Gemeenteblad van Castricum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CastricumGemeenteblad 2020, 338012VerordeningenWijziging van de Verordening afvalstoffenheffing Castricum 2021

De raad van de gemeente Castricum:

 

gezien het initiatiefvoorstel inzake de invoering van het grondstoffenplan van de fracties van de VVD, GDB, De VrijeLijst, D66, Fractie Van Schoonhoven en de PvdA;

 

gezien het advies van de commissie d.d. 10 december 2020;

 

gelet op het bepaalde in artikel 147a van de Gemeentewet en artikel 47 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Castricum;

besluit:

 

 • 1.

  De Verordening afvalstoffenheffing Castricum 2021 en bijbehorende tarieventabel zodanig te wijzigen dat de tariefstelling wordt bepaald op de variant 85-15 + 1 led conform de bedragen in bijgevoegde tabel.

 

Dit resulteert in de volgende wijziging van de tarieventabel behorend bij de Verordening afvalstoffenheffing Castricum 2021:

Artikel I

De Verordening afvalstoffenheffing Castricum 2021 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Artikel 1.1. van de Tarieventabel behorend bij de Verordening afvalstoffenheffing Castricum 2021 komt te luiden:

 • 1.1

  De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

  • a.

   indien dat perceel wordt gebruikt door één persoon € 204,12;

  • b.

   b indien dat perceel wordt gebruikt door twee personen € 227,52;

  • c.

   indien dat perceel wordt gebruikt door drie of meer personen € 269,40.

B

Artikel 2.1.1 van de Tarieventabel behorend bij de Verordening afvalstoffenheffing Castricum 2021 komt te luiden:

 • 2.1.1

  Bij gebruik van een container bedraagt de belasting per lediging van:

  • a.

   een container met een inhoud van 240 liter bestemd voor restafval € 6,25

  • b.

   een container met een inhoud van 140 liter bestemd voor restafval € 3,64

C

Artikel 2.1.2 van de Tarieventabel behorend bij de Verordening afvalstoffenheffing Castricum 2021 komt te luiden:

 • 2.1.2

  Bij gebruik van verzamelcontainers (bij hoogbouw) bedraagt de belasting per inworp:

  • a.

   bij een inwerptrommel van 30 liter € 0,55

  • b.

   bij een inwerptrommel van 60 liter € 1,10

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Castricum in de openbare raadsvergadering van 10 december 2020.

Mevrouw mr. V.H. Hornstra

griffier

De heer drs. A. Mans

voorzitter