Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 46701Overige besluiten van algemene strekkingEerste wijziging mandaatregister bij Mandaatregeling Landerd 2019

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffingsambtenaar van de gemeente Landerd, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

Overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden te mandateren aan ambtenaren, leden van het college en niet-ondergeschikten;

 

Gelet op de Mandaatregeling Landerd 2019, de artikelen 59a en 168 van de Gemeentewet en titel 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht:

BESLUITEN:

 

Vast te stellen de Eerste wijziging mandaatregister bij Mandaatregeling Landerd 2019

Artikel I De Mandaatregeling Landerd 2019 wordt gewijzigd als volgt

Het Mandaat-, machtigings- en volmachtregister gemeente Landerd 2019, behorend bij de Mandaatregeling Landerd 2019 wordt vervangen door het Mandaat-, machtigings- en volmachtregister gemeente Landerd 2020.

Artikel II Citeertitel en inwerkingtreding

  • 1.

    Dit besluit kan worden aangehaald als: Eerste wijziging mandaatregister bij Mandaatregeling Landerd 2019

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

     

Landerd, 11 februari 2020

Burgemeester en wethouders van Landerd,

de secretaris,

C.C. Boode

de burgemeester,

M.C. Bakermans

De burgemeester van Landerd,

M.C. Bakermans

Bijlage 1 Mandaatregister Landerd 2020

 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

Orgaan

Gemandateerde

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Submandaat

Submachtiging

Subvolmacht

Voorwaarden

Instructies

Bijzonderheden

1. Algemeen (gehele organisatie)

1.1

Voeren van correspondentie, niet zijnde besluitvorming of het behandelen van klachten over gedragingen, voor zover daar geen bestuurlijke, politieke of andere zwaarwegende aspecten aan zijn verbonden

College

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

 

1.2

Het ondertekenen van brieven, waarin besluiten van het college van B&W en de burgemeester worden medegedeeld aan betrokkene

College

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

Betreft ondertekeningsmandaat

1.3

Verstrekken van inlichtingen aan derden omtrent algemeen geldende voorschriften, regelingen, procedures en over feiten en gegevens die geen beleidsaspecten bevatten en het inwinnen bij derden van inlichtingen als hiervoor bedoeld

College

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

 

1.4

Het besluit om een aanvraag niet in behandeling te nemen o.g.v. art. 4.5 Awb (onvolledige aanvraag)

College

Afdelingshoofd

Medewerker

Hieronder valt ook het stellen van een redelijke termijn voor het aanvullen van een onvolledige aanvraag.

1.5

Horen van belanghebbenden als bedoeld in art. 4.7 en 4.8 Awb voorafgaand aan een besluit

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

1.6

Nemen van verdagingsbesluiten op aanvraag of ontheffing

College

Afdelingshoofd

Medeweker

Uitsluitend bij Vergunningen, Handhaving en Toezicht heeft de medewerker onder mandaat.

1.7

Het voeren van en het nemen van de daarbij behorende beslissingen ter voorkoming, voorbereiding of ter beëindiging van strafrechtelijke, civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures en het instellen van alle rechtsmiddelen in alle instanties zowel eisend als verwerend.

College

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider

M.b.t. het beslissen op een bezwaarschrift bepaalt art. 10.3 Awb dat dit mandaat niet wordt verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen

1.8

Publicatie van wettelijk verplichte openbare bekendmakingen in dag- en nieuwsbladen en de Staatscourant alsmede langs elektronische weg

College

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

 

1.9

Doorzendplicht bij toezending aan een onbevoegd bestuursorgaan, behalve bezwaar- en beroepschriften

College

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

 

1.10

Vertegenwoordiging in rechte, inclusief het voeren van verweer, bij de bezwaarschriften-commissie en bij de bestuursrechters, voor zover het onderwerp van het geschil valt binnen het taakgebied van de afdeling

College

Afdelingshoofd

Medewerker

Verweerschriften en pleitnota’s worden door de medewerker ondertekend via het vierogen principe.

Hieronder vallen niet gedingen of procedures die het bestuursorgaan burgemeester aangaan.

1.11

Het doen van aangifte bij de politie in geval van vandalisme, diefstal van gemeentelijke eigendommen en zaken in gemeentelijk beheer

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

1.12

Aanwijzing toezichthouders en het afgeven van legitimatiebewijzen aan toezichthouders en niet-toezichthouders.

College

Afdelingshoofd

Teamleider

 

1.13

Het selecteren van inschrijvers bij aanbestedingen

College

Afdelingshoofd

 

 

1.14

Opvragen van vrijblijvende offertes

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

1.15

Het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot levering van goederen en diensten tot een maximum bedrag van € 50.000,- per overeenkomst. Tot levering van werken tot een maximum van €100.000,- per overeenkomst.

