Gemeenteblad van Schouwen-Duiveland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Schouwen-DuivelandGemeenteblad 2021, 22331VerordeningenVerordening tot 6e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Schouwen-Duiveland 2015

 

De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland;

 

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2020 en nummer 351626;

 

Overwegende dat ter uitvoering van nieuwe wetgeving, door nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak en op verzoek van de politie het wenselijk is enige artikelen van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2015, vastgesteld in zijn vergadering van 26 november 2015, te wijzigen;

 

gelet op artikel 149 Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen:

 

de Verordening tot 6e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2015:

 

 

Artikel I Wijziging Verordening

De Algemene plaatselijke verordening Schouwen-Duiveland 2015 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • A.

  De aanhef van de Algemene plaatselijke verordening Schouwen-Duiveland 2015 komt te luiden:

“gelet op de artikelen 149, 149a, 151a, 151b, 151c, 154 en 154a van de Gemeentewet, de artikelen 3 en 4 van de Wet openbare manifestaties, de artikelen 4, 25a, 25b, 25c en 25d van de Drank- en Horecawet, artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de artikelen 2.18, eerste lid, onder f en g, en vijfde lid, 2.21 en 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen, artikel 3 van de Winkeltijdenwet, artikel 64, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;”.

 

 • B.

  De inhoudsopgave komt als volgt te luiden:

“Inhoud

 

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:1 Definities

Artikel 1:2 Beslistermijn

Artikel 1:3 Vervallen

Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen

Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

Artikel 1:7 Termijnen

Artikel 1:8 Weigeringsgronden

Artikel 1:9 Positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen

Artikel 1:10 Geen positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen

 

Hoofdstuk 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID, VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

 

Afdeling 1 Voorkomen of bestrijden van ongeregeldheden

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

Artikel 2:1a Vervallen

Artikel 2:1b Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties

Artikel 2:2 Vervallen

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

Artikel 2:4 Vervallen

Artikel 2:5 Vervallen

Artikel 2:6 Vervallen

Artikel 2:7 Vervallen

Artikel 2:8 Vervallen

Artikel 2:9 Vervallen

 

Afdeling 2 Bruikbaarheid, uiterlijk aanzien en veilig gebruik van openbare plaatsen

Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan openbare plaatsen

Artikel 2:11 (Omgevings)vergunning voor aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

Artikel 2:12 Maken of veranderen van een uitweg

Artikel 2:13 Vervallen

Artikel 2:14 Vervallen

Artikel 2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp

Artikel 2:16 Vervallen

Artikel 2:17 Vervallen

Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen

Artikel 2:19 Vervallen

Artikel 2:20 Vervallen

Artikel 2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting

Artikel 2:22 Vervallen

Artikel 2:23 Vervallen

 

Afdeling 3 Evenementen

Artikel 2:24 Definities

Artikel 2:25 Evenement

Artikel 2:26 Ordeverstoring

 

Afdeling 4 Toezicht op openbare inrichtingen

Artikel 2:27 Begripsbepalingen

Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting

Artikel 2:29 Sluitingstijden

Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijden; tijdelijke sluiting

Artikel 2:31 Verboden gedragingen

Artikel 2:32 Vervallen

Artikel 2:33 Het college als bevoegd bestuursorgaan

Artikel 2:34 Vervallen

 

Afdeling 5 Regulering paracommerciële rechtspersonen en overige aangelegenheden uit Drank- en Horecawet

Artikel 2:34a Definities

Artikel 2:34b Regulering paracommerciële rechtspersonen

Artikel 2:34c Beperkingen voor horecabedrijven en slijtersbedrijven

Artikel 2:34d Verbod “happy hours”

 

Afdeling 6 Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf

Artikel 2:35 Definitie

Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie

Artikel 2:37 Nachtregister

Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister

 

Afdeling 7 Toezicht op speelgelegenheden

Artikel 2:38a Definities

Artikel 2:39 Speelgelegenheden

Artikel 2:40 Kansspelautomaten

 

Afdeling 8 Maatregelen ter voorkoming van overlast, gevaar of schade

Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal

Artikel 2:42 Plakken en kladden

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap e.d.

Artikel 2:44 Vervoer en bezit inbrekerswerktuigen en hulpmiddelen winkeldiefstal

Artikel 2:45 Vervallen

Artikel 2:46 Vervallen

Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

Artikel 2:47a Detectorverbod

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik

Artikel 2:48a Vervoer aanvalswapenen

Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten

Artikel 2:50a Sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen

Artikel 2:51 Vervallen

Artikel 2:52 Vervallen

Artikel 2:53 Vervallen

Artikel 2:54 Vervallen

Artikel 2:55 Vervallen

Artikel 2:56 Vervallen

Artikel 2:57 Loslopende honden

Artikel 2:57a Vervallen

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden en paarden

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden

Artikel 2:59a Gevaarlijke honden op eigen terrein

Artikel 2:60 Vervallen

Artikel 2:61 Vervallen

Artikel 2:62 Vervallen

Artikel 2:63 Vervallen

Artikel 2:64 Vervallen

Artikel 2:64a Vliegeren

Artikel 2:64b Naaktrecreatie

Artikel 2:65 Vervallen

 

Afdeling 9 Bestrijding van heling van goederen

Artikel 2:66 Begripsbepaling

Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister

Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht

Artikel 2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen goederen

Artikel 2:70 Vervallen

 

Afdeling 10 Consumentenvuurwerk

Artikel 2:71 Vervallen

Artikel 2:72 Vervallen

Artikel 2:73 Vervallen

Artikel 2:73a Vervallen

 

Afdeling 11 Drugsoverlast

Artikel 2:74 Drugshandel op straat

Artikel 2:74a Openlijk gebruik van drugs

Artikel 2:74b Vervallen

 

Afdeling 12 Bijzondere bevoegdheden van de burgemeester

Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding

Artikel 2:76 Veiligheidsrisicogebieden

Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen

Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen

Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

 

Hoofdstuk 3 SEKSINRICHTINGEN, SEKSWINKELS, STRAATPROSTITUTIE E.D.

Afdeling 1 Begripsbepalingen

Artikel 3:1 Definities

Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan

Artikel 3:3 Nadere regels

 

Afdeling 2 Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels e.d.

Artikel 3:4 Seksinrichtingen

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder

Artikel 3:6 Sluitingstijden

Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting

Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder

Artikel 3:9 Straatprostitutie

Artikel 3:10 Sekswinkels

Artikel 3:11 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch- pornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke

 

Afdeling 3 Beslistermijn; weigeringsgronden

Artikel 3:12 Beslistermijn

Artikel 3:13 Weigeringsgronden

 

Afdeling 4 Beëindiging exploitatie; wijziging beheer

Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie

Artikel 3:15 Wijziging beheer

 

Hoofdstuk 4 BESCHERMING VAN HET MILIEU EN HET NATUURSCHOON EN ZORG VOOR HET UITERLIJK AANZIEN VAN DE GEMEENTE

 

Afdeling 1 Voorkomen of beperken geluidhinder en hinder door verlichting

Artikel 4:1 Definities

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten

Artikel 4:3 Melding incidentele festiviteiten

Artikel 4:4 Vervallen

Artikel 4:5 Onversterkte muziek

Artikel 4:5a Vervallen

Artikel 4:6 Overige geluidhinder

Artikel 4:6a Vervallen

 

Afdeling 2 Bodem-, weg- en milieuverontreiniging

Artikel 4:7 Vervallen

Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen

Artikel 4:9 Vervallen

 

Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden

Artikel 4:10 Vervallen

Artikel 4:11 Vervallen

Artikel 4:12 Vervallen

 

Afdeling 4 Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast

Artikel 4:13 Vervallen

Artikel 4:14 Vervallen

Artikel 4:15 Vervallen

Artikel 4:16 Vervallen

 

Afdeling 5 Kamperen buiten kampeerterreinen

Artikel 4:17 Definities

Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

Artikel 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen

 

Hoofdstuk 5 ANDERE ONDERWERPEN BETREFFENDE DE HUISHOUDING VAN DE GEMEENTE

 

