgerservicenummer en zo mogelijk het emailadres.

 • 3.

  Bij aanvragen voor straatfeesten of buurtbarbecues worden de betrokken straatnamen en de datum van het evenement beschreven.

 • 4.

  Bij de aanvraag (behalve de aanvragen voor straatfeesten of buurtbarbecues) legt de initiatiefnemer in ieder geval de volgende gegevens over:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   de doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;

  • c.

   een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

Artikel 9. Aanvullende eisen aan de aanvraag

 • 1.

  De initiatiefnemer is verplicht om met een document aan te tonen dat er voor het initiatief draagvlak is in de straat, wijk of dorp. Hoe groter de ondersteuning is die wordt gevraagd, des te zwaarder de eis voor het aantonen van het draagvlak.

 • 2.

  Voor het initiatief is eigen inzet, in de vorm van geld, natura of eigen capaciteit verplicht. De eigen inzet moet zich in redelijke mate verhouden tot de gevraagde ondersteuning.

Artikel 10. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening Soest 2017

subsidieverlening worden geweigerd:

 • als de te subsidiëren activiteiten niet of niet in overwegende mate gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen of als ze onvoldoende ten goede komen aan de gemeente of haar ingezetenen. In dit licht zijn ook activiteiten voor 'goede doelen' met een bovengemeentelijk karakter niet subsidiabel;

 • als niet is aangetoond dat de subsidie noodzakelijk is voor het verrichten van de activiteiten waarvoor deze wordt gevraagd;

 • voor zover activiteiten gericht zijn op het uitdragen van levensbeschouwelijke of politieke overtuigingen;

 • voor zover bepaalde groepen van deelname aan de activiteiten worden uitgesloten en daarmee naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet een nuttig doel wordt gediend, zodat sprake is van ontoelaatbare discriminatie;

Artikel 11. Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht de in het kader van de uitvoering van de activiteiten gevoerde administratie (incl. inkomsten, rekeningen en/of kassabonnen van aanschaf of huur) te bewaren. Voor de subsidieontvanger geldt deze verplichting tot twee jaar na de datum van beëindiging van de met subsidie ondersteunde activiteit.

 • 2.

  Indien zich in de situatie waarop deze subsidierelatie betrekking een zodanige wijziging voordoet, dat dit tot wijziging van de subsidieverlening zou kunnen leiden dient de subsidieontvanger de gemeente tussentijds op de hoogte te brengen (in lijn met artikelen 4.37 en 4:48 Algemene Wet Bestuursrecht). Het gaat bijvoorbeeld om het niet of niet geheel kunnen uitvoeren van de gesubsidieerde activiteiten.

Artikel 12. Verantwoording

 • 1.

  Overeenkomstig artikel 13 van de Algemene Subsidieverordening Soest 2017 is de initiatiefnemer niet verplicht om de gesubsidieerde activiteit standaard schriftelijk of mondeling te verantwoorden.

 • 2.

  De gemeente kan met een steekproef de administratie en uitvoering van de activiteiten controleren. De subsidieontvanger is verplicht om in dit kader aanvullende gegevens te leveren als de gemeente hierom verzoekt (in lijn met artikel 4.37 Algemene Wet Bestuursrecht).

Artikel 13. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van één of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of - ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen. Toepassing van deze bepaling wordt gemotiveerd in een openbaar collegebesluit.

Artikel 14. Slotbepalingen

 • 1.

  De Subsidieregeling Burgerinitiatieven Soest, vastgesteld op 11 februari 2020, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Op subsidies die zijn verleend voor inwerkingtreding van deze regeling blijft de Subsidieregeling Burgerinitiatieven Soest van 11 februari 2020 van toepassing.

 • 3.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking daarvan.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Burgerinitiatieven Soest.

Soest, 10 november 2020

Burgemeester en wethouders van Soest,

de secretaris,

Koen van Veen

de burgemeester,

Rob Metz

Naar boven