College

Burgemeester

Budgethouder

Budgethouder Budgetbeheerder

Teamleider

Mits passend binnen de vastgestelde begroting.

Conform aanbestedingsbeleid.

Met uitzondering van de in het Besluit beschrijving werkzaamheden budgethouder genoemde opdrachten en aanschaffingen en onder verplichting van het voeren van een deugdelijke administratie. Deze bevoegdheid omvat tevens het ondertekenen van de bevoegdheid.

1.16

Opdrachtverlening na openbare of onderhandse aanbesteding tot € 100.000,-.

Opdrachtverlening na openbare of onderhandse aanbesteding van € 100.000,- tot € 1.000.000,-

College

Burgemeester

Afdelingshoofd

 

Conform aanbestedingsbeleid.

 

Bij opdrachten tussen € 100.000,- en € 1.000.000,- met goedkeuring van de secretaris volgens het ‘vier-ogen principe’.

1.17

Het geven van betalingsopdrachten

College

Budgethouder

Budgethouder Budgetbeheerder

 

1.18

Het sturen van een ontvangstbevestiging op een verzoek ingevolge de Wob, Who, Wbp en AVG

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

1.19

Het beslissen op verzoeken om inlichtingen als bedoeld in de Wob, Who Wbp en AVG.

College

Burgemeester

Afdelingshoofd

 

 

1.20

Het sturen van een ontvangstbevestiging en herstel verzuim op een ingediend bezwaar/beroepschrift

College

Burgemeester

Afdelingshoofd

Secretaris bezwarencommissie

 

1.21

Het doorzenden van een bezwaarschrift aan bevoegd bestuursorgaan, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de indiener

College Burgemeester

Afdelingshoofd

Secretaris bezwarencommissie

 

1.22

Correspondentie met betrekking tot de behandeling van bezwaarschriften

College

Burgemeester

Afdelingshoofd

Secretaris

Bezwarencommissie

 

1.23

Correspondentie met betrekking tot de behandeling van klachten

College

Burgemeester

Afdelingshoofd

Klachtencoördinator

Niet zijnde besluitvorming of het niet in behandeling nemen van klachten over gedragingen

1.24

Tekenen voor ontvangst van exploten en aangetekende stukken

College

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

 

1.25

Tekenen van aanvragen om inlichtingen uit het Algemeen Documentatieregister, Strafregister en politieregisters i.k.v. voorstellen koninklijke onderscheidingen

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

1.26

Beheer van autorisatie van eHerkenningsmiddelen; waaronder aanvragen E-herkenning

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

 

1.27

Besluiten tot vernietiging van archiefbescheiden behorende tot het archief

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

 

Gehoord het advies van de BHIC

1.28

Overdragen van archiefbescheiden behorende tot het archief aan de gemeentelijke archiefbewaarplaats

Burgemeester

Afdelingshoofd

 

 

1.29

BAG beheer: het houden van een adressenregister en geautomatiseerde adressenregistratie alsmede een gebouwenregister en geautomatiseerde gebouwenregistratie

College

Afdelingshoofd

Beheerder BAG

 

1.30

Opmaken van ambtelijke verklaringen en verklaringen van constateringen

College

Afdelingshoofd

Beheerder BAG

 

1.31

Bevoegdheden die voortvloeien uit Wbp

College

Afdelingshoofd

 

 

1.32

Het sluiten en ondertekenen van verwerkers-overeenkomsten als bedoeld in de AVG

College

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

Uitsluitend wordt ondermandaat verleend aan de medewerker die bevoegd is tot het sluiten van de hoofdovereenkomst

1.33

Melden van een datalek in de zin van de AVG

College

Burgemeester

Afdelingshoofd

Functionaris gegevens-bescherming

 

1.34

Het vaststellen van een register van verwerkingsactiviteiten in de zin van de AVG

College

Burgemeester

Afdelingshoofd

 

 

2. Mandaat aan derden

2.1

Uitvoeren Leerplichtwet

College

De directeur van het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO)

 

 

2.2

Verlenen van ontheffingen t.b.v. bijzondere transporten

College

De directeur van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)

 

Verschuldigde leges worden door gemandateerde zelf geïnd. Afschriften verleende ontheffingen worden per omgaande aan college gezonden.