Afdeling 1 Parkeerexcessen en stopverbod

Artikel 5:1 Vervallen

Artikel 5:2 Vervallen

Artikel 5:3 Vervallen

Artikel 5:4 Vervallen

Artikel 5:5 Voertuigwrakken

Artikel 5:6 Kampeermiddelen en andere voertuigen

Artikel 5:7 Vervallen

Artikel 5:8 Vervallen

Artikel 5:9 Uitzichtbelemmerende voertuigen

Artikel 5:10 Parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders dan op de rijbaan

Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

Artikel 5:12 Overlast van fiets of bromfiets

Afdeling 2 Collecteren

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen of leden- en donateurwerving

 

Afdeling 3 Venten

Artikel 5:14 Venten

Artikel 5:15 Vervallen

Artikel 5:16 Vervallen

 

Afdeling 4 Standplaatsen

Artikel 5:17 Definities

Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

Artikel 5:19 Toestemming rechthebbende

Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen

Artikel 5:21 Vervallen

 

Afdeling 5 Snuffelmarkten

Artikel 5:22 Vervallen

Artikel 5:23 Vervallen

 

Afdeling 6 Openbaar water en waterstaatswerken

Artikel 5:24 Vervallen

Artikel 5:25 Vervallen

Artikel 5:26 Vervallen

Artikel 5:27 Vervallen

Artikel 5:28 Vervallen

Artikel 5:29 Reddingsmiddelen

Artikel 5:30 Vervallen

Artikel 5:30a Vervallen

Artikel 5:30b Beoefening niet-gemotoriseerde watersport

Artikel 5:30c Veiligheid zwemmers

Artikel 5:30d Motorschepen en schepen op zee

Artikel 5:31 Vervallen

Artikel 5:31a Vervallen

Artikel 5:31b Sportactiviteiten op het strand

 

Afdeling 7 Gemotoriseerd - en ruiterverkeer in natuurgebieden

Artikel 5:32 Vervallen

Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden

 

Afdeling 8 Vuurverbod

Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

 

Afdeling 9 Asverstrooiing

Artikel 5:35 Vervallen

Artikel 5:36 Vervallen

Artikel 5:37 Vervallen

 

Afdeling 10 Gebruik van gemeentewapen

Artikel 5.37aGebruik van gemeentewapen

 

Hoofdstuk 6 STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 6:1 Strafbepaling

Artikel 6:2 Toezichthouders

Artikel 6:3 Binnentreden woningen

Artikel 6:4 Intrekking oude verordening

Artikel 6:5 Overgangsbepaling

Artikel 6:6 Inwerkingtreding

Artikel 6:7 Citeertitel”

 

 • C.

  In artikel 1:1 wordt “- bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet algemeen bepalingen omgevingsrecht;” vervangen door “- bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 •  

 • D.

  In artikel 1:1 wordt in de definitie van “voertuig” de zinsnede “met uitzondering van kleine wagens zoals kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen” vervangen door “met uitzondering van kleine wagens, zoals kruiwagens en kinderwagens, en rolstoelen”.

 •  

 • E.

  Sub e van artikel 1:9 komt te vervallen.

 •  

 • F.

  In artikel 1:10 sub a wordt “te bevinden” vervangen door “zich te bevinden”.

 •  

 • G.

  Aan artikel 1.10 wordt een nieuw lid r toegevoegd: “Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken.”

 •  

 • H.

  In het opschrift van hoofdstuk 2 wordt na “Openbare Orde” ingevoegd “en veiligheid, volksgezondheid en milieu”.

 •  

 • I.

  In het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 1, wordt “Bestrijding” vervangen door “Voorkomen of bestrijden”.

 •  

 • J.

  In artikel 2:1, derde lid, wordt “te bevinden” vervangen door “zich te bevinden” en wordt “het bevoegd bestuursorgaan” vervangen door “het bevoegde bestuursorgaan”.

 •  

 • K.

  Er wordt een nieuw artikel 2:1b toegevoegd, dat luidt als volgt:

 •  

 • Artikel 2:1b Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties

 •  

 • 1. Het is verboden op openbare plaatsen of in voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een werkzaamheid of doel in strijd met de openbare orde.

 • 2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht.

 •  

 • L.

  Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 2, vervalt.

 •  

 • M.

  In artikel 2:2 wordt “(gereserveerd)” vervangen door “(vervallen)”.

 •  

 • N.

  Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 3, vervalt.

 •  

 • O.

  Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 4, vervalt.

 •  

 • P.

  In artikel 2:7 wordt “(gereserveerd)” vervangen door “(vervallen)”.

 •  

 • Q.

  In artikel 2:8 wordt “(gereserveerd)” vervangen door “(vervallen)”.

 •  

 • R.

  Het opschrift van artikel 2:9 komt te luiden: “Artikel 2:9 Vertoningen op openbare plaatsen”.

 •  

 • S.

  Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 5, komt te luiden: “Afdeling 2. Bruikbaarheid, uiterlijk aanzien en veilig gebruik van openbare plaatsen”.

 •  

 • T.

  In het opschrift van artikel 2:10 wordt “de weg” vervangen door “openbare plaatsen”.

 •  

 • U.

  In artikel 2:11, vierde lid, wordt na “het Wetboek van Strafrecht,” ingevoegd “de Wegenwet”.

 •  

 • V.

  In het opschrift van artikel 2:12 wordt de komma vervangen door “of”.

 •  

 • W.

  Aan artikel 2:12 wordt een vierde lid toegevoegd dat luidt als volgt “Het bevoegd gezag kan beleidsregels voor uitwegen vaststellen.”

 •  

 • X.

  Het opschrift van Hoofdstuk 2, afdeling 6 vervalt.

 •  

 • Y.

  In artikel 2:13 wordt “(gereserveerd)” vervangen door “(vervallen)”.

 •  

 • Z.

  In artikel 2:17 wordt “(gereserveerd)” vervangen door “(vervallen)”.

 •  

 • AA.

  Aan artikel 2:18 lid 1 wordt als sub c. en d. de volgende tekst toegevoegd:

 • c. vuur te stoken;

 • d. te barbecueën.

 •  

 • AB.

  Artikel 2:18 lid 3 komt te luiden: Het verbod in het eerste lid, onder a, c en d is voorts niet van toepassing voor zover dit plaatsvindt in gebouwen en aangrenzende erven.

 •  

 • AC.

  In artikel 2:20 wordt “(gereserveerd)” vervangen door “(vervallen)”.

 •  

 • AD.

  In artikel 2:22 wordt “(gereserveerd)” vervangen door “(vervallen)”.

 •  

 • AE.

  In artikel 2:23 wordt “(gereserveerd)” vervangen door “(vervallen)”.

 •  

 • AF.

  In artikel 2:24, eerste lid onder b, wordt “artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet” vervangen door “artikel 160, eerste lid, onder g, van de Gemeentewet”.

 •  

 • AG.

  Hoofdstuk 2, afdeling 7, wordt vernummerd tot hoofdstuk 2, afdeling 3.

 •  

 • AH.

  Artikel 2:26 komt te luiden:

 •  

 • “Artikel 2:26 Ordeverstoring

 • 1.

  Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.”

 • 2.

  Het is verboden enig gereedschap, voorwerp of middel te vervoeren of bij zich te hebben met de kennelijke bedoeling daarmee bij een evenement de orde te verstoren.

 • 3.

  Het is verboden bij een evenement zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een doel of werkzaamheid in strijd met de openbare orde.

 • 4.

  Het verbod van lid 3 geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht.

 • 5.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak en een herdenkingsplechtigheid.”

 •  

 • AI.

  Hoofdstuk 2, afdeling 8, wordt vernummerd tot hoofdstuk 2, afdeling 4.

 •  

 • AJ.

  In artikel 2:27, eerste lid, wordt na “café,” ingevoegd “waterpijpcafé,”

 •  

 • AK.

  In artikel 2:27, derde lid, wordt “in een bestaande woning” geschrapt.

 •  

 • AL.

  Artikel 2:29 komt te luiden:

 •  

Artikel 2:29 sluitingstijden

 

Het is voor de volgende type horecabedrijven gedurende het gehele jaar met uitzondering van nieuwjaarsdag verboden om voor bezoekers geopend te zijn, bezoekers toe te laten of te laten verblijven:

a.

Openbare inrichting, niet-zijnde een paracommercieel rechtspersoon

 

Op alle dagen tussen 3.00 uur en 7.00 uur, onder de beperking dat vanaf 2.30 uur geen bezoekers meer worden toegelaten.

Deze beperking geldt niet van 1 januari tot en met 15 april en van 15 september tot en met 31 december.

Deze beperking geldt voorts niet voor snackbedrijven, waaronder – uitsluitend voor de toepassing van dit artikel – moet worden verstaan: de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig uitsluitend of in hoofdzaak spijzen in de vorm van snacks voor directe consumptie worden bereid en verstrekt.

b.

Openbare inrichting gelegen op het strand

Op alle dagen tussen 1.00 uur en 7.00 uur.

c.

Paracommercieel rechtspersoon voornamelijk gericht op het organiseren van activiteiten van sportieve aard, hoofdzakelijk de voetbalsport

Op maandag t/m vrijdag tussen 0.00 uur en 7.00 uur;

Op zaterdag en zon- en feestdagen na 20.00 uur.

 

d.

Paracommercieel rechtspersoon voornamelijk gericht op het organiseren van activiteiten van sportieve aard, niet-zijnde de voetbalsport

Op alle dagen tussen 0.00 uur en 7.00 uur.

 

e.

Paracommercieel rechtspersoon voornamelijk gericht op het organiseren van activiteiten voor jongeren

Op alle dagen tussen 1.00 uur en 7.00 uur.

 

f.

Dorps- en gemeenschapshuizen, geëxploiteerd door een paracommercieel rechtspersoon en overige paracommerciële rechtspersonen

Op alle dagen tussen 1.00 uur en 7.00 uur.

 

Het is voor de volgende type horecabedrijven verboden om toebehorende terrassen en andere aanhorigheden voor bezoekers geopend te hebben, bezoekers toe te laten of te laten verblijven:

Een paracommercieel rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:34b

 

Op alle dagen tussen 0.00 uur en 7.00 uur.

Een paracommercieel rechtspersoon voornamelijk gericht op het organiseren van activiteiten van sportieve aard, hoofdzakelijk de voetbalsport

 

Op maandag t/m vrijdag tussen 0.00 uur en 7.00 uur;

Op zaterdag en zon- en feestdagen vanaf 20.00 uur.

 

Openbare inrichtingen gelegen in de kern Renesse

Op alle dagen tussen 3.00 uur en 7.00 uur, onder de beperking dat vanaf 2.00 uur op het terras geen dranken mogen worden verstrekt of genuttigd en geen spijzen voor directe consumptie mogen worden bereid, verstrekt of genuttigd.

 

3. De burgemeester kan met het oog op bijzondere gelegenheden van zeer feitelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen ontheffing verlenen van het verbod vervat in lid 1 onder b t/m f. In de ontheffing wordt de incidentele festiviteit vermeld alsmede de dag waarop de ontheffing geldt. De ontheffing kan worden verleend tot uiterlijk 3.00 uur, onder de beperking dat vanaf 2.30 uur geen bezoekers meer worden toegelaten.

4. De ontheffing bedoeld in het derde lid kan worden geweigerd, indien er naar het oordeel van de burgemeester sprake is van een te verwachten onaanvaardbare inbreuk op de openbare orde.

5. Indien een openbare inrichting wordt uitgeoefend in een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet en voor zover de activiteiten van de openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit, gelden voor de uitoefening van deze nevenactiviteit dezelfde sluitingstijden als voor de winkel.

6. De burgemeester kan door middel van voorschriften te verbinden aan de exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 andere sluitingstijden vaststellen voor een afzonderlijk horecabedrijf of voor het bij dit horecabedrijf behorend terras en de andere aanhorigheden.

7. Het bepaalde inde voorgaande leden is niet van toepassing op situaties waarin bij of krachtens de Wet milieubeheer is voorzien.

