Gemeenteblad van Schouwen-Duiveland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Schouwen-DuivelandGemeenteblad 2020, 342133VerordeningenVerordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelasting Schouwen-Duiveland 2021

 

De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.17-11-2020;

 

gelet op artikel 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

 

besluit :

 

Vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende - zaakbelasting Schouwen-Duiveland 2021

 

Artikel 1. Belastbaar feit en belastingplicht

1. Onder de naam `onroerende - zaakbelastingen' worden voor binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:

a. een belasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een

onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens

eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen:

gebruikersbelasting;

b. een belasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: eigenarenbelasting.

2. Bij de gebruikersbelasting wordt:

a. gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;

b. het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik

aangemerkt als gebruik door degene die die onroerende zaak ter beschikking heeft

gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de

belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is

gesteld.

3. Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

 

Artikel 2. Voorwerp van de belasting

1. Voorwerp van de belasting is een onroerende zaak.

2. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoodstuk III van de

van de Wet waardering onroerende zaken.

3. Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van hoofdstuk

IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak inhoofdzaak

kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning dan wel

volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

 

Artikel 3. Maatstaf van heffing

1. De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken

voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar bedoeld in artikel 1.

2. Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van

hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die

onroerende zaak bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de

artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

 

Artikel 4. Vrijstellingen

1. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij het bepalen van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking

gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde,

de waarde van:

a. ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder

mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig

aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als

voedingsbodem te gebruiken;

b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen,

voorzover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond;

c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het

houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en

ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de

Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in

Artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, met uitzondering van de

daarop voorkomende gebouwde eigendommen.

e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen,

moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich

uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen, beheerd

worden;

f. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en

ander met inbegrip van kunstwerken;

g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen,

instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen

van zodanige werken die dienen als woning. De vrijstelling is beperkt tot de kernzone van het

waterverdedigingswerk, dat is de dijk.

h. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden

beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met

uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;

i. werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat

beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als

gebouwde eigendommen zijn aan te merken. De vrijstelling is ook van toepassing op

werktuigen die in hoofdzaak voor het medische proces worden gebruikt.

j. onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst

van de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die bestemd

zijn te worden gebruikt voor het geven van onderwijs;

k. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen – niet zijnde

gebouwen – welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van het publiek, ten dienste van

het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties,

standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen;

l. plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de

gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van

delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

m. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, een en ander met uitzondering van delen

van zodanige onroerende zaken die dienen als woning.

2. De vrijstelling met betrekking tot de in onderdeel j van het eerste lid bedoelde onroerende zaken

voor de eigenarenbelasting geldt niet voor zover de gemeente van die zaken niet het genot heeft

krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

3. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de

gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de onroerende zaak

die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

 

Artikel 5. Tarief

1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage

bedraagt voor:

a. de gebruikersbelasting: 0,1643 %

b. bij de eigenarenbelasting:

1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1294 %

2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2128 %

2. Indien de heffingsmaatstaf beneden € 5.000 blijft, wordt geen belasting geheven.

 

Artikel 6. Wijze van heffing

De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 7. Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

In afwijking van het eerste lid geldt dat, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen worden betaald in tien termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet, elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de onroerende - zaakbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9. Overgangsbepaling

De “Verordening onroerende-zaakbelastingen Schouwen-Duiveland 2020”, van 19 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding

1. De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 

Artikel 11. Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als “Verordening onroerende - zaakbelastingen Schouwen-Duiveland 2021”.

 

 

 

 

T. van Oostenbrugge

J. Chr. van der Hoek

griffier

voorzitter

 

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland in zijn openbare vergadering van 17-12-2020.