2.3

Ontheffing landbouwverkeer en voertuigen met bijzondere afmetingen op gemeentelijke wegen/B-wegen

College

De directeur van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)

 

idem

2.4

Schriftelijk bevel handhaving ogv de Wet Kinderopvang

College

Inspecteur GGD

 

 

2.5

Toegang Beschermd Wonen voor Brabant Noordoost-oost te bepalen en te organiseren

College

College B&W gemeente Oss

Directeur Dienst publiekszaken Oss en medewerkers

Conform B&W besluit van 16 december 2014

2.6

Benoemen gemeentelijke lijkschouwers

College

Directeur GGD Hart voor Brabant

 

 

2.7

Verzoek tot (voorwaardelijke) machtiging of spoedmachtiging gesloten jeugdhulp, inzetten spoedhulp (maximaal vier weken)

College

Afdelingshoofd Samenleving en

Regiodirecteur Jeugdbescherming Brabant

Teamleider uitvoering sociaal domein en consulenten jeugd en medewerkers Spoedeisende Zorg

Conform mandaatbesluit 5 november 2019

2.8

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

College

directeur Veilig Thuis Brabant Noordoost

Manager Veilig Thuis Brabant Noordoost

Conform mandaatbesluit van 1 september 2015

2.9

Besluiten over verzoeken inzake leerlingenvervoer

College

Directeur Forseti, Tender Management BV

 

 

2.10

Besluiten op aanvragen Jeugdwet inzake dyslexie

College

Directeur Samenwerkings- verband 30.06

 

 

2.11

Bevoegdheden van het college van B&W in het kader van hoofdstuk 5 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) voor de zorgmachtiging

College

Het Verdihuis

 

Behoudens bevoegdheden in het kader van de essentiële voorwaarden (identiteitspapieren, een woning, uitkering of ander inkomen en eventueel schuldhulpverlening) en vertegenwoordiging van het college in Awb-procedures

3. Financiën

3.1

Het voeren van routine correspondentie m.b.t. het innen van vorderingen, zoals het rappelleren van achterstallige debiteuren

Invorderings-ambtenaar

Medewerker

 

 

3.2

Het leggen van vereenvoudigd derdenbeslag ter uitvoering van een executoriale titel tot terugvordering van geldleningen en Participatiewet gerelateerde vorderingen alsmede van verhaal en boete en het verstrekken van een invorderingsopdracht aan een deurwaarder

College

Afdelingshoofd

Teamleider

 

3.3

Beslissen op het gebied van aansprakelijkheid voor zover gelegen binnen het eigen risico van WA verzekeringen. Zowel voor de gemeente als benadeelde als de gemeente als aangesproken partij

College

Afdelingshoofd

Teamleider

 

3.4

Doen van aangiften op grond van de Wet omzetbelasting

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

3.5

Saldo- liquiditeiten- en geldstroombeheer

College

Afdelingshoofd

Teamleider

 

3.6

Bankrelatiebeheer

College

Afdelingshoofd

Teamleider

 

3.7

Aangifte compensabele omzetbelasting bij de belastingdienst

College

Afdelingshoofd

Medewerker

In het kader van het BTW-compensatiefonds.

3.8

besluiten m.b.t. (verzoeken om) kwijtschelding en oninbaarverklaring belastingen

Invorderings- ambtenaar

 

 

Tot een maximum van € 1.000,-- per aanslag

3.9

Invordering van andere dan belastingschulden: a. Het opvragen van gegevens van achterstallige betalers bij andere gemeenten en instellingen

b. Het indienen van openstaande posten bij de curator in geval van faillissementen of bij de gerechtsdeurwaarder, incassobureau ter invordering.

c. Besluiten m.b.t. oninbaar verklaren andere posten dan belastingen

College

Invorderings-ambtenaar

 

Ad c: bedrag tot maximaal € 500,--per geval

3.10

Nemen van invorderingsbeschikking, toepassingsbeschikking en betalingsbeschikking

College

Invorderings-ambtenaar

 

 

3.11

Verklaring IV3 jaarrekening

College

Afdelingshoofd

Teamleider

 

3.12

Verklaring IV3 begroting

College

Afdelingshoofd

Teamleider

 

3.13

Jaarrekening / jaarverslag / accountantsverklaring / verslag van bevindingen CBS

College

Afdelingshoofd

Teamleider

 

3.14

Aangifte vennootschapsbelasting bij de belastingdienst

College

Afdelingshoofd

Teamleider

 

3.15

Treffen van betalingsregelingen voor openstaande vorderingen

College

Invorderings-ambtenaar

 

 

4. Personeel & Organisatie

4.1

Vaststellen functiebeschrijving en waardering

College

Gemeenteraad (in geval van griffier, griffie-ambtenaren)

Gemeente-secretaris

 

 

4.2

Aangaan, beëindigen en wijzigen dienstverbanden van medewerkers.

