Gemeenteblad van Barendrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarendrechtGemeenteblad 2020, 337205Overige besluiten van algemene strekkingOntwerp-aanwijzingsbesluit locatieplan ondergrondse containers Barendrecht

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barendrecht maakt bekend dat zij heeft vastgesteld een ontwerp-aanwijzingsbesluit met de aanwijzing van diverse locaties voor ondergrondse inzamelvoorzieningen voor de inzameling van huishoudelijk afval in de gemeente Barendrecht.

 

Het bij het ontwerp-aanwijzingsbesluit horende locatieplan is aan de linkerkant van deze pagina als pdf-bestand te downloaden.

 

Bij de bepaling van de locatie is getoetst aan de (beleids)richtlijnen zoals is vastgesteld in Richtlijnen locatiebepaling ondergrondse containers Barendrecht. Het beleid is in te zien via de link: Richtlijnen locatiebepaling ondergrondse containers.

De bijbehorende Afvalstoffenverordening is in te zien via de link: Afvalstoffenverordening 2020 Barendrecht

 

Belanghebbenden zijn per brief over het ontwerp-aanwijzingsbesluit geïnformeerd.

 

Zienswijze

Binnen zeven weken na deze bekendmaking kunt u bij voorkeur schriftelijk een zienswijze indienen. In uw zienswijze dient u ten minste op te nemen: uw naam en adres, het locatienummer waarop uw zienswijze betrekking heeft, uw zienswijze met bijhorende argumenten, uw eventuele alternatief, de datum, dagtekening en uw handtekening.

 

U kunt uw zienswijze sturen naar het college van B en W van de gemeente Barendrecht, t.a.v. de BAR-Afvalbeheer, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht of indienen via het formulier op de website van BAR-Afvalbeheer via de link: Formulier zienswijze ondergrondse containers.

 

Inzage

Het ontwerp-aanwijzingsbesluit is ook in te zien bij het gemeentehuis van Barendrecht: Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht.