Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2021, 13671VerordeningenSubsidieregeling AED’s en buitenkasten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening Roosendaal en de Awb;

 

BESLUITEN

 

vast te stellen de Subsidieregeling AED’s en buitenkasten

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregel wordt verstaan onder:

 • a.

  AED: Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

 • b.

  Buitenkast: Een kast om een AED buiten op te hangen, zodat deze 24 uur per dag bereikbaar is.

 • c.

  Dekkend AED-netwerk: een netwerk van 24 uur per dag toegankelijke AED’s waardoor binnen 6 minuten een AED ingezet kan worden in geval van hartfalen.

 • d.

  Toegankelijke AED: een AED die op een locatie hangt, waar iedereen hem kan pakken in geval van hartfalen.

Artikel 2 Doel subsidieregel

De hoofddoelstelling is het stimuleren en in stand houden van een dekkend AED-netwerk binnen gemeente Roosendaal, dat 24 uur per dag toegankelijk is. De subdoelstellingen zijn:

 • a.

  Voldoende toegankelijke AED’s om binnen 6 minuten een AED in te kunnen zetten in geval van hartfalen;

 • b.

  Voldoende burgerhulpverleners om binnen 6 minuten een AED in te kunnen zetten in geval van hartfalen.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • a.

  Een bijdrage in de aanschaf of vervanging van een AED;

 • b.

  En/of een bijdrage voor de aanschaf van een buitenkast;

 • c.

  Een bijdrage in het onderhoud van de AED voor een periode van 4 jaar bij de aanschaf van een AED;

 • d.

  en een bijdrage voor het volgen van een eerste reanimatiecursus en een herhalingscursus voor de 3 jaar daarna bij de aanschaf van een AED en/of buitenkast.

Artikel 4 Activiteiten die niet voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Aanvrager kan alleen voor subsidie voor activiteiten uit artikel 3 lid c in aanmerking komen in combinatie met subsidie voor de activiteit uit artikel 3 lid a;

 • 2.

  Aanvrager kan alleen voor subsidie voor activiteiten uit artikel 3 lid d komen in combinatie met subsidie voor de activiteit uit artikel 3 lid a en/of b.

Artikel 5 Voorwaarde aan de aanvrager

Subsidie kan (uitsluitend) worden aangevraagd door natuurlijke personen en organisaties.

Artikel 6 Voorwaarde aan de subsidieaanvraag

 • 1.

  Subsidieaanvragen kunnen digitaal worden ingediend via de gemeentelijke website www.roosendaal.nl waar een link staat geplaatst voor het aanvragen van de subsidie.

 • 2.

  De subsidieaanvraag bestaat uit:

  • a.

   Een toelichting op welke wijze de AED bijdraagt aan de realisatie van een 6-minuten-zone in gemeente Roosendaal;

  • b.

   Een beschrijving van de locatie waar de AED komt te hangen;

  • c.

   Een beschrijving hoe de cofinanciering geregeld is;

  • d.

   Een beschrijving hoe de AED onderhouden zal worden.

Artikel 7 Aanvraagtermijn subsidieaanvraag

In afwijking van artikel 6 van de ASV wordt een subsidieaanvraag voor een subsidie voor 31 december 2021 ingediend bij het college.

Artikel 8 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2021 is € 21.000

Artikel 9 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De aan te vragen subsidie bedraagt voor:

 • a.

  de aanschaf of vervanging van een AED 50% van de kosten met een maximum van € 1.000 per AED;

 • b.

  de aanschaf van een buitenkast 50% van de kosten met een maximum van € 250 per buitenkast;

 • c.

  het onderhoud van de AED een maximum van € 75 per jaar voor een periode van 4 jaar en

 • d.

  het volgen van een reanimatiecursus bij aanschaf of vervanging van een AED € 10 eenmalig en daarna 3 jaar € 5 voor herhalingscursussen per burgerhulpverlener met een maximum van 4 burgerhulpverleners per AED.

Artikel 10 Beoordeling subsidieaanvraag

Bij de inhoudelijke beoordeling van de subsidieaanvraag wordt naar een aantal aspecten gekeken. De volgende criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van de aanvraag:

 • a.

  De AED en de reanimatie-hulpverleners zijn aangemeld bij HartslagNu;

 • b.

  De AED wordt conform wettelijke voorschriften tijdig en juist onderhouden;

 • c.

  De AED wordt geplaatst op een openbaar toegankelijke plek die bij voorkeur 24/7 bereikbaar is en/of ingezet bij evenementen;

 • d.

  De AED draagt bij aan de realisatie van een 6-minuten-zone in gemeente Roosendaal. Binnen 6-minuten is geen andere AED beschikbaar;

 • e.

  De organisatie / vereniging /stichting/ inwoner wordt eigenaar van de AED en is als zodanig ook verantwoordelijk voor aanschaf, plaatsing, onderhoud, beheer, opleiding en een aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 11 Besluitvorming

Bij de besluitvorming wordt de volgende procedure gehanteerd:

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Artikel 12 Voorwaarden aan subsidieverlening

Voorwaarden aan subsidieverlening:

 • a.

  De AED en de reanimatie-hulpverleners zijn aangemeld bij HartslagNu;

 • b.

  De AED wordt conform wettelijke voorschriften tijdig en juist onderhouden;

 • c.

  De AED wordt geplaatst op een openbaar toegankelijke plek die bij voorkeur 24/7 bereikbaar is en/of ingezet bij evenementen;

 • d.

  Binnen 6-minuten is het niet mogelijk een andere AED 24/7 te halen bij hartfalen;

 • e.

  De organisatie / vereniging /stichting/ inwoner wordt eigenaar van de AED en is als zodanig ook verantwoordelijk voor aanschaf, plaatsing, onderhoud, beheer, opleiding en een aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 13 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 8, eerste lid, van de ASV weigert het college een subsidie te verlenen als

 • f.

  In de directe omgeving reeds een openbaar toegankelijke AED is en de aanvraag niet bijdraagt aan de realisatie van een 6-minuten-zone;

 • g.

  De AED niet op een openbaar toegankelijke plaats komt te hangen;

 • h.

  Als de AED niet wordt aangemeld bij HartslagNu.

Artikel 14 Evaluatie

Jaarlijks wordt de subsidieregel geëvalueerd en op basis daarvan mogelijk bijgesteld.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de derde dag na bekendmaking.

 

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 12 januari 2021,

de secretaris, de burgemeester,