College

Gemeente-secretaris

 

 

4.3

Inhuur derden

College

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofden

Volgens inkoop- een aanbestedingsbeleid; en ivm dekking in overleg met MT

4.4

Uitvoeringsbesluiten betreffende individuele personeels-aangelegenheden van organisatorische aard, zoals:

- uitvoering opleidingsplan;

- verlenen van verlof;

- accorderen declaraties;

- werkafspraken

- ziekteverzuim-begeleiding.

College

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

Teamleider

 

4.5

Uitvoeringsbesluiten betreffende individuele personeelsaangelegen heden van salaristechnische /rechtspositionele aard:

o.a. alle werkzaamheden die voortkomen als verplichting uit de salarisadministratie:

- afgeven werkgeversverklaringen collectieve verzekeringen;

- uitvoering pensioenwetgeving;

- uitvoering sociale verzekeringswet;

- correspondentie met de bedrijfsarts;

- het doen van jaaropgaven tbv de belastingdienst / bedrijfsvereniging / pensioenfonds

College

Gemeente-secretaris

Medewerker

 

4.6

Vaststelling beoordeling en rechtspositionele besluiten voortvloeiende uit beoordelings- begeleidings- of ontwikkelingsgesprek

College

Gemeente-secretaris

 

Beoordeling wordt overgelaten aan het afdelingshoofd of teamleider

4.7

Besluiten mbt toekenning gratificaties in het kader van beloningsdifferentiaties en jubileum

College

Gemeente-secretaris

 

 

4.8

Besluiten inclusief controles m.b.t. uitkeringen

College

Uitvoeringsinstituut

 

 

4.9

Besluiten inzake overige rechten en verplichtingen ambtenaren

College

Gemeente-secretaris

 

 

4.10

Het doen van jaaropgaven t.b.v. de belastingdienst / bedrijfsvereniging / pensioenfonds

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

5. Samenleving

5.1

Besluiten over verhuur van zaalruimte en sportaccommodaties

College

Afdelingshoofd

Medewerker

Betreft jaarlijkse huurovereenkomsten sporthallen, bondsgebouw, parochiehuis Zeeland en gymzaal Reek en incidentele verhuur.

5.2

Beslissen op aanvragen van gehandicapten-parkeerkaarten

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

5.3

Afhandeling subsidieverzoeken

College

Afdelingshoofd

Medewerker

Submandaat aan de medewerker is beperkt tot subsidieverzoeken tot een bedrag van € 7.000,-

5.4

Uitvoering Wet Inburgering

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

5.5

Verstrekkingen voor kinderopvang op grond van de Wet Kinderopvang en Verordening Kinderopvang

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

5.6

Behandeling aanvragen/wijzigingen Landelijk Register Gastouderopvang

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

5.7

Besluiten niet te handhaven o.g.v. de Wet Kinderopvang

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

5.8

Waarschuwing i.h.k. handhaving o.g.v. de Wet Kinderopvang

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

5.9

Uitvoering participatiefonds voor sportieve en culturele activiteiten en schoolgaande kinderen

College

Afdelingshoofd

Teamleider

 

5.10

Beslissen inzake:

a. Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, Besluit bijstand voor zelfstandigen, schuldhulpverlening

b. Bijzondere bijstand

c. Verstrekking minimabeleid

d. Wmo

e. Vaststellen, uitzetten en afnemen van trajecten bij re-integratiebedrijven

f. Voorschot algemene en bijzondere bijstand en overige verstrekkingen

g. Instellen bijzonder recherche onderzoek

h. Fiattering betaalopdrachten in het kader van diverse uitkeringsregelingen

i. het kwijtschelden van vorderingen op grond van de Participatiewet:

- tot een bedrag van € 5.500,- als het gaat om kwijtschelding bij leenbijstand inrichtingskosten;

- tot een bedrag van € 2.500,- als het gaat om overige vorderingen op grond van de Participatiewet.

College

Afdelingshoofd

Teamleider

Alleen besluiten conform wetgeving en conform lijst sociale zaken de zg. A- zaken.

 

C-zaken moeten naar college

5.11

Het voorbereiden en nemen van besluiten in het kader van de Jeugdwet

College

Afdelingshoofd

Medewerker

Conform mandaatbesluit van 5 november 2019

5.12

Voeren van bezwaarprocedures en rechtsgedingen ikv Jeugdwet

College

Afdelingshoofd

Medewerker

Conform mandaatbesluit van 5 november 2019

5.13

Bepalen van voorziening op gebied van Jeugdhulp

College

Afdelingshoofd

Medewerker

Conform mandaatbesluit van 5 november 2019

5.14

Verzoek tot onderzoek gezagsmaatregel

College

Afdelingshoofd

Medewerker

Conform mandaatbesluit van 5 november 2019

5.15

Toegang, vooronderzoek, gesprek, verslag onderzoek

College

Afdelingshoofd

Medewerker

Conform mandaatbesluit van 5 november 2019

5.16

Ingrijpen bij onveilige situaties of anderszins crisis

College

Afdelingshoofd

Medewerker

Conform mandaatbesluit van 5 november 2019

5.17

Uitvoering geven aan beleidsregels Sociaal Medische geïndiceerde kinderopvang 2017

College

Afdelingshoofd

Medewerker

Conform mandaatbesluit van 5 november 2019

5.18

Verplichte CORV (Collectieve Opdracht Routeer Voorziening) berichtenverkeer tussen justitiële partijen en gemeentelijk domein.

