Gemeenteblad van Castricum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CastricumGemeenteblad 2021, 131781VerordeningenEerste wijziging van de Legesverordening Castricum 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum;

 

gelet op artikel 229, eerste lid en aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de Paspoortwet, artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, het Reglement rijbewijzen en artikel 9 van de Legesverordening Castricum 2021;

besluit vast te stellen de:

 

Eerste wijziging van de Legesverordening Castricum 2021

Artikel I

De legestarieventabel behorend bij de legesverordening Castricum 2021 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

De tarieven reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart onder 1.2.1.1 t/m 1.2.1.6 van hoofdstuk 2 (Titel 1) van de bij de Legesverordening Castricum 2021 behorende tarieventabel komen te luiden:

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1.1

van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

*

€ 74,70

1.2.1.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

*

€ 56,50

1.2.1.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1.1 (zakenpaspoort):

 

 

1.2.1.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

*

€ 74,70

1.2.1.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

*

€ 56,50

1.2.1.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

1.2.1.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

*

€ 74,70

1.2.1.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

*

€ 56,50

1.2.1.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

*

€ 56,50

1.2.1.5

van een (vervangende) Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.1.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

*

€ 64,00

1.2.1.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

*

€ 32,90

1.2.1.5.3

voor een persoon welke staat vermeld op de signaleringslijst

 

€ 30,30

1.2.1.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.1.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

*

€ 50,90

 

B

Het tarief tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs onder 1.3.1.1 van hoofdstuk 3, Titel 1 van de bij de Legesverordening Castricum 2021 behorende Legestarieventabel komt te luiden:

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

 

1.3.1.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

*

€ 41,00

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel III

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Eerste wijziging van de legesverordening Castricum 2021’.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum van 20 april 2021.

De secretaris,

G.A. Suanet QC

voorzitter,

Drs. A. Mans