 •  

 • AM.

  In artikel 2:34 wordt “(gereserveerd)” vervangen door “(vervallen)”.

 •  

 • AN.

  Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 8A, komt te luiden: Afdeling 5. Regulering paracommerciële rechtspersonen en overige aangelegenheden uit Drank- en Horecawet.

 •  

 • AO.

  Hoofdstuk 2, afdeling 9, wordt vernummerd tot hoofdstuk 2, afdeling 6.

 •  

 • AP.

  Artikel 2:35 komt te luiden:

 •  

 • Artikel 2:35 Definitie

 • In deze afdeling wordt onder inrichting verstaan elke al dan niet besloten ruimte waarin, in de uitoefening van beroep of bedrijf, aan personen de mogelijkheid van nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen wordt verschaft.

 •  

 • AQ.

  Artikel 2:36 komt te luiden:

 •  

 • Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie

 • Degene die een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of de exploitatie of feitelijke leiding van een inrichting staakt, is verplicht daarvan binnen drie dagen daarna schriftelijk kennis te geven aan de burgemeester.

 •  

 • AR.

  Artikel 2:37 komt te luiden:

 •  

 • Artikel 2:37 Nachtregister

 • 1.

  De houder van een inrichting is verplicht een register als bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht, bij te houden dat is ingericht volgens het door de burgemeester vastgestelde model.

 • 2.

  De houder van een inrichting of een voor hem handelend persoon is verplicht het in het eerste lid bedoelde register aan de burgemeester over te leggen op een door de burgemeester te bepalen wijze.

 •  

 • AS.

  Artikel 2:38 komt te luiden:

 •  

 • Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister

 • Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is verplicht de exploitant of feitelijk leidinggevende van die inrichting volledig en naar waarheid naam, woonplaats, dag van aankomst en de dag van vertrek te verstrekken.

 •  

 • AT.

  Hoofdstuk 2, afdeling 10, wordt vernummerd tot hoofdstuk 2, afdeling 7.

 •  

 • AU.

  Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 11, komt te luiden: Afdeling 8. Maatregelen ter voorkoming van overlast, gevaar of schade

 •  

 • AV.

  In artikel 2:45 wordt “(gereserveerd)” vervangen door “(vervallen)”.

 •  

 • AW.

  In artikel 2:46 wordt “(gereserveerd)” vervangen door “(vervallen)”.

 •  

 • AX.

  Artikel 2:47 komt te luiden:

 •  

 • Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats:

 • a.

  te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hek, omheining of andere afsluiting, verkeersmeubilair of daarvoor niet bestemd straatmeubilair;

 • b.

  zich op te houden op een wijze die voor andere gebruikers of omwonenden onnodig overlast of hinder veroorzaakt.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de artikelen 424, 426bis of 431 van het Wetboek van Strafrecht of artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

 •  

 • AY.

  Artikel 2:47a lid 3 komt te luiden:

 •  

 • 3. Het verbod in het eerste lid is eveneens niet van toepassing op degene aan wie ingevolge artikel 5.2 van de Erfgoedwet een certificaat als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, van de Erfgoedwet is verstrekt.

 •  

 • AZ.

  Er wordt een nieuw artikel 2:50a toegevoegd dat als volgt komt te luiden:

 •  

 • Artikel 2:50a Sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen

 • 1.

  De burgemeester kan een voor het publiek openstaand gebouw of een bij dat gebouw behorend erf als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, of voor het publiek openstaande gebouwen en/of de daarbij behorende erven in bepaald gebied, in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid of als er naar zijn oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden voor een bepaalde duur geheel of gedeeltelijk sluiten.

 • 2.

  Onverminderd hetgeen in artikel 5:24 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald omtrent de bekendmaking, wordt het bevel tot sluiting tevens bekend gemaakt door een schrijven, waaruit van dat bevel tot sluiting blijkt, aan te brengen op of nabij de toegang(en) van het gebouw of het erf.

 • 3.