College

Afdelingshoofd

Medewerker

Conform mandaatbesluit van 5 november 2019

5.19

Beslissen inzake bijzondere, acute, schrijnende situaties, onder voorwaarden:

- bekrachtiging c.q. goedkeuring achteraf (4 ogen principe);

- een bedrag van maximaal € 2.000,-per bijzondere situatie.

 

Onder beslissen wordt mede verstaan:

Voor te bereiden

Te nemen, in te trekken of te wijzigen

Te ondertekenen, en

Af te doen.

Burgemeester

College

Afdelingshoofd

Teamleider

Onder voorwaarden van:

- bekrachtiging c.q. goedkeuring via:

verslaglegging 1 maal per jaar

(uiterlijk eind januari over het voorafgaande jaar);

- een bedrag van maximaal € 2.000,- per bijzondere situatie.

5.20

Instellen vordering in rechte van alle aan afdeling opgedragen wet- en regelgeving

Burgemeester

Afdelingshoofd

 

 

6. Burgerzaken

6.1

Uitvoeren van taken Wet basisregistratie personen

College

Afdelingshoofd

Medewerker

met uitzondering van de in de wet genoemde regelgevende bevoegdheden

6.2

Aanwijzing mbt verstrekking van gegevens

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

6.3

Afnemen verklaring onder ede

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

6.4

Afgeven en ondertekenen van de volgende verklaringen/ documenten:

- attestatia de vita;

- verklaring van legalisatie van handtekening;

- uittreksels , verklaringen en inlichtingen uit de BRP;

- bewijs van Nederlanderschap

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

6.5

Waarmerken fotokopieën originele documenten

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

6.6

Verlof afwijkende termijn voor begraving/crematie

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

 

6.7

Verlof tot ontleding

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

 

6.8

Toestemmen opgraven/herbegraven

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

 

6.9

Verlenen en verlengen van recht op eigen graf of nis

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

6.10

Besluiten mbt de uitvoering Kieswet en Kiesbesluit

Burgemeester

College

Afdelingshoofd

Medewerker

Taken die in de Kieswet zijn neergelegd bij centraal stembureau of hoofd stembureau worden niet gemandateerd

6.11

Uitvoering van taken ingevolge de Paspoortwet, Besluit Paspoortgelden en uitvoeringsregelingen

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

Tenzij in het besluit anders vermeld en met uitzondering van weigering en vervallenverklaring

6.12

Uitvoering van taken ingevolge de Rijbewijzenwet, Wegenverkeers- reglement m.b.t. afgifte van rijbewijzen

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

 

6.13

Behandelen van aanvragen inzake verklaring omtrent gedrag

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

 

6.14

Het toekennen van een burgerservice nummer en verschaffen van inlichtingen

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

 

6.15

Het waarmerken van stukken ‘voor gezien origineel’

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

 

6.16

Uitoefening van de bevoegdheden die door de Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie bij besluit van 1 april 2004 zijn gemandateerd aan de burgemeester met de mogelijkheid van ondermandaat

Burgemeester

Afdelingshoofd

Coördinator

 

6.17

Adviseren aangaande de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

 

6.18

Opvragen strafregistergegevens en inlichtingen uit de algemene documentatieregisters bij de Centrale Justitiële Documentatie

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

6.19

Adviseren aan Ministerie van Justitie inzake naamsverandering

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

 

6.20

Aanwijzen trouwlocaties

College

Afdelingshoofd

Coördinator

Via delegatieverordening 2013 van raad naar college gedelegeerd

6.21

Aanwijzen eenmalige trouwlocatie

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

6.22

Benoemen en ontslaan ambtenaren burgerlijke stand en buitengewone ambtenaren burgerlijke stand

College

Afdelingshoofd

Medewerker

Het mandaat betreft alleen het benoemen van een (b)abs voor de duur van een dag. Alle overige benoemingen worden ter besluitvorming voorgelegd aan het college.

