Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop houdende regels omtrent een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten (Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente Nieuwkoop)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop,

 

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK);

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen;

besluit :

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 

 • a.

  wet : Participatiewet;

 • b.

  college : college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop;

 • c.

  inkomensterugval : een onvoorzienbare, onvermijdelijke en substantiële terugval in het inkomen als gevolg van de coronacrisis;

Artikel 2 Doelgroep TONK

 • 1.

  Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager:

  • die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in zijn of haar inkomen;

  • die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kan voldoen, en

  • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

 • 2.

  Niet tot de doelgroep horen belanghebbenden die op grond van artikel 13 van de Participatiewet zijn uitgesloten van het recht op bijstand

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

 • 1.

  Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan de aanvrager die te maken heeft met een inkomensterugval, waardoor de betaling van noodzakelijke kosten als bedoeld in artikel 4, niet mogelijk is uit het inkomen zoals bedoeld in artikel 9 en de beschikbare geldmiddelen zoals bedoeld in artikel 10.

 • 2.

  Wanneer 50% of meer van het inkomen wordt besteed aan woonkosten zoals omschreven in artikel 4 van deze beleidsregels.

 • 3.

  Er kan volstaan worden met een verklaring van de aanvrager dat de terugval in inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19)

 • 4.

  Het college verstrekt geen tegemoetkoming indien de aanvrager woonkostentoeslag ontvangt.

 • 5.

  De Nadere regels Sociaal Domein 2021 zijn voor het deel met betrekking tot de bijzondere bijstand gemeente Alphen aan den Rijn niet van toepassing op de aanvragen TONK.

Artikel 4 Noodzakelijke kosten

De tegemoetkoming TONK heeft betrekking op de volgende voor de aanvrager noodzakelijke algemene kosten van bestaan:

 

 • a.

  kosten van huur (incl. servicekosten);

 • b.

  kosten van de hypotheekrente voor de woning;

 • c.

  voor het bepalen van de maximale door de belanghebbende op te brengen huur of hypotheekrente wordt aangesloten bij de huurtoelslagwet. Uitsluitend de kosten die boven het bedrag van de maximale subsidiabele huur (grens 2021) minus max huurtoeslag uitkomen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming.

 • d.

  kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning worden tot € 75 meegerekend als woonlast.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via de website van de gemeente. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 2.

  Aanvrager overlegt bij de aanvraag:

  • a.

   de bewijzen van het inkomen van de maand voorafgaand aan de aanvraagdatum;

  • b.

   de bewijzen van de beschikbare geldmiddelen van de maand voorafgaand aan de aanvraagdatum;

  • c.

   de bewijzen van de noodzakelijke kosten van de maand voorafgaand aan de aanvraagdatum;

 • 3.

  Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 oktober 2021.

Artikel 6 Terugwerkende kracht

Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021.

Artikel 7 Duur

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari tot 1 oktober 2021.

Artikel 8 Maximale hoogte tegemoetkoming

De maximale tegemoetkoming op basis van deze beleidsregel bedraagt € 750 per maand per huishouden.

Artikel 9 Inkomen

Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

 

 • a.

  inkomen uit arbeid;

 • b.

  inkomen uit een uitkering;

 • c.

  inkomen uit verhuur; en

 • d.

  inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

Artikel 10 Beschikbare geldmiddelen

 • 1.

  Beschikbare geldmiddelen zijn geldmiddelen waarover de aanvrager beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

 • 2.

  Het betreft de beschikbare geldmiddelen van de aanvrager en de partner van de aanvrager.

 • 3.

  Onder beschikbare geldmiddelen wordt verstaan:

  • a.

   contant geld;

  • b.

   geld op betaal- en spaarrekeningen;

  • c.

   cryptovaluta (zoals bitcoins);

  • d.

   de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

  • e.

   middelen boven de vermogensgrens genoemd in art. 34 lid 2 b Participatie wet indien de aanvrager werknemer is.

  • f.

   middelen boven de in artikel 3 lid 1 sub b Bbz 2004 genoemde vermogensgrens van € 47.041,00 indien de aanvragen zelfstandig ondernemer is zoals omschreven in artikel 2 lid 1 van de AMvB TOZO.

Artikel 11 Afzien opleggen verhuisverplichting

Het college legt aan de aanvrager die op basis van deze beleidsregel in aanmerking komt voor de tegemoetkoming TONK, geen verhuisverplichting op.

Artikel 12 Drempelbedrag

Geen tegemoetkoming TONK wordt verstrekt voor zover de kosten waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd, een bedrag van € 69 per zes maanden niet te boven gaan.

Artikel 13 Uitbetaling

Een tegemoetkoming TONK wordt eenmalig als één bedrag uitbetaald.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 15 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  De beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2.

  De beleidsregels vervallen op 1 november 2021.

Artikel 16 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente Nieuwkoop.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 9 maart 2021

de secretaris,

mr. G.G.G. Slooters

de burgemeester,

R.J. van Duijn

Naar boven