  Een sluiting kan op aanvraag van belanghebbenden door de burgemeester worden opgeheven, wanneer later bekend geworden feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding geven en naar zijn oordeel voldoende garanties aanwezig zijn, dat geen herhaling van de gronden die tot de sluiting hebben geleid, zal plaatsvinden.

 • 4.

  Het is de rechthebbende op het gebouw en/of het erf, verboden om, nadat het bevel tot sluiting bekend is gemaakt op de in het tweede lid aangegeven wijze, daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven.

 • 5.

  Het is een ieder verboden om, nadat het bevel tot sluiting openbaar bekend gemaakt is op de in het tweede lid aangegeven wijze, in een bij dit bevel gesloten gebouw en/of erf als bezoeker te verblijven.

 • 6.

  Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het onderwerp van de regeling van het eerste lid elders wordt voorzien in deze verordening of in artikel 13b van de Opiumwet.

 •  

 • BA.

  In artikel 2:53 wordt “(gereserveerd)” vervangen door “(vervallen)”.

 •  

 • BB.

  In artikel 2:54 wordt “(gereserveerd)” vervangen door “(vervallen)”.

 •  

 • BC.

  In artikel 2:55 wordt “(gereserveerd)” vervangen door “(vervallen)”.

 •  

 • BD.

  In artikel 2:56 wordt “(gereserveerd)” vervangen door “(vervallen)”.

 •  

 • BE.

  In artikel 2:57, eerste lid onder b, wordt “de weg” vervangen door “een openbare plaats”.

 •  

 • BF.

  Aan artikel 2:57, wordt een vijfde lid toegevoegd, dat als volgt komt te luiden: Voor het Verklikkerstrand geldt in afwijking van hetgeen in lid 4 is bepaald dat het verbod genoemd in het eerste lid aanhef en onder d voor zover dat betrekking heeft op “strand” en “in zee” uitsluitend geldt gedurende de periode van 1 april tot en met 15 september (tussen 0.00 en 24.00 uur).

 •  

 • BG.

  Artikel 2:59 lid 2 komt te luiden: De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijngebod is opgelegd, is verplicht de hond kort aangelijnd te houden, met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten hoogste 1,50 meter.

 •  

 • BH.

  Artikel 2:59 lid 3, aanhef, komt te luiden: De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijn- en muilkorfgebod is opgelegd, is naast de verplichting bedoeld in het tweede lid verplicht de hond te voorzien te houden van een muilkorf die:”

 •  

 • BI.

  In artikel 2:61 wordt “(gereserveerd)” vervangen door “(vervallen)”.

 •  

 • BJ.

  In artikel 2:63 wordt “(gereserveerd)” vervangen door “(vervallen)”.

 •  

 • BK.

  In artikel 2:64 wordt “(gereserveerd)” vervangen door “(vervallen)”.

 •  

 • BL.

  Hoofdstuk 2, afdeling 12, wordt vernummerd tot hoofdstuk 2, afdeling 9

 •  

 • BM.

  In het opschrift van het nieuwe hoofdstuk 2, afdeling 9 wordt “Bepalingen ter bestrijding” vervangen door “Bestrijding”.

 •  

 • BN.

  Hoofdstuk 2, afdeling 13, wordt vernummerd tot hoofdstuk 2, afdeling 10

 •  

 • BO.

  In het opschrift van het nieuwe hoofdstuk 2, afdeling 10, wordt “Vuurwerk” vervangen door “Consumentenvuurwerk”.

 •  

 • BP.

  Artikel 2:71 wordt geschrapt.

 •  

 • BQ.

  Hoofdstuk 2, afdeling 14, wordt vernummerd tot hoofdstuk 2, afdeling 11.

 •  

 • BR.

  Hoofdstuk 2, afdeling 15, wordt vernummerd tot hoofdstuk 2, afdeling 12.

 •  

 • BS.

  In het opschrift van het nieuwe hoofdstuk 2, afdeling 12, wordt “Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden, cameratoezicht op openbare plaatsen en gebiedsontzegging” vervangen door “Bijzondere bevoegdheden van de burgemeester”.

 •  

 • BT.

  In artikel 2:79, eerste lid, vervalt de komma na “gebruikt”.

 •  

 • BU.