6.23

In ontvangst nemen van verzoeken tot het houden van een referendum en ondersteunings-verklaringen

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

7. Realisatie en Beheer

7.1

Het verlenen / weigeren van toestemming aan nutsbedrijven tot het leggen van kabels / leidingen

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

7.2

Nemen van eenvoudige verkeersbesluiten o.g.v art. 15 juncto art. 18 lid 1 onder d Wegenverkeerswet

College

Afdelingshoofd

 

 

7.3

Ontheffingen o.g.v. art. 87 Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990

College

Afdelingshoofd

 

Na positief advies van de Adviesgroep verkeer

7.4

Nemen en laten uitvoeren van tijdelijke verkeersbesluiten (max.4 maanden)

College

Afdelingshoofd

 

 

7.5

Aanwijzen invalidenparkeerplaats

College

Afdelingshoofd

 

 

7.6

Het nemen van besluiten ter uitvoering van de Verordening beheer en gebruik begraafplaats

College

Afdelingshoofd

Teamleider

 

7.7

Aanvragen subsidie voor onderhoud bossen

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

7.8

Aanvragen subsidie voor verkeer en vervoer

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

7.9

Vaststellen van definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten

College

Afdelingshoofd

Beheerder BAG

 

8. Ruimte

8.1

Afhandeling vooroverleg reguliere procedure aanvraag omgevingsvergunning

College

Teamleider

Medewerker

 

8.2

Beslissen op verzoek omgevingsvergunning via afwijking bestemmingsplan

College

Teamleider

 

 

8.3

Beslissen op aanvragen om omgevingsvergunning, zowel voorbereid met de reguliere alsook met de uitgebreide procedure

College

Teamleider

 

Afdoeningsmandaat:

Alleen besluiten waartegen geen bedenkingen / zienswijzen zijn ingediend.

 

Ondertekenings-mandaat:

voor omgevings-vergunningen, zowel regulier als uitgebreid. Teamleider is bevoegd om een door het college genomen besluit namens het college te ondertekenen. Dit ivm digitalisering vergunningen.

8.4

Het aanhouden van de beslissing op de aanvraag

College

Teamleider

Medewerker

Aanhoudingsbesluit moet vóór het einde van de beslistermijn bekend zijn gemaakt

8.5

Het intrekken van een omgevingsvergunning

College

Teamleider

 

Alleen als er geen zienswijzen zijn ingediend.

8.6

Het intrekken van een beschikking eerste of tweede fase

College

Teamleider

 

Alleen besluiten waartegen geen bedenkingen / zienswijzen zijn ingediend

8.7

Wijzigen van voorschriften m.b.t. omgevingsvergunningen

College

Teamleider

 

Alleen als er geen zienswijzen of bedenkingen zijn ingediend voor het tijdstip van de vergunningverlening

8.8

Verlenen vergunningen voor het slopen van een bouwwerk

College

Teamleider

 

Het mandaat geldt alleen indien:

- de aanvraag wordt voorbereid met de reguliere voorbereidings-procedure (art. 3.7 Wabo);

- de aanvraag wordt voorbereid met de uitgebreide voorbereidings-procedure (art. 3.10 Wabo) en er geen zienswijzen of bedenkingen zijn ingediend voor het tijdstip van de vergunningverlening

8.9

Sloopmelding aannemen

College

Directeur ODBN

Procesmanager VTH, Teammanager, Manager SBO

 

8.10

Elektronisch waarmerken en publiceren van ruimtelijke instrumenten

College

Teamleider

Medewerker

Machtiging aan derden: Bragis

 

8.11

Beslissen op grond van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

College

Teamleider

Medewerker

 

8.12

Melding brandveilig gebruik aannemen

College

Teamleider

Medewerker

 

8.13

Goedkeuring Programma van eisen brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie

College

Teamleider

Medewerker

Na goedkeuring regionale brandweer

8.14

Correspondentie periodieke veiligheidscontroles

College

Teamleider

Medewerker

Na goedkeuring regionale brandweer

8.15

Besluiten op verzoeken inzake een activiteit voor een bepaalde termijn

College

Teamleider

 

Mandaat geldt niet als er tegen het ontwerp-besluit zienswijzen zijn ingediend

8.16

Het feitelijk stilleggen van werkzaamheden

College

Teamleider

Aangewezen toezichthouder van de gemeente

Aangewezen toezichthouder van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Het mandaat dient (achteraf) bekrachtigd te worden door het Afdelingshoofd of Teamleider. Bij niet-spoedeisende gevallen wordt de portefeuillehouder geïnformeerd.

8.17

Verlenen van omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een inrichting

College

Teamleider

 

Betreft ondertekenings-mandaat voor omgevings-vergunningen, zowel regulier als uitgebreid.