  In artikel 3:5, eerste lid onder a, wordt “en zijn niet ontzet uit de ouderlijke macht of de voogdij” geschrapt.

 •  

 • BV.

  Het opschrift van hoofdstuk 4, afdeling 1, komt te luiden: “Afdeling 1. Voorkomen of beperken geluidhinder en hinder door verlichting.

 •  

 • BW.

  Artikel 4:2, eerste lid, komt te luiden: “De geluidsnormen bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.5 gelden niet voor collectieve festiviteiten gedurende Koningsdag en de nacht van oud- op nieuwjaar.

 •  

 • BX.

  In artikel 4.2, derde lid, komt “in het eerste lid en” te vervallen.

 •  

 • BY.

  Artikel 4:2, vijfde lid komt te luiden: “Naast de collectieve festiviteiten als bedoeld in het eerste lid kan het college nog andere festiviteiten aanwijzen waarvoor de geluidsnormen als bedoeld in het eerste lid niet gelden.

 •  

 • BZ.

  In artikel 4:4 wordt “(gereserveerd)” vervangen door “(vervallen)”.

 •  

 • CA.

  De tabel in artikel 4:5 lid 2 komt te luiden:

 •  

 

7.00-19.00 uur

19.00-23.00 uur

23.00-7.00 uur

LAr.LT op de gevel van gevoelige gebouwen

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

LAr.LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

 •  

 •  

 • CB.

  In artikel 4:6, derde lid, wordt “het Bouwbesluit” vervangen door “het Bouwbesluit 2012”.

 •  

 • CC.

  In artikel 4:7 wordt “(gereserveerd)” vervangen door “(vervallen)”.

 •  

 • CD.

  In artikel 4:16 wordt “(gereserveerd)” vervangen door “(vervallen)”.

 •  

 • CE.

  In het opschrift van hoofdstuk 5, afdeling 1, wordt na “Parkeerexcessen” ingevoegd “en stopverbod”.

 •  

 • CF.

  In artikel 5:3 wordt “(gereserveerd)” vervangen door “(vervallen)”.

 •  

 • CG.

  In artikel 5:4 wordt “(gereserveerd)” vervangen door “(vervallen)”.

 •  

 • CH.

  In artikel 5:7 wordt “(gereserveerd)” vervangen door “(vervallen)”.

 •  

 • CI.

  In het opschrift van artikel 5:10 wordt na “Parkeren” ingevoegd “of laten stilstaan van voertuigen”.

 •  

 • CJ.

  In artikel 5:10, eerste lid, wordt na “te parkeren” ingevoegd “of te laten stilstaan”.

 •  

 • CK.

  Het eerste artikel 5:14 wordt verwijderd.

 •  

 • CL.

  De artikelen 5:14 en 5:15 worden omgedraaid, zodat deze weer in chronologische volgorde staan.

 •  

 • CM.

  In artikel 5:17, tweede lid onder a wordt “artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet” vervangen door “artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g”.

 •  

 • CN.

  In het opschrift van hoofdstuk 5, afdeling 6, wordt na “Openbaar vaarwater” ingevoegd “en waterstaatswerken”.

 •  

 • CO.

  Het opschrift van hoofdstuk 5, afdeling 8, komt te luiden: “Afdeling 8. Vuurverbod”.

 •  

 • CP.

  Het opschrift van hoofdstuk 5, afdeling 9, kom te luiden: “Afdeling 9. Asverstrooiing”.

 •  

 • CQ.

  In artikel 6:1, tweede lid, wordt “de artikelen 2:10, vierde lid en 2:11, tweede lid” vervangen door “de artikelen 2:10 en 2:11 als sprake is van een omgevingsvergunningplichtige activiteit”.

 •  

 • CR.

  In artikel 6:2, derde lid, wordt “afdeling 8A” vervangen door “afdeling 5”.

 •  

Artikel II Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

 

Artikel III Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening tot 6e wijziging van de Algemeen plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2015”.

 

T. van Oostenbrugge, J.Chr. van der Hoek,

griffier, voorzitter.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland in zijn openbare vergadering van17 december 2020.