8.18

Het beslissen op aanvragen om omgevingsvergunning (artikel 2.4 en 2.6 Wabo), voor zover deze uitsluitend betrekking hebben op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder e n i Wabo, alsmede om in het kader daarvan aanvullende gegevens op te vragen

College

Directeur ODBN

Procesmanager VTH, Teammanager, Manager SBO

 

8.19

Besluiten tot het buiten behandeling laten van een aanvraag op grond van artikel 4:5 Awb voor zover deze betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder e en i van de Wabo

College

Directeur ODBN

Procesmanager VTH, Teammanager, Manager SBO

 

8.20

Besluiten tot het buiten behandeling laten van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1, onder e Wabo met toepassing van artikel 2.6 Wabo

College

Directeur ODBN

Procesmanager VTH, Teammanager, Manager SBO

 

8.21

Besluiten tot het buiten behandeling laten van een aanvraag op grond van artikel 3.18 Wabo voor zover deze betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo

College

Directeur ODBN

Procesmanager VTH, Teammanager, Manager SBO

Coordinatie met Waterwet bij IPPC-inrichtingen

8.22

Het beslissen op aanvragen om omgevingsvergunning als bedoeld onder 8.18, in het geval een verklaring van geen bedenkingen van een ander bestuursorgaan onderdeel uitmaakt van het besluit

College

Directeur ODBN

Procesmanager VTH, Teammanager, Manager SBO

 

8.23

Het vragen van advies als bedoeld in artikel 2.26 Wabo en hoofdstuk 6 Besluit omgevingsrecht

College

Directeur ODBN

Procesmanager VTH, Teammanager, Manager SBO

 

8.24

Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 Wabo en hoofdstuk 6 Besluit omgevingsrecht

College

Teamleider, Directeur ODBN

Medewerker, Procesmanager VTH, Teammanager, Manager SBO

 

8.25

Het beslissen op aanvragen met betrekking tot het wijzigen of intrekken van vergunningen

College

Teamleider

 

Alleen besluiten waartegen geen bedenkingen / zienswijzen zijn ingediend

8.26

Het ambtshalve of op aanvraag beslissen met betrekking tot het wijzigen van voorschriften of intrekken van vergunningen als bedoeld in artikel 2.31 respectievelijk 2.33 Wabo voor zover deze betrekking hebben op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e en i van de Wabo

College

Directeur ODBN

Procesmanager VTH, Teammanager, Manager SBO

 

8.27

Het besluiten tot intrekken van een volledig gemandateerde omgevingsvergunning op grond van artikel 3.23 Wabo

College

Directeur ODBN

Procesmanager VTH, Teammanager, Manager SBO

Afstemming met gemeente. coördinatie met Waterwet bij IPPC-inrichtingen

8.28

Het besluiten tot het buiten behandeling laten van een aanvraag

College

Teamleider

Medewerker

 

8.29

Het toepassen doorbreken aanhouding

College

Teamleider

Medewerker

 

8.30

Het aanhouden van de beslissing op de aanvraag

College

Teamleider

Medewerker

 

8.31

Het verlengen van de termijn met ten hoogste zes weken

College

Teamleider

Medewerker

 

8.32

Het bekendmaken van rechtswege verleende omgevingsvergunning

College

Teamleider

 

 

8.33

Het verlengen van de beslistermijn op grond van art. 3.9 lid 2 en 3:18 lid 2 Awb

College

Teamleider

Medewerker

 

8.34

Het besluiten dat de omgevingsvergunning onmiddellijk in werking treedt

College

Teamleider

 

Alleen voor uitzonderinggevallen waarin het wenselijk is dat de beschikking terstond na bekendmaking in werking moet treden

8.35

Het weigeren van een reguliere omgevingsvergunning

College

Teamleider

 

 

8.36

Het aangeven - op aanvragen om omgevingsvergunning - dat er sprake is van een vergunningsvrij project

College

Teamleider

Medewerker

 

8.37

Het weigeren van een omgevingsvergunning waarop de uitgebreide voorbereidings-procedure (art. 3.10 Wabo) van toepassing is

College

Teamleider

 

Betreft ondertekeningmandaat

8.38

Verlenen tijdelijke omgevingsvergunning als bedoeld in hfd 2 Wabo

College

Teamleider

 

 

8.39

Verlenen en weigeren van omgevingsvergunning activiteit kappen van bomen

College

Teamleider

Medewerker

 

8.40

Verlenen en weigeren van vergunningen of ontheffingen voor reclame op onroerende zaken

College

Teamleider

Medewerker

 

8.41

Het ingevolge artikel 8.41 Wm behandelen van meldingen ingevolge een op artikel 8.40 Wm gebaseerde algemene maatregel van bestuur, alsmede om in het kader daarvan aanvullende gegevens op te vragen

College

Directeur ODBN

Procesmanager VTH, Teammanager, Manager SBO

 

8.42

Het nemen van besluiten over het al dan niet moeten maken van een milieueffectrapportage op basis van artikel 7.17 en volgende (paragraaf 7.6) van de Wet milieubeheer en het op basis van artikel 7.28 en volgende (paragraaf 7.10) van de Wet milieubeheer nemen van besluiten tot het buiten behandeling laten van een aanvraag om een omgevingsvergunning

College

Directeur ODBN

Procesmanager VTH, Teammanager, Manager SBO

Afstemming met gemeente indien zienswijzen en/of een negatief advies door wettelijke adviseurs zijn/is gebracht

8.43

Het nemen van besluiten over het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van de Wet milieubeheer of een mede daarop gebaseerde algemene maatregel van bestuur

College

Directeur ODBN

Procesmanager VTH, Teammanager, Manager SBO

Afstemming gemeente indien zienswijzen en/of een negatief advies door wettelijke adviseurs zijn/is gebracht

8.44

Vaststellen hogere grenswaarden

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

8.45

Verhuren en in gebruik geven van gemeentelijk eigendommen, waaronder groenstroken

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

8.46

Aanbieden en verkoop bouwkavels voor woningbouw

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

8.47

Aanbieden en verkopen groen- en reststroken

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

8.48

Aangaan van kortlopende pachtovereenkomsten

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

8.49

Correspondentie en afdoening verzoeken opheffen zelfbewonings-verplichting van 3 jaar

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

8.50

Verlenen, weigeren en verlengen van een leegstandsvergunning

College

Afdelingshoofd

 

 

8.51

Besluiten tot toekennen, intrekken en, of wijzigen van straatnaamgeving en nummeraanduidingen

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

8.52

Verlenen van subsidie voor instandhouding monumenten

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

8.53

Uitbetalen van inzamelvergoeding oud papier

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

8.54

Alle besluitvorming op grond van de APV, Marktverordening, Zondagswet:

College

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

Vergunningverlening voor grote evenementen vanaf 1000 personen is niet gemandateerd

 

Het mandaat vervalt bij verzoeken die al eerder gemengde reacties teweeg brachten, of gemengde reacties teweeg zullen brengen.

 

Correspondentie verzetten markt en overige praktische zaken mbt de markt ondermandaat aan marktleider

8.55

Verlenen exploitatievergunning

College

Afdelingshoofd

Teamleider

Aanpassen exploitatievergunning ondermandaat aan medewerker

8.56

Verlenen vergunning art. 3 Drank- en Horecawet

College

Afdelingshoofd

Teamleider

Aanpassen vergunning Drank- en Horecawet aan medewerker

8.57

Verlenen ontheffing art 35. Drank- en Horecawet

Burgemeester

Medewerker

 

 

8.58

Alle besluitvorming op grond van de Kermisvoorwaarden gemeente Landerd

Burgemeester

Medewerker

 

 

8.59

Verlenen loterijvergunning

College

Medewerker

 

 

8.60

Kennisgeving kleine kansspelen/verbod

College

Medewerker

 

 

8.61

Verlenen aanwezigheids-vergunning

Burgemeester

Afdelingshoofd

Medewerker

 

8.62

Correspondentie plaatsen inboedel / inventaris op straat in kader ontruiming

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

8.63

Waarschuwing / vooraanschrijving / aanschrijving tot het indienen van aanvragen om vergunning / ontheffing e.d.

College

Afdelingshoofd

Medewerker

 

8.64

Waarschuwingsbrief met vooraankondiging tot het opleggen van een last onder dwangsom en het toepassen van bestuursdwang

College

Afdelingshoofd

Teamleider

 

8.65

Opschorten van termijn om last uit te voeren

College

Afdelingshoofd

Teamleider

 

8.66

Besluiten tot spoedeisende bestuursdwang

College

Afdelingshoofd

Teamleider

Besluit ter kennisname aan college

8.67

Besluiten op verzoeken om handhaving

College

Afdelingshoofd

Teamleider

 

8.68

Aanschrijven tot het treffen van voorzieningen, maatregelen e.d.

College

Afdelingshoofd

Teamleider

 

8.69

Het aan de overtreder voorleggen van een schikkingsvoorstel ingeval van overtreding van de Afvalstoffenverordening

College

De bijzondere opsporings-ambtenaar (BOA) aangewezen voor het grondgebied van Landerd

 

 

8.70

Aanstellen van verkeersregelaars als bedoeld in artikel 56 en 58 van het Besluit administratieve bepalingen in het wegverkeer en de Regeling verkeersregelaars 2009

Burgemeester

Afdelingshoofd

Teamleider